Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 337-98



tải về 26.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích26.26 Kb.


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 337-98




KiÓm dÞch thùc vËt

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra c¸c lo¹i h¹t

XuÊt, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh


1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó kiÓm tra c¸c l« h¹t xuÊt, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh



2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa:

Trong tiªu chuÈn nµy c¸c thuËt ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:



2.1. L« h¹t: Lµ l« vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt ë d¹ng h¹t ®­îc ®­a vµo l­u th«ng d­íi mäi h×nh thøc.

2.2. DiÖn quan s¸t: Bao gåm toµn bé khèi l­îng h¹t, bao b×, ®å chÌn lãt, kho b·i, ph­¬ng tiÖn chuyªn chë còng nh­ c¸c vËt thÓ kh¸c vµ kh«ng gian tiÕp gi¸p l« h¹t ®ã.

2.3. §iÓm quan s¸t: Bao gåm mét phÇn hoÆc toµn bé diÖn quan s¸t (NÕu diÖn quan s¸t nhá h¬n 10 m2 hoÆc 10 m3). NÕu diÖn quan s¸t tõ 10 m2 hoÆc 10m3 trë lªn th× mçi ®iÓm quan s¸t Ýt nhÊt ph¶i 1m2 hoÆc 1m3. Mçi ®iÓm lÊy mÉu ®ång thêi lµ mét ®iÓm quan s¸t.

3. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra:

3.1. Dông cô:

 • Vît c«n trïng, th­íc ®o cèc ®ong, g¨ng tay, hép (®ùng mÉu, nu«i s©u)

 • C©n ph©n tÝch , c©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c tèi thiÓu 0,01gram

 • Dao, kÐo, vam vµ c¸c ®å dïng kh¸c ®Ó më bao, hßm

 • Panh, chæi hoÆc bót l«ng, tói hoÆc hép ®ùng mÉu

 • ThÈu, b×nh tam gi¸c, chai, lä, ®Üa petry, èng tuýp.

 • KÝnh hiÓn vi cã ®é phãng ®¹i 40 x 1000, kÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 10 x 35

 • Nguån s¸ng, dông cô tiÖt trïng, tñ ®Þnh «n, tñ l¹nh v.v...

 • Ho¸ chÊt chuyªn dïng cho tõng lo¹i bÖnh c©y, c«n trïng, tuyÕn trïng, cá d¹i...

3.2. Quan s¸t:

 • Quan s¸t tõ tæng thÓ ®Õn chi tiÕt, tõ ngoµi vµo trong diÖn ®iÒu tra.

 • TËp trung chó ý c«n trïng bay, bß trªn vµ chung quanh ®èng h¹t, trªn bao b×, ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng vµ ®å chÌn lãt, c­ tró ë nh÷ng vÞ trÝ cã ®é nhiÖt, ®é Èm, ®é ¸nh s¸ng kh¸c th­êng, ë n¬i cã nhiÒu h¹t vì vôn, lÐp, löng, vá h¹t vµ tµn d­ thùc vËt kh¸c.

 • Nh÷ng m¶ng, khèi h¹t cã mµu, mïi, kh¸c th­êng còng ph¶i ®­îc chó ý quan s¸t c¸c sinh vËt g©y h¹i.

3.3. LÊy mÉu:

3.3.1. Võa lÊy mÉu võa quan s¸t, thu thËp mÉu h¹t bÞ h¹i, c«n trïng vµ h¹t cá d¹i. Bao gãi, ghi nh·n vµ lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh t¹i môc 3 cña TCVN 4731- 89.

3.3.2. VÞ trÝ, sè l­îng c¸c ®iÓm lÊy mÉu, c¸ch lÊy mÉu vµ sè l­îng, khèi l­îng mÉu ban ®Çu, c¸ch lËp mÉu vµ khèi l­îng mÉu trung b×nh cña c¸c lo¹i h¹t ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm: 1.3.1.1 , 1.3.1.2, 1.3.1.3 vµ 2.1 cña TCVN 4731 - 89 .

Tr­êng hîp lÊy mÉu h¹t ®ang xÕp dì b»ng b¨ng t¶i hoÆc m¸y hót th× vÞ trÝ c¸c ®iÓm lÊy mÉu ban ®Çu bªn trong khèi h¹t cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng vÞ trÝ trªn b¨ng t¶i hoÆc cöa hót x¶ víi thêi l­îng nhÊt ®Þnh c¸ch nhau gi÷a c¸c lÇn lÊy mÉu.



3.4. Tr×nh tù c¸c b­íc quan s¸t vµ lÊy mÉu

3.4.1. §èi víi c¸c l« h¹t nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh

3.4.1.1. Chuyªn chë b»ng ®­êng thuû:

Tr­íc khi cËp bÕn, tµu, sµ lan, thuyÒn tõ n­íc ngoµi vµo ph¶i ®­îc quan s¸t mÆt ngoµi boong, mui. NÕu cã ®iÒu kiÖn th× quan s¸t mÆt trong hÇm chøa h¹t, võa quan s¸t võa lÊy mÉu khèi h¹t chøa trong hÇm ®ã. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× viÖc quan s¸t, lÊy mÉu ®­îc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh bèc dì khi tµu, sµ lan, thuyÒn neo ®Ëu t¹i n¬i sang m¹n hoÆc t¹i bÕn.

3.4.1.2. Chuyªn chë b»ng ®­êng bé, ®­êng kh«ng


 1. KiÓm tra bªn ngoµi toa xe löa, thïng xe, container vµ n¬i chøa h¹t. NÕu cã ®iÒu kiÖn th× kiÓm tra c¶ bªn trong c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë, chøa ®ùng, bªn ngoµi bao b× chøa h¹t vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c xÕp chung trong c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë, chøa ®ùng ®ã tr­íc khi bèc dì t¹i cöa khÈu.

 2. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn quan s¸t nh­ nªu ë chi tiÕt a cña ®iÓm 3.4.l.2. th× viÖc quan s¸t, lÊy mÉu l« h¹t ®­îc tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh bèc dì vµo kho b·i t¹i cöa khÈu nhËp hoÆc bèc dì sang ph­¬ng tiÖn chuyªn chë kh¸c ®Ó ®­a vµo néi ®Þa.

 3. Tr­êng hîp l« h¹t nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ®­a vµo kho b·i th×, nÕu cã ®iÒu kiÖn ph¶i xem xÐt t×nh tr¹ng sinh vËt g©y h¹i cña kho b·i tr­íc khi l« h¹t ®ã vµo, nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× t×nh tr¹ng ®ã ph¶i ®­îc l­u ý trong qu¸ tr×nh quan s¸t chung quanh kho b·i, mÆt ngoµi kho, trªn mÆt b·i, bªn trong kho, mÆt ngoµi l« h¹t, võa quan s¸t, võa lÊy mÉu khèi h¹t sau khi ®­a vµo kho b·i nh­ nªu t¹i c¸c ®iÓm 3.2, 3.3 trªn ®©y.

3.4.2. §èi víi c¸c l« h¹t xuÊt khÈu

3.4.2.1. Quan s¸t lÊy mÉu t¹i kho, b·i tËp kÕt hoÆc ph­¬ng tiÖn chuyªn chë néi ®Þa tr­íc khi bèc xÕp lªn ph­¬ng tiÖn chuyªn chë kh¸c ®Ó ®­a th¼ng ra n­íc ngoµi. ViÖc quan s¸t, lÊy mÉu nµy ®­îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 3.2, 3.3 trªn ®©y.

3.4.2.2. Tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ cã ®iÒu kiÖn th× viÖc kiÓm tra, lÊy mÉu ®­îc tiÕn hµnh t¹i n¬i b¶o qu¶n tËp trung tr­íc khi ®­a ®Õn ®Þa ®iÓm tËp kÕt nªu t¹i chi tiÕt 3.4.2.1, khi l« h¹t xuÊt khÈu ®· ®­îc ®Þnh h×nh (khèi l­îng vµ ký m· hiÖu ®· ®­îc x¸c ®Þnh).

3.5. Ph©n tÝch


 • Ph©n tÝch c«n trïng tr­íc, sau ®ã ®Õn nÊm bÖnh, tuyÕn trïng, vi trïng, virus....

 • T¸ch, ph©n lËp hoÆc chÈn ®o¸n c¸c sinh vËt g©y h¹i h¹t theo c¸c ph­¬ng ph¸p chuyªn dïng, ®Æc tr­ng phï hîp víi tõng loµi sinh vËt g©y h¹i.

3.6. §Þnh lo¹i

Sinh vËt g©y h¹i thu ®­îc trong qu¸ tr×nh quan s¸t, lÊy mÉu vµ sau khi ph©n tÝch theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.5 trªn ®©y ®Òu ®­îc ®Þnh lo¹i chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p so s¸nh h×nh th¸i kÕt hîp víi triÖu chøng h¹t bÞ h¹i. Trong tr­êng hîp cÇn vµ cã ®iÒu kiÖn th× ®Þnh lo¹i b»ng ph­¬ng ph¸p kh¸c hoÆc kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p kh¸c nh­ ph¶n øng ho¸ sinh, ph©n tÝch gien, kh¸ng huyÕt thanh, l©y bÖnh nh©n t¹o v.v...



3.7. L­u gi÷ vµ chuyÓn göi mÉu vËt, tiªu b¶n

3.7.1. Thêi h¹n l­u gi÷ h¹t c©y nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh Ýt nhÊt lµ 3 th¸ng, xuÊt khÈu Ýt nhÊt lµ 1 th¸ng.

3.7.2. DÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña ViÖt Nam ®· ®­îc ph¸t hiÖn trªn c¸c l« h¹t nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ph¶i ®­îc l­u gi÷, chuyÓn göi vÒ c¸c chi côc KiÓm dÞch thùc vËt vïng, nÕu lÇn ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ph¶i ®­îc chuyÓn vÒ Trung t©m Ph©n tÝch gi¸m ®Þnh vµ thÝ nghiÖm KiÓm dÞch thùc vËt (Côc B¶o vÖ thùc vËt).

3.7.3 MÉu h¹t gièng nhËp khÈu ph¶i ®­îc chuyÓn, göi vÒ Trung t©m KiÓm dÞch thùc vËt sau nhËp khÈu (Côc B¶o vÖ thùc vËt).



3.8. §¶m b¶o an toµn

Trong qu¸ tr×nh thu thËp, ph©n tÝch, ®Þnh lo¹i, b¶o qu¶n vµ chuyÓn göi mÉu vËt, tiªu b¶n cña c¸c l« h¹t nhËp khÈu hoÆc qu¸ c¶nh ph¶i phßng ngõa triÖt ®Ó sù l©y lan, x©m nhËp dÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña ViÖt Nam tõ c¸c l« h¹t ®ã vµo s©u trong néi ®Þa ViÖt Nam.



3.9. Nh÷ng sinh vËt g©y h¹i ph¶i ®­îc l­u ý khi kiÓm tra l« h¹t

3.9.1. NhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh: Chó ý nh÷ng sinh vËt g©y h¹i thuéc danh môc dÞch h¹i kiÓm dÞch thùc vËt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ xuÊt xø, hµnh tr×nh vËn chuyÓn cña l« h¹t.

3.9.2. XuÊt khÈu: Nh÷ng sinh vËt g©y h¹i cã phæ biÕn ë ViÖt Nam mµ n­íc nhËp khÈu cÊm hoÆc h¹n chÕ ®­a vµo theo hîp ®ång mua b¸n, HiÖp ®Þnh song ph­¬ng vµ c¸c tho¶ thuËn Quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia, còng nh­ th«ng lÖ, tËp qu¸n Quèc tÕ. §Æc biÖt lµ nh÷ng c«n trïng h¹i kho nguy hiÓm vµ nhãm bÖnh l­u truyÒn qua h¹t phæ biÕn ë ViÖt Nam theo tµi liÖu chuyªn m«n ®· c«ng bè.

4. Ghi nhËn sè liÖu vµ kÕt qu¶ kiÓm tra

C¸c hå s¬ giÊy tê vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra c¸c l« h¹t xuÊt, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 91/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 2/7/1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.





Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 128/1998 - Q§ BNN-KHCN ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 1998 Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.






Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương