Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 477-2001tải về 28.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.42 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCn 477-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 477-2001
C©y Gièng SÇu riªng1

The planting materials of durian


1. Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c©y gièng sÇu riªng (Durio zibethinus Murr. ) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp ë c¸c tØnh phÝa Nam.

2. Qui ®Þnh chung:

2.1. Gièng s¶n xuÊt: Gåm c¸c gièng n»m trong danh môc c©y gièng ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc hãa.

2.2. VËt liÖu nh©n gièng:

 • Cµnh ghÐp, m¾t ghÐp: Dïng nh©n gièng ph¶i thu thËp trªn v­ên c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c nhËn.

 • Gèc ghÐp: HiÖn nay gèc ghÐp cho sÇu riªng lµ c©y gieo tõ h¹t cña c¸c c©y sÇu riªng th­¬ng phÈm nhiÒu h¹t trªn thÞ tr­êng.

2.3. C©y ®Çu dßng: Lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i häc so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

2.4. C©y gièng sÇu riªng ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

2.5. C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng sÇu riªng ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn.

3. Yªu cÇu kü thuËt:

3.1. C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i c©y gièng nh­ sau:

   1. Gèc ghÐp vµ bé rÔ:

 1. C¸c chØ tiªu

 1. Lo¹i h×nh ghÐp

 1. GhÐp ch÷ U (phô lôc 1) hoÆc t­¬ng tù

 1. GhÐp cµnh chÎ gèc hoÆc t­¬ng tù (phô lôc 2)

 • Sè gèc ghÐp cña 1 c©y gièng

 • Th©n vµ cæ rÔ


 • §­êng kÝnh (®o tõ phÝa d­íi vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm)

 • VÞ trÝ ghÐp • VÕt ghÐp

 • MÆt c¾t th©n gèc ghÐp lóc xuÊt v­ên • Bé rÔ
 • RÔ cäc
 • 1 gèc
 • Ph¶i th¼ng
 • Kh«ng bÞ th­¬ng tæn

 • 1,0 - 1,5 cm. • C¸ch mÆt bÇu tõ 15-20 cm.
 • §· liÒn vµ tiÕp hîp tèt

 • N»m ngay phÝa trªn ch©n cña cµnh gièng , ®­îc quÐt s¬n hoÆc c¸c chÊt t­¬ng tù kh«ng bÞ dËp sïi.

 • Ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ t¬.

 • Kh«ng cong vÑo.

 • 2 -3 gèc
 • Ph¶i th¼ng, tiÕt diÖn th©n ph¶i trßn.

 • Kh«ng bÞ th­¬ng tæn.

 • Tõ 1,0 cm trë lªn. • C¸ch tiÕp ®iÓm trôc h¹ diÖp 5 cm vÒ phÝa trªn.

 • C¸c vÕt ghÐp cña c¸c gèc ghÐp cßn l¹i n»m trong kho¶ng 5 cm tõ vÕt ghÐp cña cµnh gièng ®Õn ®iÓm tiÕp trôc h¹ diÖp.

 • §· liÒn vµ tiÕp hîp tèt.

 • Kh«ng cã.


 • Ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ t¬
 • Kh«ng cong vÑo
3.1.2. Th©n, cµnh, l¸:

 • Th©n c©y th¼ng vµ v÷ng ch¾c.

 • Sè cµnh: Cã tõ 3 cµnh cÊp 1 trë lªn.

 • Sè l¸ trªn th©n chÝnh: Sè l¸ ph¶i hiÖn diÖn ®ñ tõ 1/3 chiÒu cao cña cµnh gièng ®Õn ®Ønh chåi (phô lôc 1,2).

 • C¸c l¸ ngän ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

 • ChiÒu cao c©y gièng (tõ mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi) tõ 80 cm trë lªn.

 • §­êng kÝnh cµnh gièng (®o phÝa trªn vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm): Tõ 0,8 cm trë lªn.

3.2. §é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

 • C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi ghi trªn nh·n, hîp ®ång.

 • Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng(môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng c©y.

 • C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang c¸c lo¹i dÞch h¹i chÝnh: th¸n th­, bÖnh do nÊm (Phytophthora), rÇy phÊn (Psyllid),...

 • Tuæi xuÊt v­ên: 8-12 th¸ng sau khi ghÐp.

3.3. Qui c¸ch bÇu ­¬m:

 • BÇu ­¬m ph¶i cã mµu ®en mÆt trong, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

 • §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 14 - 15 cm, vµ 30-32 cm.

 • Sè lç tho¸t n­íc tõ 20- 30 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç 0,6-0,8 cm.

 • ChÊt nÒn ph¶i ®Çy bÇu ­¬m.

4. Ghi nh·n: Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt l­îng gièng …

5. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

C¸c chØ tiªu kiÓm tra c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên: • §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 • KiÓm tra m¾t ghÐp, cµnh ghÐp thu trªn v­ên c©y ®Çu dßng.

 • Thêi gian kiÓm tra: Khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 • Tr­íc khi xÕp lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y gièng sÇu riªng ph¶i ®­îc ngõa bÖnh do nÊm Phytophthora g©y ra b»ng c¸ch phun thuèc trªn th©n l¸ vµ t­íi thuèc vµo gi¸ thÓ bÇu ­¬m, thuèc sö dông theo h­íng dÉn cña ngµnh BVTV.

6. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y sÇu riªng ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y sÇu riªng gièng ph¶i xÕp ®øng kh«ng chång qu¸ 2 líp bÇu ­¬m lªn nhau.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.

1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 106/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương