Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 317-2003 H¹t gièng su hµOtải về 24.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích24.01 Kb.


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 317-2003

H¹T GIèNG SU HµO

Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Kohlrabi
Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 11. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng su hµo, thuéc loµi Brassica oleracea (L) var. gongyloides L., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng ®Ó s¶n xuÊt su hµo gièng tr­íc khi gieo trång ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c©y trång kh¸c, vô tr­íc kh«ng trång c©y hä ThËp tù (Brassicaceae).

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng gièng ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 3 lÇn

- LÇn 1: Khi b¾t ®Çu ph×nh cñ (kiÓm tra nguån gièng, c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 2: Khi cñ ®¹t gi¸ trÞ th­¬ng phÈm (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 3: Khi ra hoa ré (kiÓm tra c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã Ýt nhÊt lÇn kiÓm ®Þnh thø 3 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.

2.1.3. Tiªu chuÈn ®ång ruéng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng gièng ph¶i c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c c¸c ruéng su hµo vµ c¸c c©y hä ThËp tù kh¸c nh­ sau:

- Gièng siªu nguyªn chñng: Trång trong nhµ l­íi hoÆc c¸ch ly 1000m,

- Gièng nguyªn chñng: 1000m,

- Gièng x¸c nhËn: 500m.

2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng: T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ph¶i ®¹t nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 1.
B¶ng 1


ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. C©y hä thËp tù, % sè c©y, kh«ng v­ît qu¸

0

0

0

2. Tû lÖ c©y ®óng gièng, % sè c©y, kh«ng nhá h¬n

100

99,5

98,0

2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 2.
B¶ng 2

ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

98,0

98,0

98,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

5

10

3. Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

80

80

80

4. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc


9,0

8,0


9,0

8,0


9,0

8,0


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương