Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 320-2003 H¹t gièng c¶i cñ Y£u cçu kü thuëTtải về 25.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích25.94 Kb.


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 320-2003
H¹T GIèNG C¶I Cñ


Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Radish
Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 11. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng c¶i cñ, thuéc loµi Raphanus sativus L., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng s¶n xuÊt c¶i cñ gièng tr­íc khi gieo ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c©y trång kh¸c, vô tr­íc kh«ng trång c©y hä ThËp tù (Brassicaceae).

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng gièng c¶i cñ ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 3 lÇn nh­ sau

  • Giai ®o¹n c©y mÑ:

- LÇn 1: Sau khi gieo h¹t 20-30 ngµy (kiÓm tra nguån gièng, c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 2: Khi thu ho¹ch cñ ®Ó c¾t mÆt (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh).  • Giai ®o¹n s¶n xuÊt h¹t:

- LÇn 3: Vµo thêi kú ra hoa ré (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã, Ýt nhÊt 2 lÇn kiÓm ®Þnh thø 2 vµ thø 3 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.2.1.3. Tiªu chuÈn ®ång ruéng

2.1.3.1. C¸ch ly: Ruéng gièng ph¶i c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng c¶i cñ vµ c©y hä ThËp tù kh¸c nh­ quy ®Þnh d­íi ®©y:  • Gièng nguyªn chñng:

- Giai ®o¹n c©y mÑ: 3m ®èi víi c¸c cÊp gièng.

- Giai ®o¹n gi©m cñ gièng: 1500m;  • Gièng x¸c nhËn: 1000 m.

2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng. T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ph¶i ®¹t nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 1.

B¶ng 1


ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn


1. C©y hä ThËp tù, % sè c©y, kh«ng v­ît qu¸

0

0

0

2. §é thuÇn ruéng gièng giai ®o¹n c©y gièng, % sè c©y, kh«ng thÊp h¬n

100

99,5

95,0


3. §é thuÇn ruéng gièng giai ®o¹n gi©m cñ, % sè c©y, kh«ng thÊp h¬n

100

99,5

95,0


2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 2

B¶ng 2


ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

98,0

98,0

98,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

5

10

3.Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

70

70

70

4. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc


9,0

8,0


9,0

8,0


9,0

8,0


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương