Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 466-2001tải về 21.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.12 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 466-2001

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 466-2001
C©y Gièng hång1

The planting materials of persimmon1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Tiªu chuÈn nµy ®­îc qui ®Þnh cho c¸c gièng hång ®­îc nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp thuéc loµi Diospyros kaki L., bao gåm c¸c gièng hång giÊm vµ c¸c gièng hång ng©m trªn ph¹m vi c¶ n­íc.

1.2. C©y gièng ph¶i ®­îc nh©n ra tõ gièng c©y mÑ bao gåm gièng lµm vËt liÖu ghÐp vµ gièng lµm gèc ghÐp.

Gièng c©y mÑ bao gåm c¸c gièng ®· ®­îc chän t¹o, b×nh tuyÓn, cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh cña gièng gèc, ®· ®­îc Héi ®ång Khoa häc cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc ho¸ ë c¸c vïng sinh th¸i x¸c ®Þnh.

Gièng lµm gèc ghÐp chØ dïng gièng hång giÊm, qu¶ trßn, khi chÝn mµu ®á mäng, vá máng, nhiÒu h¹t, l¸ to trung b×nh, máng vµ kh«ng cã l«ng, thuéc loµi Kaki, ®· ®­îc Héi ®ång Khoa häc cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn.

1.3. C©y gièng ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt , c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt cho s¶n xuÊt c©y gièng theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng:

  • C©y gièng khi xuÊt cho s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh.

  • §èi víi tõng gièng kh¸c nhau ph¶i ®ång nhÊt vÒ h×nh th¸i vµ ®Æc tÝnh di truyÒn. Tr­êng hîp s¶n xuÊt víi sè l­îng lín tõ 500 c©y trë lªn, ®é sai kh¸c vÒ h×nh th¸i kh«ng qu¸ 3%.

  • C©y gièng ph¶i sinh tr­ëng khoÎ vµ kh«ng mang theo bÖnh dÞch nguy hiÓm .

2.2. Yªu cÇu vÒ quy c¸ch:

  • C©y gièng cã thÓ trång trong tói bÇu polyetylen hoÆc c¸c vËt liÖu lµm bÇu kh¸c, víi kÝch th­íc thÝch hîp: §­êng kÝnh x chiÒu cao (12 x 25 cm), hoÆc cã thÓ trång trùc tiÕp trªn ®Êt (kho¶ng c¸ch 25x30 cm) ®Ó xuÊt v­ên d­íi d¹ng rÔ trÇn.

  • C©y gièng ph¶i cã søc tiÕp hîp tèt, cµnh ghÐp vµ gèc ghÐp ph¸t triÓn ®Òu nhau vµ t¸ch bá hoµn toµn d©y ghÐp, cã bé rÔ ph¸t triÓn tèt, ph©n nh¸nh tõ cÊp 3 trë lªn, cã nhiÒu rÔ t¬. §èi víi c©y trång trùc tiÕp trªn ®Êt, khi xuÊt v­ên c©y hoµn toµn rông l¸ tù nhiªn.

C©y gièng cã tuæi tÝnh tõ khi gieo h¹t ®Õn khi xuÊt v­ên tõ 18 - 22 th¸ng (thêi gian tõ gieo ®Õn ghÐp 12-14, ghÐp ®Õn khi xuÊt v­ên 6-8 th¸ng).

  • §é lín cña c©y gièng ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

TT

ChØ tiªu

Lo¹i I

Lo¹i II

1

ChiÒu cao c©y tÝnh tõ mÆt bÇu hoÆc mÆt bÇu ®Êt (cm)

> 60

50 - 60

2

§­êng kÝnh gèc ghÐp ®o c¸ch mÆt bÇu hoÆc mÆt bÇu ®Êt 10 cm (cm)

1-1,2

0,8 - 1

3

§­êng kÝnh cµnh ghÐp (®o trªn vÕt ghÐp 2 cm) (cm)

0,8 -1

0,6 - 0,8

4

ChiÒu dµi cµnh ghÐp tÝnh tõ vÕt ghÐp (cm)

> 45

30-45

3. Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i theo Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng …4. ChØ tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸:

Tiªu chuÈn c©y gièng ®­îc kiÓm tra ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chØ tiªu qui ®Þnh ë môc 2.5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

  • C©y gièng ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

  • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y gièng hång ph¶i xÕp ®øng kh«ng chång qu¸ 2 líp bÇu ­¬m lªn nhau.

  • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 108/Q§/BNN cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2001.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương