Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 476-2001tải về 30.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích30.71 Kb.
#21640

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 476-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 476-2001
C©y Gièng nh·n1

ë c¸c tØnh phÝa Nam

The planting materials of longan in the South part

1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c©y gièng nh·n (Dimocarpus longan Lour.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp vµ chiÕt ®Ó trång ë c¸c tØnh phÝa Nam.2. Qui ®Þnh chung:

2.1. Gièng s¶n xuÊt: Gåm c¸c gièng n»m trong danh môc c©y gièng ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc hãa.

2.2. VËt liÖu nh©n gièng:

 • Cµnh ghÐp, m¾t ghÐp: Dïng nh©n gièng ph¶i thu thËp trªn v­ên c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c nhËn.

 • Gèc ghÐp: (®èi víi c©y ghÐp): Lµ c©y chiÕt cµnh hoÆc c©y nh©n tõ h¹t cña c¸c gièng nh·n tiªu da bß, tiªu l¸ dµi, tiªu l¸ bÇu.

2.3. C©y ®Çu dßng: Lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i häc so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

2.4. C©y gièng nh·n ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé... theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

2.5. C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng nh·n ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn.

3. Yªu cÇu kü thuËt:

  1. H×nh th¸i c©y gièng:


2C¸c chØ tiªu


 1. Lo¹i h×nh c©y gièng

 1. C©y ghÐp

 1. C©y chiÕt

 • Gèc ghÐp
 • §­êng kÝnh (®o n¬i c¸ch mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m 8-10 cm)

 • VÞ trÝ ghÐp
 • VÕt ghÐp

 • Bé rÔ

 • Th©n th¼ng, vá kh«ng bÞ th­¬ng tæn ®Õn phÇn gç.

 • 1,0 - 1,2 cm • C¸ch mÆt bÇu ­¬m 10-20 cm

 • §· liÒn vµ tiÕp hîp tèt

 • Ph¸t triÓn ®Òu vµ tèt, cã nhiÒu rÔ t¬
-
- • Ph¸t triÓn ®Òu vµ tèt, cã nhiÒu rÔ t¬, kh«ng cã nh÷ng khèi sÇn to n¬i khoanh vá ®Ó bã bÇu (lóc chiÕt cµnh).

 • Th©n c©y

 • Sè cµnh
 • Sè ®ît léc míi sinh ra sau ghÐp hoÆc chiÕt.

 • Sè l¸ trªn th©n chÝnh
 • T×nh tr¹ng l¸

 • Th¼ng, v÷ng ch¾c

 • Cã 2 hoÆc h¬n 2 cµnh
 • Cã 1-2 ®ît léc.
 • HiÖn diÖn ®Çy ®ñ tõ vÞ trÝ 1/2 chiÒu cao c©y ®Õn ngän.

 • L¸ ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

 • Th¼ng, v÷ng ch¾c

 • Ch­a ph©n cµnh hoÆc cã h¬n 2 cµnh.

 • Cã 1-2 ®ît léc.
 • HiÖn diÖn ®Çy ®ñ tõ vÞ trÝ 1/2 chiÒu cao c©y ®Õn ngän.

 • L¸ ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

 • ChiÒu cao c©y gièng (®o tõ mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi hoÆc ®Õn n¬i th©n chÝnh bÞ c¾t ngän).

 • Tõ 80 cm trë lªn

 • Tõ 60 cm trë lªn

 • §­êng kÝnh gèc

 • Tõ 1,0 - 1,2 cm (®o c¸ch vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm vÒ phÝa trªn)

 • Tõ 0,8 cm trë lªn (®o c¸ch mÆt trªn bÇu cña bÇu ­¬m 10 cm)

3.2. §é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

 • C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi (trªn nh·n, hîp ®ång).

 • Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng (môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng c©y.

 • C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang bÖnh h¹i.

 • Tuæi xuÊt v­ên: C©y chiÕt: Tõ 3 th¸ng sau chiÕt trë lªn.

C©y ghÐp: Tõ 4 th¸ng sau ghÐp trë lªn.

3.3. Qui c¸ch bÇu ­¬m:

 • BÇu ­¬m : Ph¶i cã mµu ®en, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

 • §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ:

+ §èi víi c©y chiÕt cµnh hoÆc c©y ghÐp cã gèc ghÐp lµ c©y chiÕt cµnh : 14-16 cm vµ 20-22 cm.

+ §èi víi c©y ghÐp cã gèc ghÐp lµ c©y nh©n tõ h¹t : 14-15 cm vµ 30-32 cm. • Sè lç tho¸t n­íc:

+ BÇu ­¬m c©y chiÕt: 10 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç tõ 0,6-0,8 cm.

+ BÇu ­¬m c©y ghÐp tõ h¹t: 20-30 lç/bÇu, ®­êng kÝnh lç tõ 0,6-0,8 cm. • ChÊt nÒn ph¶i ®Çy bÇu ­¬m.

4- Ghi nh·n:

§­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng. Nh·n ®­îc g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm ®ñ c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt l­îng c©y gièng.5. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

C¸c chØ tiªu kiÓm tra c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên: • §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 • KiÓm tra m¾t ghÐp, cµnh ghÐp thu trªn v­ên c©y ®Çu dßng.

 • Thêi gian kiÓm tra: Khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

6. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y nh·n ®Æt trùc tiÕp d­íi ¸nh n¾ng tr­íc khi b¸n kho¶ng 15-20 ngµy.

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y gièng nh·n kh«ng ®­îc xÕp qu¸ 4 líp bÇu ­¬m chång lªn nhau. NÕu gèc ghÐp lµ c©y h¹t kh«ng ®­îc xÕp chång qu¸ 3 líp bÇu ­¬m.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 106/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001.


tải về 30.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương