Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 338 98tải về 34.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích34.52 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 338 - 98
KiÓm DÞch thùc vËt

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra c©y

xuÊt, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó kiÓm tra c¸c l« c©y xuÊt, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa:

Trong tiªu chuÈn nµy c¸c thuËt ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:2.1. C©y: Bao gåm c©y vµ c¸c bé phËn cña c©y (trõ cñ, qu¶, h¹t)

2.2. L« c©y: Lµ l« vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt ë d¹ng c©y (nh­ nªu t¹i ®iÓm 2.1 trªn)

2.3. DiÖn quan s¸t: Bao gåm toµn bé khèi l­îng l« c©y, bao b×, ®å chÌn lãt, kho b·i, ph­¬ng tiÖn chuyªn chë còng nh­ c¸c vËt thÓ kh¸c vµ kh«ng gian tiÕp gi¸p l« c©y ®ã.

2.4. §iÓm quan s¸t: Bao gåm mét phÇn hoÆc toµn bé diÖn quan s¸t (NÕu diÖn quan s¸t nhá h¬n 10m2 hoÆc l0m3). NÕu diÖn quan s¸t tõ 10 m2 hoÆc 10m3 trë lªn th× mçi ®iÓm quan s¸t Ýt nhÊt ph¶i 1m2 hoÆc 1m3. Mçi ®iÓm lÊy mÉu ®ång thêi lµ mét ®iÓm quan s¸t.

3. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra:

3.1 Dông cô:

 • Vît c«n trïng, th­íc ®o cèc ®ong, g¨ng tay, hép (®ùng mÉu, nu«i s©u )

 • C©n ph©n tÝch, c©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c tèi thiÓu 0,01gram

 • Dao, kÐo, vam vµ c¸c ®å dïng kh¸c ®Ó më bao, hßm

 • Panh, chæi hoÆc bót l«ng, tói hoÆc hép ®ùng mÉu

 • ThÈu, b×nh tam gi¸c, chai, lä, ®Üa petry, èng tuýp

 • KÝnh hiÓn vi cã ®é phãng ®¹i 40 x 1000, kÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 10 x 35

 • Nguån s¸ng, dông cô tiÖt trïng, tñ ®Þnh «n, tñ l¹nh v.v...

 • Ho¸ chÊt chuyªn dïng cho tõng lo¹i bÖnh c©y, c«n trïng, tuyÕn trïng, cá d¹i...

3.2. Quan s¸t:

 • Quan s¸t tõ tæng thÓ ®Õn chi tiÕt, tõ ngoµi vµo trong diÖn ®iÒu tra.

 • TËp trung chó ý c«n trïng bay, bß trªn vµ chung quanh ®èng c©y trªn bao b×, ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng vµ ®å chÌn lãt, c­ tró ë nh÷ng vÞ trÝ cã ®é nhiÖt, ®é Èm, ®é ¸nh s¸ng kh¸c th­êng, ë n¬i cã nhiÒu c©y hÐo óa, cong queo, g·y vôn vµ r¸c r­ëi tµn d­ thùc vËt kh¸c.

 • Nh÷ng c©y cã mµu, mïi vµ h×nh d¹ng kh¸c th­êng còng ph¶i ®­îc chó ý quan s¸t c¸c sinh vËt g©y h¹i.

3.3. LÊy mÉu:

3.3.1. Võa lÊy mÉu võa quan s¸t, thu thËp mÉu c©y cã triÖu trøng bÞ h¹i vµ c«n trïng. Bao gãi, ghi nh·n vµ lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh t¹i môc 3 cña TCVN 4731- 89.

3.3.2. VÞ trÝ, c¸ch lÊy mÉu, sè l­îng, khèi l­îng mÉu ban ®Çu vµ khèi l­îng mÉu trung b×nh cña l« c©y ®­îc thùc hiÖn nh­ sau:


 1. §èi víi c©y trång tói bÇu, chËu, v¹i hoÆc rÔ ®Ó trÇn xÕp trªn khung gi¸, xÕp chång lªn nhau vµ cµnh ghÐp, m¾t ghÐp ®Ó rêi hoÆc bã thµnh bã råi xÕp ®èng th× quy c¸c gi¸ xÕp chång lªn nhau hoÆc c¸c ®èng ®ã thµnh h×nh khèi nhÊt ®Þnh vµ ph©n bè ®Òu c¸c c©y, lÊy mÉu ban ®Çu trong h×nh khèi ®ã.

 2. Sè l­îng mÉu ban ®Çu:

Tæng sè c©y

Sè l­îng mÉu ban ®Çu

Tõ 1 - 10

KiÓm tra toµn bé

Tõ 11 - 100

Tõ 1 - 20

Tõ 101 - 500

(**)


Tõ 501 - 2000

(**)


Tõ 2001 - 5000

(Trªn 5000 th× chia nhá, lÆp l¹i nh­ trªn ®Ó kiÓm tra)(**)


* TS : Tæng sè c©y

** : LÊy ®¬n vÞ ch½n (NÕu kh«ng nhiÒu h¬n nhau 10, 20, hoÆc 30 th× kh«ng tÝnh thªm mét mÉu ban ®Çu) 1. Sè l­îng c©y cña mçi mÉu ban ®Çu Ýt nhÊt lµ 1

 2. Sè l­îng c©y cña mçi mÉu trung b×nh lµ tõ 10-30% tæng sè c©y cña tÊt c¶ c¸c mÉu ban ®Çu lÊy ra tõ mçi l« vµ Ýt nhÊt lµ 1 c©y.

 3. MÉu l­u, mÉu ph©n tÝch vµ mÉu göi vÒ Trung t©m KiÓm dÞch thùc vËt sau nhËp khÈu lµ mÉu trung b×nh vµ c¸c c©y (gåm c¶ ®Êt nÕu c©y cã bÇu) nghi bÞ nhiÔm sinh vËt g©y h¹i (nÕu cã).

3.4. Tr×nh tù c¸c b­íc quan s¸t vµ lÊy mÉu

3.4.1. §èi víi c¸c l« c©y nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh

3.4.1.1. Chuyªn chë b»ng ®­êng thuû:

Tr­íc khi cËp bÕn, tµu, sµ lan, thuyÒn tõ n­íc ngoµi vµo ph¶i ®­îc quan s¸t mÆt ngoµi boong, mui. NÕu cã ®iÒu kiÖn th× quan s¸t mÆt trong hÇm chøa c©y, võa quan s¸t võa lÊy mÉu. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× viÖc quan s¸t lÊy mÉu ®­îc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh bèc dì khi tµu, sµ lan, thuyÒn neo ®Ëu t¹i n¬i sang m¹n hoÆc t¹i bÕn.

3.4.1.2. Chuyªn chë b»ng ®­êng bé, ®­êng kh«ng


 1. KiÓm tra bªn ngoµi toa xe löa, thïng xe, container vµ n¬i chøa c©y. NÕu cã ®iÒu kiÖn th× kiÓm tra c¶ bªn trong c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë, chøa ®ùng, bªn ngoµi bao b× chøa c©y vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c xÕp chung trong c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë, chøa ®ùng ®ã tr­íc khi bèc dì t¹i cöa khÈu.

 2. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn quan s¸t nh­ nªu ë chi tiÕt a cña ®iÓm 3.4.l.2.th× viÖc quan s¸t, lÊy mÉu l« c©y ®­îc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh bèc dì vµo kho b·i t¹i cöa khÈu nhËp hoÆc bèc dì sang ph­¬ng tiÖn chuyªn chë kh¸c ®Ó ®­a vµo néi ®Þa.

 3. Tr­êng hîp l« c©y nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ®­a vµo kho b·i th×, nÕu cã ®iÒu kiÖn ph¶i xem xÐt t×nh tr¹ng sinh vËt g©y h¹i cña kho b·i tr­íc khi l« c©y ®ã vµo, nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× t×nh tr¹ng ®ã ph¶i ®­îc l­u ý trong qu¸ tr×nh quan s¸t chung quanh kho b·i, mÆt ngoµi kho, trªn mÆt b·i, bªn trong kho, mÆt ngoµi l« c©y, võa quan s¸t, võa lÊy mÉu khèi c©y nh­ nªu t¹i c¸c ®iÓm 3.2, 3.3 trªn ®©y.

3.4.2. §èi víi c¸c l« c©y xuÊt khÈu

3.4.2.1. Quan s¸t lÊy mÉu t¹i kho, b·i tËp kÕt hoÆc ph­¬ng tiÖn chuyªn chë néi ®Þa tr­íc khi bèc xÕp lªn ph­¬ng tiÖn chuyªn chë kh¸c ®Ó ®­a th¼ng ra n­íc ngoµi. ViÖc quan s¸t, lÊy mÉu nµy ®­îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 3.2, 3.3 trªn ®©y.

3.4.2.2. Tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ cã ®iÒu kiÖn th× viÖc kiÓm tra, lÊy mÉu ®­îc tiÕn hµnh t¹i n¬i b¶o qu¶n tËp trung tr­íc khi ®­a ®Õn ®Þa ®iÓm tËp kÕt nªu t¹i chi tiÕt 3.4.2.1, khi l« c©y xuÊt khÈu ®· ®­îc ®Þnh h×nh (khèi l­îng vµ ký m· hiÖu ®· ®­îc x¸c ®Þnh).

3.4.2.3. Tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ cã ®iÒu kiÖn th× ®iÒu tra, quan s¸t vµ lÊy mÉu ph©n tÝch ngay tr­íc khi thu ho¹ch c©y t¹i ruéng v­ên.3.5. Ph©n tÝch

Ph©n tÝch c«n trïng tr­íc, sau ®ã ®Õn nÊm bÖnh, tuyÕn trïng, vi trïng, virus.... • T¸ch, ph©n lËp hoÆc chÈn ®o¸n c¸c sinh vËt g©y h¹i h¹t theo c¸c ph­¬ng ph¸p chuyªn dïng, ®Æc tr­ng phï hîp víi tõng loµi sinh vËt g©y h¹i.

 • Chó ý c«n trïng, nhÖn, nhuyÔn thÓ b¸m ë tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c©y, trøng cã kÝch cì nhá ë mÆt d­íi cña l¸: rÖp s¸p, rÖp vÈy ë c¸c chåi mÇm, n¸ch l¸, gèc c©y. NÕu c©y ®ùng trong tói bÇu, chËu v¹i hoÆc phÇn gèc, rÔ cña c©y ®­îc bäc b»ng vËt liÖu gi÷ Èm th× ph¶i th¸o bá c¸c thø ®ã ®Ó t×m b¾t c«n trïng ë d¹ng nhéng, s©u non, tr­ëng thµnh c­ tró t¹i ®©y. Nh÷ng bé phËn cña c©y nghi cã c«n trïng ë trong ®Òu ®­îc bæ, chÎ ra ®Ó b¾t c«n trïng.

3.6. §Þnh lo¹i

Sinh vËt g©y h¹i thu ®­îc trong qu¸ tr×nh quan s¸t, lÊy mÉu vµ sau khi ph©n tÝch theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.5 trªn ®©y ®Òu ®­îc ®Þnh lo¹i chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p so s¸nh h×nh th¸i kÕt hîp víi triÖu chøng h¹t bÞ h¹i. Trong tr­êng hîp cÇn vµ cã ®iÒu kiÖn th× ®Þnh lo¹i b»ng ph­¬ng ph¸p kh¸c hoÆc kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p kh¸c nh­ ph¶n øng ho¸ sinh, ph©n tÝch gien, kh¸ng huyÕt thanh, l©y bÖnh nh©n t¹o v.v...3.7. L­u gi÷ vµ chuyÓn göi mÉu vËt, tiªu b¶n

3.7.1. MÉu c©y xuÊt nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ph¶i ®­îc l­u gi÷ ë d¹ng t­¬i Ýt nhÊt lµ 15 ngµy. NÕu lµ mÉu cña l« c©y nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh bÞ nhiÔm bÖnh thuéc danh môc dÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña ViÖt Nam th× ph¶i ®­îc l­u gi÷ trong dung dÞch thÝch hîp Ýt nhÊt lµ 12 th¸ng.

3.7.2. DÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña ViÖt Nam ®· ®­îc ph¸t hiÖn trªn c¸c l« c©y nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ph¶i ®­îc l­u gi÷, chuyÓn göi vÒ c¸c chi côc KiÓm dÞch thùc vËt vïng, nÕu lÇn ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ph¶i ®­îc chuyÓn vÒ Trung t©m Ph©n tÝch gi¸m ®Þnh vµ thÝ nghiÖm KiÓm dÞch thùc vËt (Côc B¶o vÖ thùc vËt ).

3.7.3. MÉu c©y nhËp khÈu dïng ®Ó gieo trång ph¶i ®­îc chuyÓn, göi vÒ Trung t©m KiÓm dÞch thùc vËt sau nhËp khÈu (Côc B¶o vÖ thùc vËt).3.8 . §¶m b¶o an toµn

Trong qu¸ tr×nh thu thËp, ph©n tÝch, ®Þnh lo¹i, b¶o qu¶n vµ chuyÓn göi mÉu vËt, tiªu b¶n cña c¸c l« c©y nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ph¶i phßng ngõa triÖt ®Ó sù l©y lan, x©m nhËp dÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña ViÖt Nam tõ c¸c l« c©y ®ã vµo s©u trong néi ®Þa ViÖt Nam.3.9. Nh÷ng sinh vËt g©y h¹i ph¶i ®­îc l­u ý khi kiÓm tra l« c©y.

3.9.1. NhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh: Chó ý nh÷ng sinh vËt g©y h¹i thuéc danh môc dÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ xuÊt xø, hµnh tr×nh vËn chuyÓn cña l« c©y.

3.9.2. XuÊt khÈu: Nh÷ng sinh vËt g©y h¹i cã phæ biÕn ë ViÖt Nam mµ n­íc nhËp khÈu cÊm hoÆc h¹n chÕ ®­a vµo theo hîp ®ång mua b¸n, HiÖp ®Þnh song ph­¬ng vµ c¸c tho¶ thuËn Quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia, còng nh­ th«ng lÖ, tËp qu¸n Quèc tÕ. §Æc biÖt lµ nhãm bÖnh l­u truyÒn qua rÔ, th©n, cµnh, nhãm c«n trïng, nhÖn, rÖp c­ tró trªn c¸c bé phËn cña c©y theo tµi liÖu chuyªn m«n ®· c«ng bè.

4. Ghi nhËn sè liÖu vµ kÕt qu¶ kiÓm tra

C¸c hå s¬ giÊy tê vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra c¸c l« c©y xuÊt, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 91/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 2/7/1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 128/1998-Q§ BNN-KHCN ngµy11th¸ng 9 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương