Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 449-2001tải về 18.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.46 Kb.
#21198

tuyÓn tËp tiªu chuÈn ph©n bãn
Nhãm C

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 449-2001


Ph©n tÝch c©y trång
Nguyªn t¾c chung vÒ lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu ®Ó
x¸c ®Þnh mét sè nguyªn tè1. Ph¹m vi ¸p dông.

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu c©y trång ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nguyªn tè N, P, K, Ca, Mg, S, Fe... cho c¸c kh¶o nghiÖm chuÈn ®o¸n dinh d­ìng c©y trång vµ hiÖu lùc ph©n bãn.2. Nguyªn t¾c chung.

MÉu ph©n tÝch ph¶i ®iÓn h×nh, ph¶n ¶nh thùc tÕ thµnh phÇn c¸c nguyªn tè cña c©y trång trong ph¹m vi nghiªn cøu hoÆc s¶n xuÊt. LÊy mÉu ®óng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®é chÝnh x¸c cña sè liÖu ph©n tÝch.

Do ®Æc ®iÓm c©y trång ®a d¹ng, mÉu ph©n tÝch c©y trång cÇn tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:

2.1. MÉu ph©n tÝch c©y trång ph¶i ®¹i diÖn vµ phï hîp víi môc ®Ých ph©n tÝch. VÝ dô: mÉu chÈn ®o¸n dinh d­ìng c©y trång lÊy ë mét bé phËn nhÊt ®Þnh trong thêi kú thÝch hîp (tuú tõng lo¹i c©y); cßn mÉu x¸c ®Þnh tæng l­îng hót cña c©y ng¾n ngµy cÇn lÊy toµn bé c©y víi l­îng lín...

2.2. MÉu ph©n tÝch c©y trång ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm sinh lý cña c©y. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ thêi kú lÊy mÉu, bé phËn lÊy mÉu cña tõng lo¹i c©y ®­îc h­íng dÉn trong c¸c quy tr×nh chuyªn m«n (nh­ lÊy l¸ thø bao nhiªu, ë lo¹i cµnh nµo vµ thêi ®iÓm nµo).

2.3. MÉu ph©n tÝch c©y trång cÇn ®­îc lÊy trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®ång nhÊt (nhiÖt ®é, Èm ®é...), cïng mét thêi ®iÓm (Th­êng vµo buæi s¸ng ®· hÕt s­¬ng, kh«ng m­a, nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ c­êng ®é ¸nh s¸ng ë møc trung b×nh...)

2.4. Chó ý ®Õn c¸c yÕu tè canh t¸c nh­ thêi kú bãn ph©n, thêi kú t­íi n­íc ... ®Ó chän thêi ®iÓm lÊy mÉu thÝch hîp.

2.5. C¸c mÉu riªng biÖt ph¶i ®­îc lÊy ngÉu nhiªn r¶i ®Òu trªn toµn bé diÖn tÝch kh¶o s¸t. Sè l­îng vµ khèi l­îng mÉu ban ®Çu tuú theo yªu cÇu kh¶o s¸t vµ møc ®é ®ång ®Òu ®Ó x¸c ®Þnh. C¸c mÉu ban ®Çu ®­îc tËp hîp thµnh mét mÉu chung.

2.6. Qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, xö lý mÉu ph¶i ®¶m b¶o kh«ng lµm thay ®æi thµnh phÇn c¸c nguyªn tè hoÆc hîp chÊt cÇn x¸c ®Þnh cña mÉu – Kh«ng mèc, Èm...

3. ThiÕt bÞ

3.1. Bao gãi ®ùng mÉu

3.2. Tñ l¹nh b¶o qu¶n mÉu

3.3. Tñ sÊy cã th«ng giã

3.4. M¸y nghiÒn thùc vËt kh«

3.5. M¸y nghiÒn thùc vËt t­¬i

3.6. Cèi vµ chµy m· n·o

4. C¸ch tiÕn hµnh

4.1. C«ng viÖc lÊy mÉu ngoµi ®ång theo c¸c quy tr×nh dµnh riªng cho tõng ®èi t­îng c©y trång vµ yªu cÇu kh¶o s¸t.

4.2. Toµn bé mÉu lÊy ngoµi ®«ng ph¶i ®­îc lµm s¹ch b»ng c¸ch lau b»ng giÊy läc Èm, nh÷ng mÉu bÞ b¸m bÈn ®Êt cÇn röa b»ng n­íc, sau ®ã thÊm kh« b»ng giÊy läc.

4.3. MÉu sau khi ®· lµm s¹ch cÇn lËp tøc cho vµo tói ®ùng mÉu, ®ãng kÝn vµ vËn chuyÓn vÒ phßng thÝ nghiÖm ngay trong ngµy.

4.4. Nhanh chãng sÊy kh« mÉu ë nhiÖt ®é 70  5oC trong tñ sÊy th«ng giã, kh«ng ®­îc sÊy ®Õn 80oC sÏ cã sù ph©n huû lµm mÊt mét sè nguyªn tè. CÇn r¶i máng vµ ®Òu mÉu trªn sµn tñ sÊy cã lãt giÊy. Cã thÓ lµm kh« mÉu b»ng c¸ch ph¬i n¾ng.(*)

4.5. MÉu sau khi sÊy, ®­îc c¾t nhá trén ®Òu vµ chän mÉu trung b×nh theo nguyªn t¾c "®­êng chÐo gãc", lo¹i bá cho ®Õn khi ®­îc mÉu trung b×nh ®ång nhÊt cã khèi l­îng tõ 30-300g.

4.6. MÉu trung b×nh ®­îc nghiÒn nhá qua r©y 1mm b»ng m¸y nghiÒn thùc vËt. NÕu ph©n tÝch c¸c nguyªn tè vÕt cÇn nghiÒn mÉu b»ng cèi chµy m· n·o vµ r©y qua r©y nhùa.

4.7. MÉu c©y ®· nghiÒn ®­îc trén ®Òu ®ùng trong giÊy chèng Èm hoÆc b×nh kh« ®ãng kÝn, b¶o qu¶n n¬i kh«, m¸t, s¹ch.4.8. SÊy mÉu lÇn thø hai ë 70oC tíi kh« tuyÖt ®èi, ®Ó mÉu nguéi c©n nhanh, tr¸nh hót Èm vµo mÉu. HoÆc x¸c ®Þnh ®é Èm mÉu vµ hÖ sè kh« tuyÖt ®èi.

Ghi chó:

* Nh÷ng mÉu cã yªu cÇu ph©n tÝch c¸c hîp chÊt dÔ biÕn ®æi nh­ protein, axit h÷u c¬, nitrat nitrit, vitamin... cÇn b¶o qu¶n mÉu t­¬i ë 5oC trong suèt qu¸ tr×nh vËn chuyÓn l­u gi÷, kh«ng ®­îc sÊy mµ ph¶i ph©n tÝch ngay mÉu t­¬i. Tr­êng hîp kh«ng ph©n tÝch ngay cÇn cè ®Þnh mÉu b»ng c¸c thñ tôc diÖt enzin tr­íc khi chän mÉu trung b×nh.

** Tr­íc lóc sÊy mÉu cÇn c©n khèi l­îng mÉu t­¬i ®Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng chÊt kh« trong c©y.
tải về 18.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương