Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 322-1998tải về 1.91 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 322-98


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 322-1998

Ph­¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm

h¹t gièng c©y trång n«ng nghiÖp


Tiªu chuÈn ph­¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm h¹t gièng c©y trång n«ng nghiÖp lµ tµi hÖu h­íng dÉn ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng c¸c lo¹i h¹t gièng ®­îc s¶n xuÊt, nhËp néi trong c¶ n­íc.

Néi dung cña tiªu chuÈn nµy bao gåm c¸c ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu, chia mÉu, göi mÉu vµ kiÓm tra c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña h¹t gièng. Mçi ph­¬ng ph¸p bao gåm môc ®Ých vµ nguyªn t¾c cña phÐp thö vµ phÇn phô lôc (nÕu cã) ®Ó h­íng dÉn thªm c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt hoÆc qui ®Þnh sai sè cña phÐp thö.

C¸c ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông thèng nhÊt ë c¸c phßng kiÓm nghiÖm h¹t gièng ®Ó cã nh÷ng kÕt qu¶ phï hîp víi nhau khi kiÓm tra chÊt l­îng h¹t gièng.

Tuy nhiªn, tïy theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña mçi phßng kiÓm nghiÖm mµ cã thÓ lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p thö ®· qui ®Þnh, nh­ng tuyÖt ®èi ph¶i tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p ®ã ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm vµ phï hîp víi kÕt qu¶ cña c¸c phßng kiÓm nghiÖm kh¸c.
1. LÊy mÉu vµ chia mÉu (Sampling)

1.1. Môc ®Ých


Môc ®Ých lÊy mÉu vµ chia mÉu lµ ®Ó lÊy ra mét mÉu nhá ®¹i diÖn cho l« h¹t gièng vµ cã khèi l­îng phï hîp ®Ó tiÕn hµnh c¸c phÐp thö cÇn thiÕt.

1.2. §Þnh nghÜa:

1.2.1. L« h¹t gièng (seed lot)

Lµ mét l­îng h¹t gièng cô thÓ, cã cïng nguån gèc, cïng møc chÊt l­îng, ®­îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n cïng mét qui tr×nh vµ kh«ng v­ît qu¸ khèi l­îng qui ®Þnh.

1.2.2. MÉu ®iÓm (Primary sample) .

Lµ mét l­îng h¹t gièng nhá ®­îc lÊy ra tõ mét ®iÓm ë l« h¹t gièng.

1.2.3. MÉu hçn hîp (composite sample)

MÉu hçn hîp ®­îc t¹o thµnh b»ng c¸ch trén tÊt c¶ c¸c mÉu ®iÓm ®­îc lÊy ra tõ l« h¹t gièng.

1.2.4. MÉu göi (submitted sample)

Lµ mÉu ®­îc lÊy ra tõ mÉu hçn hîp ®Ó göi ®Õn c¸c phßng kiÓm nghiÖm. MÉu göi ph¶i ®ñ sè l­îng tèi thiÓu ®­îc qui ®Þnh ë b¶ng 1.A vµ cã thÓ bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn mÉu hçn hîp.

1.2.5. MÉu ph©n tÝch (working sample)

Lµ mét mÉu nhá ®­îc lÊy ra tõ mÉu göi ®Ó thùc hiÖn mét phÐp thö nµo ®ã.

1.2.6. MÉu l­u (stored sample)

Lµ mét phÇn cña mÉu göi ®­îc l­u gi÷, b¶o qu¶n ë phßng kiÓm nghiÖm vµ dïng ®Ó ph©n tÝch l¹i mét sè chØ tiªu chÊt l­îng cña mÉu göi trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt.

1.2.7. Niªm phong (sealed)

NghÜa lµ bao gièng hoÆc vËt ®ùng gièng ®ùng ®­îc ®ãng kÝn b»ng c¸ch nµo ®ã ®Ó nÕu chóng bÞ më ra th× dÊu niªm phong sÏ bÞ ph¸ hñy hoÆc bÞ háng.

Kh¸i niÖm nµy cã liªn quan ®Õn viÖc niªm phong l« h¹t gièng vµ mÉu h¹t gièng.1.3. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu l« h¹t gièng:

1.3.1. Dông cô lÊy mÉu: • Xiªn lÊy mÉu thÝch hîp.

 • C©n cã ®é chÝnh x¸c thÝch hîp.

 • Dông cô chia mÉu.

 • C¸c dông cô kh¸c: Tói, bao ®ùng mÉu, thÎ ghi chÐp, dông cô kÑp ch×.

1.3.2. C¸ch tiÕn hµnh

1.3.2.1. Yªu cÇu chung: • ViÖc lÊy mÉu ph¶i do nh÷ng ng­êi ®· qua huÊn luyÖn vµ cã kinh nghiÖm lÊy mÉu.

 • Ng­êi lÊy mÉu ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c ®iÒu qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù phï hîp gi÷a mÉu vµ l« h¹t gièng.

 • Ng­êi chñ cña l« h¹t gièng ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ l« h¹t gièng theo yªu cÇu cña ng­êi lÊy mÉu. Khi cã b»ng chøng râ rµng lµ l« h¹t gièng kh«ng ®ång ®Òu hoÆc sai kh¸c víi hå s¬ th× viÖc lÊy mÉu ph¶i b·i bá.

1.3.2.2. Yªu cÇu ®èi víi l« h¹t gièng:

Tr­íc khi tiÕn hµnh lÊy mÉu, ph¶i xem xÐt l« h¹t gièng theo c¸c yªu cÇu sau ®©y:

 • Khèi l­îng l« h¹t gièng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5% so víi qui ®Þnh ë b¶ng 1.A trong phÇn phô lôc. NÕu l« h¹t gièng cã khèi l­îng v­ît qu¸ qui ®Þnh th× ph¶i chia nhá l« ®Ó cã khèi l­îng thÊp h¬n qui ®Þnh.

 • L« h¹t gièng ph¶i ®ång ®Òu. Trong tr­êng hîp nghi ngê l« h¹t gièng lµ kh«ng ®ång ®Òu th× ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ møc ®é kh«ng ®ång ®Òu cña l« h¹t gièng nh­ chØ dÉn ë phÇn phô lôc 1.A.1.

 • L« h¹t gièng ph¶i ®­îc ®ãng bao qui c¸ch hoÆc ®ùng trong vËt chøa, ®­îc niªm phong, g¾n nh·n hoÆc ®¸nh dÊu ®Ó ph©n biÖt râ rµng víi c¸c l« h¹t gièng kh¸c vµ ®¶m b¶o nhËn ra ®óng l« gièng ®· ®­îc lÊy mÉu.

 • L« h¹t gièng ph¶i ®­îc s¾p xÕp thuËn lîi ®Ó cã thÓ ®i vµo lÊy mÉu ë tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trong l«.

1.3.2.3. LÊy mÉu ®iÓm:

a) Sè l­îng mÉu ®iÓm: • §èi víi c¸c l« h¹t gièng chøa trong bao qui c¸ch, sè mÉu ®iÓm cÇn lÊy ®­îc qui ®Þnh nh­ sau:

  Sè bao trong l«

  Sè mÉu ®iÓm cÇn lÊy

   5

  LÊy tÊt c¶ c¸c bao nh­ng ph¶i lÊy ®ñ 5 mÉu

  6 - 30

  Cø 3 bao lÊy 1 mÉu, Ýt nhÊt ph¶i ®ñ 5 mÉu

  31 - 400

  Cø 5 bao ph¶i lÊy 1 mÉu, Ýt nhÊt ph¶i ®ñ 10 mÉu

  > 400

  Cø 7 bao lÊy 1 mÉu, Ýt nhÊt ph¶i ®ñ 80 mÉu

 • §èi víi c¸c l« h¹t gièng chøa trong bao nhá, tói nhá hoÆc hép nhá th× mçi ®¬n vÞ l00kg h¹t gièng gåm c¸c bao nhá, tói nhá hoÆc hép nhá cã khèi l­îng t­¬ng ®­¬ng nhau sÏ ®­îc coi lµ mét bao qui c¸ch vµ sè mÉu ®iÓm cÇn lÊy ®­îc ¸p dông nh­ ®èi víi l« h¹t gièng ®ãng bao qui c¸ch.

 • §èi víi c¸c l« h¹t gièng ch­a ®ãng bao, sè mÉu ®iÓm cÇn lÊy ®­îc qui ®Þnh nh­ sau:
Khèi l­îng cña l«

Sè mÉu ®iÓm cÇn lÊy

 500 kg

Ph¶i lÊy ®ñ 5 mÉu

501 - 3000 kg

Cø 300 kg lÊy 1 mÉu, nh­ng kh«ng Ýt h¬n 5 mÉu

3001 - 20000 kg

Cø 500 kg lÊy 1 mÉu, nh­ng kh«ng Ýt h¬n 10 mÉu

> 20000 kg

Cø 700 kg lÊy 1 mÉu, nh­ng kh«ng Ýt h¬n 40 mÉu

b) C¸ch lÊy mÉu ®iÓm:

C¸c mÉu ®iÓm ph¶i cã khèi l­îng gÇn b»ng nhau vµ ®­îc lÊy ngÉu nhiªn ë c¸c bao hoÆc vËt chøa theo qui ®Þnh sau ®©y: • Khi c¸c h¹t gièng cã chøa trong bao qui c¸ch th× c¸c mÉu ®iÓm sÏ ®­îc chän ngÉu nhiªn ®Òu kh¾p c¶ l« vµ dïng xiªn ®Ó lÊy mÉu ë c¸c bao (ë ®Ønh, ë gi÷a hoÆc ë ®¸y bao nh­ng mçi bao chØ cÇn lÊy ë mét ®iÓm).

 • Khi h¹t gièng ®­îc chøa trong vËt chøa lín hoÆc ch­a ®ãng bao th× c¸c mÉu ®iÓm sÏ ®­îc lÊy ngÉu nhiªn ë c¸c vÞ trÝ vµ c¸c ®é s©u kh¸c nhau trong l«, mçi mÉu lÊy t¹i mét ®iÓm b»ng lo¹i xiªn dµi thÝch hîp.

 • Khi h¹t gièng lµ lo¹i cã vá r¸p kh«ng thÓ dïng xiªn lÊy ra ®­îc th× c¸c mÉu ®iÓm cã thÓ lÊy b»ng tay.

 • Khi h¹t gièng ®­îc chøa trong c¸c hép nhá hoÆc bao chèng Èm (bao ni-lon, hép s¾t t©y...) th× nªn lÊy mÉu tr­íc khi ®ãng bao, hoÆc ph¶i më ra ®Ó lÊy mÉu, sau ®ã ®ãng kÝn l¹i vµ chuyÓn sang bao gãi míi.

 • Cã thÓ lÊy mÉu khi h¹t gièng ®ang ch¶y trong b¨ng chuyÒn ®ãng gãi nh­ng ph¶i ®¶m b¶o lÊy mÉu ®Òu ®Æn ngang qua mÆt c¾t cña dßng h¹t vµ kh«ng lµm r¬i v·i h¹t ra ngoµi.

1 3.2.4. LËp mÉu hçn hîp:

NÕu c¸c mÉu ®iÓm ®­îc coi lµ ®ång ®Òu th× chóng sÏ ®­îc trén l¹i víi nhau ®Ó thµnh mÉu hçn hîp.

1.3.2.5. LËp mÉu göi:

(a) C¸ch lËp mÉu göi:


 • Tõ mÉu hçn hîp lÊy ra mét l­îng mÉu nhá h¬n, b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu ®­îc qui ®Þnh ë ®iÒu 1.4. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh chia mÉu th× ph¶i ®­a toµn bé mÉu hçn hîp vÒ phßng kiÓm nghiÖm ®Ó chia thµnh c¸c mÉu nhá.

 • Khèi l­îng mÉu göi ph¶i ®¶m b¶o qui ®Þnh nh­ b¶ng 1.A

 • NÕu mÉu hçn hîp cã khèi l­îng t­¬ng ®­¬ng víi khèi l­îng mÉu göi th× cã thÓ coi toµn bé mÉu hçn hîp lµ mÉu göi.

(b) C¸ch göi mÉu:

 • Tr­íc khi göi mÉu ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vµ ký hiÖu cña l« h¹t gièng ®· ®­îc lÊy mÉu, nÕu l« h¹t gièng ®­îc xö lý hãa chÊt th× ph¶i ghi tªn cña hãa chÊt ®· dïng ®Ó xö lý.

 • MÉu göi ph¶i ®ãng gãi cÈn thËn ®Ó tr¸nh bÞ h­ háng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ chØ ®ùng trong bao chèng Èm trong 2 tr­êng hîp sau: (1) MÉu göi ®Ó riªng ®Ó lµm Èm ®é, (2) L« gièng cã thñy phÇn thÊp vµ còng ®­îc chøa trong bao chèng Èm. Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c th× mÉu göi nªn ®ùng vµo bao giÊy hoÆc bao v¶i.

 • MÉu ph¶i ®­îc göi ngay vÒ phßng kiÓm nghiÖm cµng sím cµng tèt vµ kh«ng ®­îc göi qua tay ng­êi thø hai nÕu kh«ng ®­îc ng­êi lÊy mÉu hoÆc phßng kiÓm nghiÖm ñy quyÒn.

(c) Xö lý khi trong mÉu cã t¹p chÊt lín:

NÕu trong mÉu hçn hîp cã t¹p chÊt lín khã ph©n ®Òu, ph¶i lo¹i bá t¹p chÊt Êy ra khái mÉu vµ x¸c ®Þnh khèi l­îng t¹p chÊt mµ phÇn mÉu göi ph¶i g¸nh chÞu theo c«ng thøc:Trong ®ã:

t- Lµ khèi l­îng (g) t¹p chÊt mçi mÉu göi ph¶i g¸nh chÞu.

T- Lµ khèi l­îng (g) t¹p chÊt lín ®­îc t¸ch ra tõ mÉu hçn hîp.

M - Lµ khèi l­îng (g) thùc tÕ cña mÉu hçn hîp ®· ®­îc t¸ch t¹p chÊt lín.

m - Lµ khèi l­îng (g) thùc tÕ cña mÉu göi.

§é chÝnh x¸c khi c©n nh­ qui ®Þnh ë ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é s¹ch (®iÒu 2.5.2).

1.4. C¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu:

1.4.1. Chia mÉu b»ng thiÕt bÞ:

Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h¹t gièng, trõ c¸c d¹ng h¹t qu¸ nhÑ vµ r¸p kh«ng thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ nµy chia mÉu ®­îc.


 • ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng h×nh nãn (conical divider):

§æ h¹t vµo phÔu cña thiÕt bÞ, më nhanh chèt ng¨n h¹t ®Ó h¹t tù ch¶y xuèng d­íi hai hép ®ùng mÉu. TiÕp tôc chia nh­ vËy cho tíi khi ®ñ l­îng mÉu cÇn lÊy ra.

 • ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng hép (soil divider):

Rãt h¹t ®Òu ®Æn vµo m¸ng chia mÉu ®Ó h¹t tù ch¶y xuèng hai hép ®ùng mÉu. TiÕp tôc chia nh­ vËy cho tíi khi ®ñ l­îng mÉu cÇn lÊy ra.

1.4.2. Chia mÉu b»ng tay:

Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ dïng ®èi víi c¸c lo¹i h¹t cã vá trÊu nh­ lóa, lóa m×, m¹ch, cao l­¬ng... hoÆc nh÷ng n¬i kh«ng cã thiÕt bÞ chia mÉu.

Dông cô: XÎng xóc h¹t, dao g¹t mÉu.

C¸ch lµm:


 • §æ h¹t trªn bÒ mÆt nh½n, s¹ch.

 • Trén thËt ®Òu ®èng h¹t b»ng xÎng xóc h¹t vµ dao g¹t mÉu.

 • Dµn ®Òu ®èng h¹t thµnh mét líp máng h×nh vu«ng.

 • Chia ®«i ®èng h¹t thµnh hai phÇn b»ng nhau theo hai ®­êng chÐo hoÆc ®­êng trung b×nh, sau ®ã tiÕp tôc chia ®«i thµnh 4 phÇn b»ng nhau.

 • Gép hai phÇn ®èi diÖn víi nhau thµnh mét mÉu nhá.

 • Khi cÇn thªm hoÆc bít th× tiÕp tôc chia theo c¸ch nh­ vËy cho ®Õn khi ®ñ l­îng mÉu cÇn lÊy ra.

1.4.3. Chia mÉu b»ng th×a:

Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ®­îc dïng ®èi víi c¸c mÉu cã kÝch th­íc h¹t qu¸ nhá hoÆc khi cÇn lÊy ra mét l­îng mÉu rÊt nhá.

Dông cô: Khay, xÎng xóc h¹t vµ th×a cã mÐp th¼ng.

Sau khi trén mÉu, rãt ®Òu h¹t lªn khay, kh«ng l¾c khay khi rãt xong h¹t. Víi mét tay cÇm th×a, tay kia cÇm xÎng vµ dïng c¶ hai ®Ó xóc tõng l­îng nhá h¹t, Ýt nhÊt ë n¨m vÞ trÝ ngÉu nhiªn trong khay. LÊy nh­ thÕ cho tíi khi ®ñ l­îng mÉu cÇn lÊy ra.1.5. LËp mÉu ph©n tÝch:

Khèi l­îng tèi thiÓu cña c¸c mÉu ph©n tÝch ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh ë tõng phÐp thö.

Khi lËp mÉu ph©n tÝch ph¶i tiÕn hµnh chia mÉu theo ®óng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu ®­îc qui ®Þnh ë ®iÒu 1.4.

1.6. B¶o qu¶n mÉu:


 • MÉu göi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh thö nghiÖm cµng sím cµng tèt ngay sau khi tiÕp nhËn mÉu. Nh÷ng mÉu ch­a kÞp lµm trong ngµy sau khi tiÕp nhËn. Nh÷ng mÉu ch­a kÞp lµm trong ngµy th× ph¶i b¶o qu¶n n¬i cã nhiÖt ®é thÊp vµ tho¸ng m¸t ®Ó kh«ng lµm thay ®æi chÊt l­îng cña mÉu.

 • PhÇn mÉu l­u ph¶i ®­îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ Èm ®é thÊp ®Ó h¹n chÕ møc thÊp nhÊt nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt l­îng cña mÉu. Thêi h¹n b¶o qu¶n mÉu l­u th­êng lµ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m, tïy theo mïa vô, thêi gian thu ho¹ch vµ ®Æc tÝnh sinh häc cña loµi c©y trång ®ã.

2. Ph©n tÝch ®é s¹ch (Purity analysis)

2.1. Môc ®Ých:

Môc ®Ých ph©n tÝch ®é s¹ch lµ ®Ó x¸c ®Þnh: 1. C¸c thµnh phÇn trong mÉu (tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng), tõ ®ã suy ra thµnh phÇn cña l« h¹t gièng.

 2. Sè l­îng h¹t cá d¹i vµ s©u mät sèng cã mÆt trong mÉu vµ trong l« h¹t gièng.

2.2. §Þnh nghÜa

2.2.1. H¹t s¹ch (pure seed):

H¹t s¹ch lµ h¹t cña loµi c©y trång mµ ng­êi göi mÉu yªu cÇu kiÓm tra hoÆc chiÕm ­u thÕ trong mÉu ph©n tÝch, bao gåm tÊt c¶ c¸c gièng cña loµi c©y trång ®ã.

H¹t s¹ch gåm c¸c thµnh phÇn sau ®©y: • C¸c h¹t gièng nguyªn vÑn (kÓ c¶ c¸c h¹t xanh non, bÐ nhá, teo qu¾t, bÞ bÖnh hoÆc ®· n¶y mÇm nh­ng vÉn cã néi nhò vµ ®­îc x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n lµ cña loµi ®ã nÕu chóng kh«ng bÞ chuyÓn thµnh h¹ch nÊm, côc nÊm hoÆc nèt tuyÕn trïng) vµ c¸c d¹ng h¹t gièng ®Æc biÖt nh­ b«ng chÐt, qu¶ bÕ, qu¶ nÎ, qu¶ dÜnh...®­îc qui ®Þnh ®èi víi tõng chi (genus) hoÆc tõng loµi (species) ë phÇn c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h¹t s¹ch trong phô lôc 2.B.1 vµ 2.B.2.

 • C¸c mÉu vì cña h¹t gièng cã kÝch th­íc lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu cña chóng.

2.2.2. H¹t kh¸c loµi (other seeds):

H¹t kh¸c loµi lµ h¹t cña c¸c loµi c©y trång kh¸c víi loµi cña h¹t s¹ch.

2.2.3. T¹p chÊt (inert matter):

T¹p chÊt gåm c¸c d¹ng h¹t vµ c¸c d¹ng vËt chÊt kh¸c kh«ng ®­îc coi lµ h¹t s¹ch hoÆc h¹t kh¸c loµi.

Cô thÓ lµ:


 • C¸c d¹ng qu¶ bÐ mµ bªn trong kh«ng cã h¹t gièng.

 • C¸c mÉu vì hoÆc g·y cña h¹t gièng cã kÝch th­íc b»ng hoÆc cã kÝch th­íc d­íi mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.

 • C¸c bé phËn kh¸c cña h¹t gièng kh«ng ®­îc ®­a vµo phÇn cña h¹t s¹ch (®­îc qui ®Þnh cô thÓ ë phÇn phô lôc 2.B.1 vµ 2.B.2) th× ph¶i t¸ch ra ®­a vµo phÇn t¹p chÊt.

 • C¸c h¹t gièng thuéc hä ®Ëu ®ç (Leguminosea), hä thËp tù (Cruciferea) bÞ mÊt vá hoµn toµn.

 • C¸c h¹t gièng ë hä ®Ëu ®ç (Leguminosea) bÞ t¸ch ®«i còng ®­îc coi lµ t¹p chÊt, mÆc dï cã vá h¹t.

 • C¸c h¹t rçng , vá trÊu, l«ng, r©u, cäng, l¸, c¸c thÓ nÊm vµ c«n trïng, ®Êt, c¸t, ®¸ sái vµ c¸c d¹ng vËt chÊt kh¸c.

2.3. Nguyªn t¾c chung:

MÉu ph©n tÝch ®é s¹ch ®­îc t¸ch ra 3 thµnh phÇn lµ: H¹t s¹ch, h¹t kh¸c loµi vµ t¹p chÊt. Tû lÖ phÇn tr¨m cña mçi thµnh phÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo khèi l­îng cña chóng ë trong mÉu.2.4. ThiÕt bÞ vµ dông cô:

M¸y thæi h¹t hoÆc sµng, r©y thÝch hîp.

C©n cã ®é chÝnh x¸c thÝch hîp.


 • KÝnh lóp.

 • Hép petrie, panh g¾p h¹t ...

2.5. C¸ch tiÕn hµnh:

2.5.1. MÉu ph©n tÝch:

MÉu ph©n tÝch ®é s¹ch ®­îc lÊy ra tõ mÉu göi b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu qui ®Þnh ë ®iÒu 1.4. MÉu ph©n tÝch ®é s¹ch cã thÓ lµ mét mÉu cã khèi l­îng tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh ë b¶ng 1.A, hoÆc cã thÓ lµ 2 mÉu mçi mÉu cã khèi l­îng tèi thiÓu b»ng mét nöa khèi l­îng qui ®Þnh ë b¶ng 1.A ®­îc lÊy riªng rÏ tõ mÉu göi .

2.5.2 T¸ch c¸c thµnh phÇn trong mÉu: • MÉu ph©n tÝch sau khi c©n sÏ ®­îc t¸ch ra c¸c thµnh phÇn nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 2.2. Nãi chung c¸ch lµm lµ quan s¸t b»ng m¾t th­êng hoÆc dïng kÝnh lóp vµ ¸nh s¸ng, kiÓm tra kü tõng h¹t vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c cã trong mÉu. Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ dïng sµng, r©y hoÆc m¸y thæi ®Ó t¸ch s¬ bé c¸c thµnh phÇn qu¸ nhÑ, qu¸ nhá hoÆc qu¸ nÆng ra khái mÉu.

 • Khi ph©n tÝch ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®Þnh nghÜa cô thÓ vÒ h¹t s¹ch ®èi víi tõng loµi ®­îc chØ dÉn ë phÇn phô lôc 2.B.1 vµ 2.B.2.

 • Khi cÇn thiÕt cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p c¬ häc nh­ Ên nhÑ tay lªn h¹t ®Ó kiÓm tra h¹t gièng nh­ng kh«ng ®­îc lµm ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng n¶y mÇm cña h¹t gièng sau nµy.

 • Khi trong mÉu gÆp c¸c loµi khã ph©n biÖt hoÆc kh«ng thÓ ph©n biÖt ®­îc th× c¸ch lµm nh­ chØ dÉn ë phÇn phô lôc 2.A.l .

 • Khi trong mÉu gÆp c¸c lo¹i cá d¹i thuéc hä Hßa th¶o (Gramineae) th× ph¶i tÝnh sè h¹t cá d¹i nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 2.5.3.

 • Khi trong mÉu gÆp c¸c d¹ng c«n trïng g©y h¹i cßn sèng th× ph¶i tÝnh sè l­îng s©u mät sèng nh­ quy ®Þnh ë ®iÒu 2.5.4.

 • Sau khi t¸ch xong, tõng thµnh phÇn (h¹t s¹ch, h¹t kh¸c loµi vµ t¹p chÊt) sÏ ®­îc c©n khèi l­îng (g) ®Ó tÝnh tû lÖ phÇn tr¨m. Tïy theo khèi l­îng cña mÉu ph©n tÝch, sè lÎ khi c©n ®­îc qui ®Þnh nh­ sau:

Khèi l­îng mÉu ph©n tÝch

Sè lÎ cÇn lÊy

< 1, 000

4

1,000 - 9,999

3

10,00 - 99,99

2

100,0 - 999,9

1

 1000

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương