Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 471-2001tải về 25.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.86 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 471-2001
H¹t gièng d­a hÊu lai1
Yªu cÇu kü thuËt
Hybrid Watermelon seed

Technical Requirements


1. Ph¹m vi ¸p dông:

 • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi l« h¹t gièng d­a hÊu lai (Citrullus lanatus Thunb) ®­îc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong c¶ n­íc.

 • Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ cho h¹t gièng d­a hÊu lai trong ph¹m vi c¶ n­íc.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu lai ph¶i ®¶m b¶o s¹ch cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c, kh«ng trång d­a vô tr­íc .2.2. KiÓm ®Þnh ruéng gièng:

2.2.1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu lai ph¶i kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 3 lÇn vµo c¸c giai ®o¹n:


 • LÇn 1 : Tr­íc khi ra hoa

 • LÇn 2 : Khi ®ang ra hoa vµ kÕt qu¶

 • LÇn 3 : Khi qu¶ chÝn ®Õn tr­íc khi thu ho¹ch

2.2.2. Tiªu chuÈn ruéng gièng:

2.2.2.1. C¸ch ly:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu lai yªu cÇu ph¶i c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng kh¸c gièng hoÆc ruéng cïng gièng s¶n xuÊt th­¬ng phÈm:


 • Bè mÑ : 1500 m

 • H¹t lai F1 : 1000 m

Tr­êng hîp sö dông bao c¸ch li vµ thô phÊn b»ng tay khi s¶n xuÊt h¹t lai F1 th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c l« bè mÑ tèi thiÓu lµ 5 m.

2.2.2.2. Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng

Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng ë lÇn kiÓm ®Þnh thø 2 vµ thø 3 kh«ng v­ît qu¸ quy ®Þnh sau:


 • Ruéng nh©n bè mÑ:

 • Sè c©y kh¸c d¹ng tèi ®a ®· hoÆc ®ang tung phÊn (% sè c©y) ë lÇn kiÓm ®Þnh thø 2: 0,01%.

 • Sè c©y kh¸c d¹ng ë lÇn kiÓm ®Þnh 3: 0%

 • Ruéng s¶n xuÊt h¹t F1.

B¶ng 1

ChØ tiªu

H¹i lai F1

- Sè c©y kh¸c d¹ng ë hµng mÑ :

- Sè c©y kh¸c d¹ng ë hµng bè :

- Sè c©y cã hoa ®ùc ®ang tung phÊn ë hµng mÑ :


0,05 %

0,05 %


0,10 %

2.3. Tiªu chuÈn h¹t gièng :

ChÊt l­îng gieo trång h¹t gièng d­a hÊu lai c¸c cÊp ph¶i ®¹t ®­îc nh­ quy ®Þnh ë b¶ng 2:B¶ng 2

ChØ tiªu

§¬n vÞ

Bè mÑ

H¹i lai F1

 1. §é s¹ch (tèi thiÓu)

%

99,0

99,0

 1. T¹p chÊt (tèi ®a)

%

1,0

1,0

 1. H¹t kh¸c loµi

Sè h¹t/kg

0

0

 1. H¹t cá (tèi ®a)

sè h¹t /kg

0

0

 1. H¹t kh¸c gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc (tèi ®a)

% sè h¹t

0

0,20

 1. Tû lÖ nÈy mÇm (tèi thiÓu)

% sè h¹t

75

80

 1. §é Èm (tèi ®a)

 • Trong bao th­êng

 • Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc

%

%


8,0

7,0


8,0

7,0
1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 115/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương