Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 392-99tải về 37.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích37.74 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 392-99Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng


HiÖu lùc phßng trõ bÖnh ®èm l¸
h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç cña c¸c thuèc trõ bÖnh1. Quy ®Þnh chung:

1.1 . Quy ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc phßng trõ bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c , ®Ëu ®ç cña c¸c thuèc trõ bÖnh ®· cã vµ ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.

1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®iÒu 11 cña Quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, d­ l­îng thuèc BVTV vµ kh¶o nghiÖm thuèc BVTV ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

1.3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm: C¸c kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ruéng l¹c, ®Ëu ®ç ®· tõng cã bÖnh g©y h¹i; trªn c¸c gièng dÔ bÞ nhiÔm bÖnh; t¹i c¸c vô cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç ph¸t triÓn vµ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm ®¹i diÖn cho vïng sinh th¸i.

C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (®Êt, ph©n bãn, mËt ®é trång, c¸ch ch¨m sãc kh¸c..) ph¶i ®ång ®Òu trªn mçi « kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng.1.4. C¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp vµ diÖn réng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë Ýt nhÊt 2 vïng sinh th¸i ®¹i diÖn cho khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh trªn diÖn hÑp tr­íc. NÕu nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc tõ nh÷ng kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp tèt th× míi ®­îc thùc hiÖn c¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. S¾p xÕp vµ bè trÝ c«ng thøc kh¶o nghiÖm:

C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia thµnh 3 nhãm: • Nhãm 1: C«ng thøc thuèc kh¶o nghiÖm lµ c¸c lo¹i thuèc ®Þnh kh¶o nghiÖm ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau hoÆc theo c¸ch dïng kh¸c nhau.

 • Nhãm 2: C«ng thøc thuèc so s¸nh lµ lo¹i thuèc trõ bÖnh ®· ®­îc ®¨ng ký trong danh môc thuèc BVTV ®­îc sö dông ë ViÖt Nam vµ ®ang ®­îc dïng phæ biÕn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç.

 • Nhãm 3: C«ng thøc ®èi chøng lµ c¸c « kh«ng sö dông bÊt kú lo¹i thuèc BVTV nµo ®Ó trõ bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç.

Kh¶o nghiÖm ®­îc x¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p khèi ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®· ®­îc quy ®Þnh trong thèng kª to¸n häc.

2.2. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

 • Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: DiÖn tÝch « lµ 25-20 m­­2. C¸c « kh¶o nghiÖm cã d¹ng h×nh vu«ng hoÆc gÇn vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt (nh­ng chiÒu dµi kh«ng ®­îc lín gÊp ®«i chiÒu réng). Sè lÇn nh¾c l¹i tõ 3 ®Õn 4 lÇn.

 • Kh¶o nghiÖm diÖn réng: DiÖn tÝch « tèi thiÓu lµ 300 m2.

Khu kh¶o nghiÖm ph¶i cã d¶i b¶o vÖ xung quanh kÝch th­íc réng lµ 1m.

2.3. TiÕn hµnh phun r¶i thuèc:

2.3.1. Thuèc ph¶i ®­îc phun, r¶i ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm. Víi thuèc bét hay thuèc h¹t ®­îc xö lý b»ng c¸ch r¾c trªn mÆt ruéng th× gi÷a c¸c « c«ng thøc ph¶i ®­îc ng¨n c¸ch bëi c¸c bê ng¨n.

2.3.2. L­îng thuèc dïng ®­îc tÝnh b»ng kg hay lÝt chÕ phÈm hay gram ho¹t chÊt trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 1 ha.

Víi d¹ng thuèc th­¬ng phÈm pha víi n­íc ®Ó phun:

L­îng n­íc dïng ph¶i theo h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i thuèc, phï hîp víi giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y l¹c, ®Ëu ®ç còng nh­ c¸ch thøc t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc. Th­êng lµ 800-1000 l/ha

C¸c sè liÖu vÒ l­îng thuèc thµnh phÈm vµ l­îng thuèc dïng (l/ha) cÇn ®­îc ghi râ.Chó ý kh«ng ®Ó thuèc ë « nµy t¹t sang « kh¸c.

2.3.3. NÕu ruéng kh¶o nghiÖm b¾t buéc ph¶i sö dông thuèc ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i kh¸c nh­: s©u, cá d¹i, chuét ... th× thuèc ®­îc dïng ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng nµy ph¶i kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn thuèc cÇn kh¶o nghiÖm vµ ph¶i ®­îc phun r¶i ®Òu trªn tÊt c¶ c¸c « kh¶o nghiÖm, kÓ c¶ « ®èi chøng. C¸c tr­êng hîp trªn (nÕu cã) ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i.

2.3.4. Khi xö lý thuèc, cÇn dïng c¸c c«ng cô phun, r¶i thuèc ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô r¶i thuèc. Trong c¸c kh¶o nghiÖm diÖn hÑp ph¶i dïng b×nh b¬m tay ®eo vai, trong kh¶o nghiÖm diÖn réng cã thÓ dïng b¬m ®éng c¬ ®Ó phun.

2.3.5. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc:

Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng theo h­íng dÉn sö dông cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ phï hîp víi môc ®Ých kh¶o nghiÖm.

NÕu trªn nh·n thuèc kh«ng khuyÕn c¸o cô thÓ thêi ®iÓm xö lý thuèc th× tuú theo môc ®Ých kh¶o nghiÖm, c¸c ®Æc tÝnh ho¸ häc vµ ph­¬ng thøc t¸c ®éng cña thuèc mµ quy ®Þnh thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc cho thÝch hîp.

Thuèc trõ bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç th­êng ®­îc xö lý lÇn 1 khi bÖnh xuÊt hiÖn víi tû lÖ kho¶ng 5-10% l¸ bÞ nhiÔm, c¸c lÇn phun sau theo yªu cÇu cña lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm. Sè lÇn vµ thêi ®iÓm xö lý thuèc ph¶i ®­îc ghi l¹i.

2.4. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:

2.4.1. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc ®èi bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç:

2.4.2. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu ®iÒu tra:

* Sè ®iÓm ®iÒu tra:

Mçi « chän 5 ®iÓm trªn 2 ®­êng chÐo gãc, t¹i mçi ®iÓm ®iÒu tra toµn bé 3 c©y (víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp), vµ 5 c©y (víi kh¶o nghiÖm diÖn réng).

C¸c ®iÓm ®iÒu tra c¸ch mÐp « kh¶o nghiÖm Ýt nhÊt 1m hay 1 luèng.

* C¸c chØ tiªu ®iÒu tra:

Tû lÖ bÖnh (TLB) ®­îc tÝnh nh­ sau:

Sè l¸ bÞ bÖnh

TLB (%) = x 100

Tæng sè l¸ ®iÒu tra.

ChØ sè bÖnh (CSB) ®­îc tÝnh:

Trong ®ã:

N: Tæng sè l¸ ®iÒu tra.

n1: Sè l¸ bÞ bÖnh cÊp 1: <5% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh.

n2: Sè l¸ bÞ bÖnh cÊp 2: 5 - 10% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh.

n3: Sè l¸ bÞ bÖnh cÊp 3: >10 - 25% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh.

n4: Sè l¸ bÞ bÖnh cÊp 4: >25 - 50% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh.

n5: Sè l¸ bÞ bÖnh cÊp 5: 50% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh.

2.4.3. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra:

LÇn ®iÒu tra thø nhÊt vµo 1 ngµy tr­íc khi xö lý thuèc, c¸c lÇn ®iÒu tra sau vµo 7, 14 vµ 21 ngµy sau khi xö lý thuèc.

Tuy nhiªn thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i thuèc vµ tuú theo quy ®Þnh cña tõng c¬ së s¶n xuÊt thuèc.2.5. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y trång:

2.5.1. §¸nh gi¸ n¨ng suÊt:

Víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: Thu ho¹ch toµn bé «.

Víi kh¶o nghiÖm diÖn réng: Thu ho¹ch t¹i 5 ®iÓm trªn 2 ®­êng chÐo gãc mçi ®iÓm 9 m2 (3mx3m).

N¨ng suÊt ®­îc tÝnh b»ng kg l¹c, ®Ëu ®ç kh«/ha víi hµm l­îng thuû phÇn 10%.

2.5.2. §¸nh gi¸ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c.

CÇn ®¸nh gi¸ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu cña thuèc (nÕu cã) ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y trång. Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc nh­: chiÒu cao c©y, sè h¹t/b«ng... cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ theo c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra phï hîp.

C¸c chØ tiªu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t nh­ ®é ch¸y l¸, qu¨n l¸, sù thay ®æi mµu s¾c l¸... th× ph¶i ®¸nh gi¸ theo thang ph©n cÊp ë phô lôc.

Mäi triÖu trøng g©y h¹i hoÆc kÝch thÝch cña thuèc ®èi víi c©y trång cÇn ®­îc m« t¶ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tû mØ.

2.5.3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c:

CÇn ghi chÐp mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù xuÊt hiÖn c¸c lo¹i s©u, bÖnh, cá d¹i kh¸c còng nh­ nh÷ng sinh vËt kh«ng thuéc ®èi t­îng phßng trõ (®éng vËt cã Ých, ®éng vËt hoang d·..)

2.5.4. Quan s¸t vµ ghi chÐp vÒ thêi tiÕt:

Ghi chÐp tû mû c¸c sè liÖu vÒ «n, ®é Èm, l­îng m­a trong suèt thêi gian kh¶o nghiÖm t¹i tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt. NÕu kh¶o nghiÖm kh«ng gÇn tr¹m khÝ t­îng, ph¶i ghi tû mØ t×nh h×nh thêi tiÕt lóc tiÕn hµnh xö lý thuèc vµ c¸c ngµy sau ®ã nh­ n¾ng h¹n, m­a, lôt b·o...

3. Xö lý sè liÖu, b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

3.1. Xö lý sè liÖu:

Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm diÖn hÑp cÇn ®­îc xö lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. Nh÷ng kÕt luËn cña kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc rót ra tõ c¸c kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª ®ã. §èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi c¸c ®¬n vÞ ®­îc Côc BVTV chØ ®Þnh lµm kh¶o nghiÖm cÇn göi c¶ sè liÖu th« vµ ph­¬ng ph¸p thèng kª ®· dïng vÒ Côc BVTV.3.2. Néi dung b¸o c¸o:

 • Tªn kh¶o nghiÖm

 • Yªu cÇu kh¶o nghiÖm

 • §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

 • §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm

 • Néi dung kh¶o nghiÖm

 • §Æc ®iÓm kh¶o nghiÖm

 • §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång, gièng.

 • §Æc ®iÓm thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm

 • T×nh h×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç trong khu thÝ nghiÖm

 • Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

 • C«ng thøc kh¶o nghiÖm

 • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm

 • Sè lÇn nh¾c l¹i

 • KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm

 • Dông cô phun r¶i.

 • L­îng thuèc dïng gr (kg) ho¹t chÊt/ha hoÆc kg, lÝt thuèc th­¬ng phÈm/ha.

 • L­îng n­íc thuèc dïng (l/ha).

 • Ngµy xö lý thuèc.

 • Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.

 • KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

 • C¸c b¶ng sè liÖu.

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

 • NhËn xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c (xem phô lôc).

 • KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.

3.3. C«ng bè kÕt qu¶:

§¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o nghiÖm ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu ®­a ra trong b¸o c¸o. §èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc trõ bÖnh ®èm l¸ h¹i c©y l¹c, ®Ëu ®ç ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, Côc BVTV tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt khi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã thuèc xin ®¨ng ký.


Phô lôc

B¶ng ph©n cÊp møc ®é ®éc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y l¹c, ®Ëu ®ç.
CÊp TriÖu chøng nhiÔm ®éc cña c©y l¹c, ®Ëu ®ç

1 C©y b×nh th­êng

2 Ngé ®éc nhÑ, sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ

3 Cã triÖu chøng ngé ®éc nh­ng ch­a nh×n thÊy b»ng m¾t

4 TriÖu chøng ngé ®éc nh­ng ch­a ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt

5 C©y biÕn mµu, thuèc g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

6 Thuèc lµm gi¶m n¨ng suÊt Ýt

7 Thuèc g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt

8 TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn tíi lµm chÕt c©y

9 C©y bÞ chÕt hoµn toµnNÕu c©y bÞ ngé ®éc thuèc, cÇn x¸c ®Þnh bao nhiªu ngµy sau c©y phôc håi


Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 116/1999-Q§-BNN-KHCN ngµy 4 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Bé NN&PTNT

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương