Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 411-1999tải về 37.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích37.42 Kb.
Nhãm B & C

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 411-1999
Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng


HiÖu lùc phßng trõ s©u xanh h¹i cµ chua cña c¸c thuèc trõ s©u


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Quy ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc phßng trõ s©u xanh h¹i cµ chua (Heliothis armigera, Heliothis exigua, Heliothis sp..) cña c¸c thuèc trõ s©u ®· cã vµ ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.

1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®iÒu 11 cña Quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, d­ l­îng thuèc BVTV vµ kh¶o nghiÖm thuèc BVTV ®­îc ban hµnh kÌm theo Q§ sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

1.3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm: C¸c kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ruéng cµ chua th­êng bÞ s©u xanh g©y h¹i, t¹i c¸c vô cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s©u xanh ph¸t triÓn vµ ë c¸c ®Þa ®iÓm ®¹i diÖn cho vïng sinh th¸i.

C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (®Êt, ph©n bãn, mËt ®é trång, c¸ch ch¨m sãc kh¸c..) ph¶i ®ång ®Òu trªn toµn khu kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng.1.4. Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn diÖn hÑp vµ diÖn réng. C¸c kh¶o nghiÖm nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nh­ ®iÒu 12 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo Q§ sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. S¾p xÕp vµ bè trÝ c«ng thøc kh¶o nghiÖm:

C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia thµnh 3 nhãm: • Nhãm 1: C«ng thøc thuèc kh¶o nghiÖm lµ c¸c lo¹i thuèc ®Þnh kh¶o nghiÖm ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau hoÆc theo c¸ch dïng kh¸c nhau.

 • Nhãm 2: C«ng thøc thuèc so s¸nh lµ lo¹i thuèc trõ s©u ®· ®­îc ®¨ng ký trong danh môc thuèc BVTV ®­îc sö dông ë ViÖt Nam vµ ®ang ®­îc dïng phæ biÕn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ s©u xanh h¹i cµ chua.

 • Nhãm 3: C«ng thøc ®èi chøng lµ c«ng thøc kh«ng sö dông bÊt kú lo¹i thuèc trõ s©u nµo kh¸c.

Kh¶o nghiÖm ®­îc s¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p khèi ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®· ®­îc quy ®Þnh trong thèng kª to¸n häc.

2.2. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

 • Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: DiÖn tÝch « lµ 25 - 30 m­­2. C¸c « kh¶o nghiÖm cã d¹ng h×nh vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt (nÕu lµ h×nh ch÷ nhËt th× chiÒu dµi kh«ng ®­îc lín gÊp ®«i chiÒu réng). Sè lÇn nh¾c l¹i tõ 3-4 lÇn.

 • Kh¶o nghiÖm diÖn réng: DiÖn tÝch « tèi thiÓu lµ 200 m­­2.

Khu kh¶o nghiÖm ph¶i cã d¶i b¶o vÖ xung quanh kÝch th­íc réng tèi thiÓu lµ 1m.

2.3. TiÕn hµnh phun r¶i thuèc:

2.3.1. Thuèc ph¶i ®­îc phun, r¶i ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm.

2.3.2. L­îng thuèc dïng ®­îc tÝnh b»ng kg hay lÝt chÕ phÈm hoÆc gr ho¹t chÊt trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 1 ha.

Víi d¹ng thuèc th­¬ng phÈm pha víi n­íc ®Ó phun:

L­îng n­íc dïng ph¶i theo h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i thuèc, phï hîp víi giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y cµ chua còng nh­ c¸ch thøc t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc. Th­êng lµ 500-600 l/ha.

C¸c sè liÖu vÒ l­îng thuèc thµnh phÈm vµ l­îng n­íc dïng (l/ha) cÇn ®­îc ghi râ.Chó ý kh«ng ®Ó thuèc ë « kh¶o nghiÖm nµy t¹t sang « kh¶o nghiÖm kh¸c.

2.3.3. NÕu ruéng kh¶o nghiÖm b¾t buéc ph¶i sö dông thuèc ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i kh¸c nh­: bÖnh, cá d¹i, chuét .. th× thuèc ®­îc dïng ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng nµy ph¶i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn thuèc cÇn kh¶o nghiÖm vµ ph¶i ®­îc phun r¶i ®Òu trªn tÊt c¶ c¸c « kh¶o nghiÖm, kÓ c¶ « ®èi chøng. C¸c tr­êng hîp trªn (nÕu cã) ph¶i ghi chÐp l¹i.

2.3.4. Khi xö lý thuèc, cÇn dïng c¸c c«ng cô phun, r¶i thuèc thÝch hîp ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô r¶i thuèc. C¸c kh¶o nghiÖm diÖn hÑp ph¶i dïng b×nh b¬m tay ®eo vai, kh¶o nghiÖm diÖn réng cã thÓ dïng b¬m ®éng c¬ ®Ó phun.

2.4. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc:

Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc ph¶i thùc hiÖn ®óng theo h­íng dÉn sö dông cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ phï hîp víi môc ®Ých kh¶o nghiÖm.

NÕu trªn nh·n thuèc kh«ng khuyÕn c¸o cô thÓ thêi ®iÓm xö lý thuèc th× tuú theo môc ®Ých kh¶o nghiÖm, c¸c ®Æc tÝnh ho¸ häc vµ ph­¬ng thøc t¸c ®éng cña thuèc mµ quy ®Þnh thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc cho thÝch hîp.

Thuèc trõ s©u xanh h¹i cµ chua th­êng ®­îc xö lý lÇn 1 khi s©u cßn nhá (tuæi 1-2) vµ mËt ®é s©u ®¹t kho¶ng 2 con/c©y, c¸c lÇn phun sau theo yªu cÇu cña lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ diÔn biÕn cña s©u xanh ë khu thÝ nghiÖm. Sè lÇn vµ thêi ®iÓm xö lý thuèc ph¶i ®­îc ghi l¹i.2.5. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:

2.5.1. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc ®èi víi s©u xanh h¹i cµ chua:

2.5.1.1. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu ®iÒu tra:


 • §iÒu tra mËt ®é s©u (con/c©y) vµ tû lÖ qu¶ bÞ h¹i ë c¸c « theo 5 ®iÓm trªn 2 ®­êng chÐo gãc, mçi ®iÓm ®iÒu tra 4 c©y (víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp) hoÆc 10 c©y (víi kh¶o nghiÖm diÖn réng).

 • Tû lÖ qu¶ bÞ h¹i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

Sè qu¶ bÞ h¹i

 • Tû lÖ qu¶ bÞ h¹i (%) = x 100

Tæng sè qu¶ ®iÒu tra

 • §iÒu tra n¨ng suÊt qua 3 lÇn thu h¸i qu¶; c©n träng l­îng qu¶ thu ®­îc trong 9m­­2/ « (diÖn hÑp) hoÆc 5 ®iÓm x 9m2/« (diÖn réng).

 • C¸c ®iÓm ®iÒu tra c¸ch mÐp « kh¶o nghiÖm Ýt nhÊt 0,5m hay 1 hµng c©y.

2.5.1.2. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra:

LÇn ®iÒu tra thø nhÊt vµo 1 ngµy tr­íc khi xö lý thuèc, c¸c lÇn ®iÒu tra sau vµo 1, 3, 7 vµ 14 ngµy sau khi xö lý thuèc.

Tuy nhiªn thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i thuèc vµ tuú theo quy ®Þnh cña tõng c¬ së s¶n xuÊt thuèc.

2.5.1.3. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc theo c«ng thøc Henderson-Tilton:

HiÖu lùc (%) =

Trong ®ã:

Ta: Sè l­îng s©u sèng ë « xö lý thuèc sau xö lý thuèc

Tb: Sè l­îng s©u sèng ë « xö lý thuèc tr­íc xö lý thuèc

Ca: Sè l­îng s©u sèng ë « ®èi chøng sau xö lý thuèc

Cb: Sè l­îng s©u sèng ë « ®èi chøng tr­íc xö lý thuèc

2.5.2 §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y trång:

CÇn ®¸nh gi¸ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu cña thuèc (nÕu cã) ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y trång. Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc nh­: chiÒu cao c©y, sù rông l¸.. cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ theo c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra phï hîp.

C¸c chØ tiªu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t nh­ ®é ch¸y l¸, qu¨n l¸, sù thay ®æi mµu s¾c l¸... th× ph¶i ®¸nh gi¸ theo thang ph©n cÊp ë phô lôc.

Mäi triÖu chøng g©y h¹i hoÆc kÝch thÝch cña thuèc ®èi víi c©y trång cÇn ®­îc m« t¶ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tØ mØ.

2.5.3 §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c:

CÇn ghi chÐp mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù xuÊt hiÖn c¸c lo¹i s©u bÖnh, cá d¹i kh¸c còng nh­ sinh vËt cã Ých.

2.5.4 Quan s¸t vµ ghi chÐp vÒ thêi tiÕt:

Ghi chÐp tØ mØ c¸c sè liÖu vÒ «n, ®é Èm, l­îng m­a trong suèt thêi gian kh¶o nghiÖm t¹i tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt. NÕu kh¶o nghiÖm kh«ng gÇn tr¹m khÝ t­îng, ph¶i ghi tû mØ t×nh h×nh thêi tiÕt lóc tiÕn hµnh xö lý thuèc vµ c¸c ngµy sau ®ã nh­ n¾ng, h¹n, m­a, lôt, b·o…3. Xö lý sè liÖu, b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

3.1. Xö lý sè liÖu:

Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm diÖn hÑp cÇn ®­îc xö lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. Nh÷ng kÕt luËn cña kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc rót ra tõ c¸c kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª ®ã. §èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc BVTV ®­îc tiÕn hµnh víi môc ®Ých ®¨ng ký, c¸c ®¬n vÞ ®­îc Côc BVTV chØ ®Þnh lµm kh¶o nghiÖm cÇn göi c¶ sè liÖu th« vµ ph­¬ng ph¸p thèng kª ®· dïng vÒ Côc BVTV , Côc BVTV tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ vµ c«ng nhËn.3.2 Néi dung b¸o c¸o:

 • Tªn kh¶o nghiÖm

 • Yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm

 • §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

 • §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm

 • Néi dung kh¶o nghiÖm

 • §Æc ®iÓm kh¶o nghiÖm

 • §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, gièng c©y trång...

 • §Æc ®iÓm thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm.

 • T×nh h×nh ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña s©u xanh h¹i cµ chua trong khu thÝ nghiÖm.

 • Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

 • C«ng thøc kh¶o nghiÖm

 • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm

 • Sè lÇn nh¾c l¹i

 • KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm

 • Dông cô phun r¶i thuèc.

 • L­îng thuèc dïng gr (kg) ho¹t chÊt /ha hoÆc kg, lÝt thuèc th­¬ng phÈm/ha.

 • L­îng n­íc thuèc dïng (l/ha).

 • Ngµy xö lý thuèc.

 • Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.

 • KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

 • C¸c b¶ng sè liÖu.

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

 • NhËn xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ ¶nh h­ëng kh¸c (xem phô lôc).

 • KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.

3.3. C«ng bè kÕt qu¶:

§¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o nghiÖm ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu ®­a ra trong b¸o c¸o. §èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc trõ s©u xanh h¹i cµ chua ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, Côc BVTV tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt khi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã thuèc xin ®¨ng ký.
Phô lôc

B¶ng ph©n cÊp møc ®é ®éc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y cµ chua
CÊp
TriÖu chøng nhiÔm ®éc

1

C©y b×nh th­êng

2

Ngé ®éc nhÑ, sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ

3

Cã triÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh×n thÊy b»ng m¾t

4

TriÖu chøng ngé ®éc nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

5

C©y biÕn mµu, thuèc g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

6

Thuèc lµm gi¶m n¨ng suÊt Ýt

7

Thuèc g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt

8

TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn tíi lµm chÕt c©y

9

C©y bÞ chÕt hoµn toµn


NÕu c©y bÞ ngé ®éc thuèc, cÇn x¸c ®Þnh bao nhiªu ngµy sau th× c©y phôc håi hoÆc chÕt.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương