Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 421-2000 N­íc æi Yªu cÇu kü thuËt Ph­¬ng ph¸p thötải về 28.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích28.52 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 421-2000
N­íc æi

Yªu cÇu kü thuËt - Ph­¬ng ph¸p thö


Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¶n phÈm n­íc æi thuéc lo¹i n­íc uèng tõ qu¶ (Fruit drink), dïng ®Ó uèng trùc tiÕp, ®­îc chÕ biÕn tõ æi chÝn t­¬i tèt, cã sö dông ®­êng vµ mét sè phô gia thùc phÈm, ®ãng trong bao b× ®­îc ghÐp kÝn vµ thanh trïng.1. Ph©n lo¹i

N­íc æi ®ãng trong bao b× ®­îc s¶n xuÊt theo hai lo¹i sau:1.1. N­íc æi ®á: §­îc chÕ biÕn tõ c¸c gièng æi cã thÞt qu¶ mÇu ®á.

1.2. N­íc æi tr¾ng: §­îc chÕ biÕn tõ c¸c gièng æi cã thÞt qu¶ mÇu tr¾ng.

2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. N­íc æi ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn duyÖt y.

2.2. Nguyªn vËt liÖu: §Ó s¶n xuÊt n­íc æi, ph¶i sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu sau

2.2.1. æi qu¶: æi qu¶ ph¶i chÝn, t­¬i tèt, cã h­¬ng th¬m râ, thÞt qu¶ tr¾ng hay ®á, kh«ng nhòn n¸t, kh«ng lªn men, kh«ng bÞ s©u. Cho phÐp sö dông nh÷ng phÇn thÞt qu¶ cßn tèt cña nh÷ng qu¶ bÞ bÇm giËp. Kh«ng dïng gièng æi qu¶ to, thÞt qu¶ cøng, cã h­¬ng kh«ng râ.

2.2.2. §­êng kÝnh: §­êng kÝnh tr¾ng lo¹i I, theo TCVN 1695-87

2.2.3. Axit xitric: Theo TCVN 5516-91

2.2.4. Phô gia thùc phÈm: Theo quyÕt ®Þnh sè 867-1998/Q§-BYT cña bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh "Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm"

2.3. ChØ tiªu c¶m quan: S¶n phÈm n­íc æi ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu c¶m quan ghi trong b¶ng I

B¶ng I

ChØ tiªu

Yªu cÇu

1. Mµu s¾c

Cã mµu s¾c ®Æc tr­ng cña gièng æi ®­a vµo s¶n xuÊt

N­íc æi ®á: Tõ hång nh¹t ®Õn hång thÉm.

N­íc æi tr¾ng: Tõ tr¾ng ®Õn tr¾ng ngµ cho phÐp cã ¸nh vµng


2. Mïi vÞ

Cã mïi th¬m, vÞ chua ngät ®Æc tr­ng cña n­íc æi chÝn cã pha ®­êng ®· qua nhiÖt, kh«ng cã mïi vÞ l¹

3. H×nh th¸i

ThÓ láng ®ång nhÊt, h¬i s¸nh, ®ôc. Khi ®Ó l©u thÞt qu¶ cã thÓ l¾ng xuèng ®¸y bao b×, nh­ng khi l¾c ph¶i ph©n t¸n ®Òu, kh«ng vãn côc hoÆc kÕt tña thµnh m¹ng.

4. T¹p chÊt

Kh«ng ®­îc cã.

2.4. ChØ tiªu lý, ho¸: C¸c chØ tiªu lý ho¸ cña n­íc æi ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu ghi trong b¶ng II


B¶ng II

ChØ tiªu

Yªu cÇu

1. Hµm l­îng qu¶

Kh«ng nhá h¬n10%

2. Møc ®Çy tèi thiÓu cña bao b×

Kh«ng nhá h¬n 90% dung l­îng n­íc cña bao b×*

3. Thêi gian t¸ch líp

Kh«ng nhá h¬n 60 phót

4. Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan (®o b»ng khóc x¹ kÕ ë 20oC)

Kh«ng nhá h¬n 11o Brix

5. Hµm l­îng axit tÝnh theo axit xitric

Kh«ng lín h¬n 0,3%

2.5. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng: Theo TCVN 3572-81

Ch× (Pb) kh«ng qu¸

: 0,3mg/kg

§ång (Cu) kh«ng qu¸

: 5,0mg/kg

KÏm (Zn) kh«ng qu¸

: 5,0mg/kg

ThiÕc (Sn) kh«ng qu¸

: 200mg/kg

2.6. ChØ tiªu vi sinh vËt: Theo quyÕt ®Þnh sè 867-1998/Q§-BYT cña Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh "Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm" Kh«ng ®­îc cã vi sinh vËt g©y bÖnh vµ nh÷ng hiÖn t­îng h­ háng do vi sinh vËt g©y ra.

3. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409-87

3.2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¶m quan vµ c¸c chØ tiªu lý hãa:

Theo c¸c tiªu chuÈn: TCVN 4410-87, TCVN 4411-87, TCVN 4412-87, TCVN 4413-87, TCVN 4414-87, TCVN 4589-88.  • X¸c ®Þnh hµm l­îng qu¶ theo ph­¬ng ph¸p Formol trong sæ tay kiÓm tra chÊt l­îng thùc phÈm, tËp 8 - Ph©n tÝch thùc phÈm do FAO xuÊt b¶n Roma 1986 **

* Dung l­îng n­íc cña bao b× lµ thÓ tÝch n­íc cÊt ë 20oC mµ bao b× ®· ghÐp kÝn chøa ®ùng khi ®· ®­îc n¹p ®Çy.

** Manuals of food quality control, 8-Food analysis Roma 1986

3.3. KiÓm tra hµm l­îng kim lo¹i nÆng theo c¸c tiªu chuÈn:

TCVN 1976-88, TCVN 1977-88, hoÆc TCVN 5368-91,

TCVN 1978-88, TCVN 1979-88, hoÆc TCVN 5487-91,

TCVN 1981-88 hoÆc 5496-913.4. KiÓm tra c¸c chØ tiªu vi sinh vËt: Theo TCVN 280-68

4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n &vËn chuyÓn

4.1. S¶n phÈm n­íc æi ®­îc ®ãng trong c¸c lo¹i bao b×

  • Hép s¾t theo 10 TCN 172-93.

  • Chai, lä thuû tinh theo TCVN 5513-91; 10 TCN 253-96.

  • Hép nhùa theo QuyÕt ®Þnh 867-Q§/BYT vÒ viÖc ban hµnh "Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm"

4.2. Bao b× vËn chuyÓn: Theo TCVN 3214-79 hoÆc/vµ theo tho¶ thuËn trong c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm.

4.3. Bao gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm: Theo TCVN 167-86

4.4. Ghi nh·n: Theo quyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTG cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương