Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 475-2001tải về 16.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.87 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 475-2001
C©y Gièng m¨ng côt1

The planting materials of mangosteen


1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c©y gièng m¨ng côt (Garcinia mangostana L.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p gieo h¹t ë miÒn Nam.2. Qui ®Þnh chung:

2.1. Gièng s¶n xuÊt: ë c¸c vïng sinh th¸i nhiÖt ®íi phï hîp víi sinh tr­ëng cña m¨ng côt, ng­êi ta t×m thÊy m¨ng côt chØ cã mét gièng duy nhÊt.

2.2. VËt liÖu gièng:

 • H¹t dïng lµm gièng thu trªn c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¬ quan chøc n¨ng x¸c nhËn.

 • H¹t ph¶i t¸ch tõ tr¸i ®· chÝn ®Çy ®ñ, cã träng l­îng qu¶ tõ 80 g trë lªn, träng l­îng mçi h¹t ph¶i tõ 1,0 g trë lªn.

2.3. C©y ®Çu dßng: Lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i häc so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

2.4. C©y gièng m¨ng côt ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät

2.5. C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng m¨ng côt ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn.

3. Yªu cÇu kü thuËt:

3.1. C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i c©y gièng nh­ sau:

3.1.1. Gèc vµ bé rÔ: • Cæ rÔ th¼ng, vá kh«ng bÞ tæn th­¬ng ®Õn phÇn gç.

 • §­êng kÝnh (®o t¹i n¬i c¸ch mÆt nÒn bÇu ­¬m 2 cm) tõ 0,6 cm trë lªn.

 • Bé rÔ ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ thø cÊp. RÔ cäc kh«ng cong vÑo.

3.1.2. Th©n, cµnh, l¸:

 • Th©n c©y th¼ng vµ v÷ng ch¾c.

 • Sè cµnh: Cã tõ 1 cÆp nh¸nh ngang trë lªn.

 • Sè l¸: Cã 12 cÆp l¸ tr­ëng thµnh trë lªn.

 • C¸c l¸ ngän ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

 • ChiÒu cao c©y gièng (tõ mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi) tõ 70 cm trë lªn.

3.2. §é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

 • C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi ghi trªn nh·n, hîp ®ång.

 • Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng (môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng c©y.

 • C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang triÖu chøng ch¶y nhùa vµng trªn th©n.

 • Tuæi xuÊt v­ên: Trªn 2 n¨m tõ khi gieo h¹t.

3.3. Qui c¸ch bÇu ­¬m:

 • BÇu ­¬m ph¶i cã mµu ®en, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

 • §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 16 - 17 cm, vµ 40 - 45 cm.

 • Sè lç tho¸t n­íc tõ 20 - 30 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç 0,6 - 0,8 cm.

 • Gi¸ thÓ ph¶i ®Çy bÇu ­¬m.

3.4. Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i theo Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c©y ®Çu dßng, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng …4. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

C¸c chØ tiªu kiÓm tra c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên: • §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 • Thêi gian kiÓm tra: Khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y gièng m¨ng côt ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y gièng m¨ng côt kh«ng ®­îc xÕp chång lªn nhau qu¸ 2 líp.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.
1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 106/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương