Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 470-2001tải về 22.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.84 Kb.
#21547


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 470-2001
1H¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do1

Yªu cÇu kü thuËt
Watermelon seed

Technical Requirements1. Ph¹m vi ¸p dông:

 • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi l« h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do (Citrullus lanatus Thunb) ®­îc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong c¶ n­íc.

 • Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt: §Êt s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do ph¶i ®¶m b¶o s¹ch cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c, vô tr­íc kh«ng trång d­a hÊu.

2.2. KiÓm ®Þnh ruéng gièng:

2.2.1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 3 lÇn vµo c¸c giai ®o¹n:


 • LÇn 1: Tr­íc khi ra hoa.

 • LÇn 2: Khi ®ang ra hoa vµ kÕt qu¶.

 • LÇn 3: Khi qu¶ chÝn ®Õn tr­íc thu ho¹ch.

2.2.2. Tiªu chuÈn ruéng gièng:

2.2.2.1. C¸ch ly:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do yªu cÇu ph¶i c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng kh¸c gièng hoÆc c¸c ruéng cïng gièng nh­ng cã cÊp chÊt l­îng thÊp h¬n hoÆc ruéng th­¬ng phÈm:


 • Nguyªn chñng: 1000 m

 • X¸c nhËn: 500 m

2.2.2.2. Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng: Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng ë lÇn kiÓm ®Þnh thø hai vµ thø ba kh«ng v­ît qu¸ quy ®Þnh sau:

 • Nguyªn chñng: 0,10 %

 • X¸c nhËn: 0,20 %

2.3. Tiªu chuÈn h¹t gièng:

ChÊt l­îng gieo trång cña h¹t gièng d­a hÊu thô phÊn tù do c¸c cÊp ph¶i ®¹t nh­ b¶ng 1:B¶ng 1

ChØ tiªu

§¬n vÞ

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

 1. §é s¹ch (tèi thiÓu)

%

99,0

99,0

 1. T¹p chÊt (tèi ®a)

%

1,0

1,0 1. §é Èm (tèi ®a)

- Trong bao th­êng

- §é Èm chøa trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc%

%


8,0

7,0


8,0

7,0
11 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 115/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001

tải về 22.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương