Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 462-2001tải về 26.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích26.83 Kb.
#21408

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 462-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 462-2001
chåi gièng døa1

The sucker of pineappale1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh cho c¸c gièng døa thuéc nhãm døa Queen vµ døa Cayen, ®­îc nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p t¸ch chåi vµ ph­¬ng ph¸p gi©m th©n trªn ph¹m vi c¶ n­íc.

1.2. Chåi gièng ®­îc nh©n tõ v­ên gièng hoÆc trùc tiÕp trªn l« trång s¶n xuÊt cña c¸c gièng døa nhËp néi hoÆc qua chän t¹o, ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc ho¸ trªn c¸c vïng sinh th¸i x¸c ®Þnh.

1.3. Chåi gièng ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ v­ên ­¬m cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt cho s¶n xuÊt c©y gièng theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.


2. Yªu cÇu kü thuËt:


2.1. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng:

  • Chåi gièng cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm ®óng víi m« t¶ cña mÉu gièng gèc.

  • Chåi gièng hoµn toµn ®ång nhÊt vÒ c¸c ®Æc tr­ng h×nh th¸i nh­: H×nh d¹ng chåi, mµu s¾c chåi, mµu s¾c, d¹ng l¸ vµ ®Æc ®iÓm di truyÒn.

  • Chåi gièng kh«ng cã c¸c ®èi t­îng s©u bÖnh nguy hiÓm.

2.2. Yªu cÇu vÒ qui c¸ch:

L« chåi gièng ph¶i cã phiÕu x¸c nhËn cña c¬ quan vµ ng­êi x¸c nhËn chåi gièng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.

2.2.1. Träng l­îng chåi:

TT

Lo¹i chåi


Träng l­îng chåi (gam)

Gièng Cayen

Gièng Queen

1

Chåi ngän

200 - 300

180 - 250

2

Chåi n¸ch

200 - 300

200 - 300

3

Chåi cuèng

180 - 250
4

Chåi gi©m hom

180 - 200
2.2.2. ChiÒu cao chåi:

TT

Lo¹i chåi

ChiÒu cao chåi (cm)

Gièng Cayen

Gièng Queen

1

Chåi ngän

18 -25

18 - 25

2

Chåi n¸ch

25 - 30

25 - 30

3

Chåi cuèng

18 - 25
4

Chåi gi©m hom

25 - 30
(ChiÒu cao chåi ®­îc tÝnh tõ vÕt t¸ch cña gèc chåi tíi chãp l¸).

2.2.3. Thêi gian b¶o qu¶n chåi:  • Vô xu©n hÌ: Chåi ®­îc t¸ch kh«ng qu¸ 15 ngµy ®èi víi gièng døa Queen vµ døa Cayen.

  • Vô thu ®«ng: Chåi ®­îc t¸ch kh«ng qu¸ 20 ngµy ®èi víi c¶ gièng døa Queen vµ Cayen.

3. Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, ®­îc ®Ýnh kÌm theo chåi gièng hoÆc ghi vµo phiÕu riªng ®Ó chuyÓn cho kh¸ch hµng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng …4. ChØ tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸:

Tiªu chuÈn chåi gièng ®­îc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chØ tiªu qui ®Þnh ë môc 2.
1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 108/Q§/BNN cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2001.

tải về 26.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương