Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 316-1998tải về 29.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích29.92 Kb.

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 316-1998
Khoai t©y gièng 1

Yªu cÇu kü thuËt


Solanum tuberosum L.1. Ph¹m vi ¸p dông:

  • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi l« khoai t©y gièng nh©n tõ cñ v« tÝnh ®­îc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong c¶ n­íc.

  • Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho khoai t©y gièng s¶n xuÊt b»ng h¹t hoÆc c¸c ph­¬ng ph¸p ®Æc biÖt kh¸c.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt:

Kh«ng trång khoai t©y gièng trªn ®Êt ®· trång c¸c c©y thuéc hä cµ (Solanaceae) tr­íc ®ã Ýt nhÊt 9 th¸ng.    1. KiÓm ®Þnh ®ång ruéng:

2.2.1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh ®ång ruéng:

TiÕn hµnh Ýt nhÊt 3 lÇn vµo c¸c thêi ®iÓm sau:  • Sau trång 30 ngµy.

  • Sau trång 45 ngµy.

  • Tr­íc khi thu ho¹ch 1 tuÇn.

2.2.2. Tiªu chuÈn ®ång ruéng:

2.2.2.1. C¸ch ly: Ruéng khoai t©y gièng ph¶i c¸ch ly víi ruéng khoai t©y kh¸c gièng hoÆc ruéng s¶n xuÊt khoai t©y th­¬ng phÈm Ýt nhÊt 3m.

2.2.2.2. C¸c chØ tiªu cô thÓ: Theo quy ®Þnh ë b¶ng 1:

B¶ng 1


ChØ tiªu

§¬n vÞ

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

C©y kh¸c d¹ng, tèi ®a

% sè c©y

0,5

1,0

Vi rót tæng sè, tèi ®a

% sè c©y

1,0

10,0

HÐo xanh tèi ®a

(Pseudomonas solanasearum)% sè c©y

0,1

2,0

Mèc s­¬ng, tèi ®a

(Phytophthora infestans)

% diÖn tÝch th©n l¸

20,0

20,0

2.3. Tiªu chuÈn cñ gièng: Theo quy ®Þnh ë b¶ng 2

B¶ng 2

ChØ tiªu

§¬n vÞ

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. §é s¹ch, tèi thiÓu

% khèi l­îng

99,0

99,0

2. T¹p chÊt, tèi ®a

% khèi l­îng

1,0

1,0

3. Cñ kh¸c gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc, tèi ®a

% sè cñ

1

2,0

4. Cñ x©y x¸t, cñ dÞ d¹ng, tèi ®a

% sè cñ

1

5

5. KÝch th­íc cñ, tèi thiÓu (*)

mm

30

30

6. BÖnh thèi kh« (Fusarium spp), thèi ­ít (Pseudomonas xanthochlora stapp), tèi ®a

% sè cñ

2,0

2,0

7. BÖnh tæng sè, tèi ®a

% sè cñ

2,0

5,0

8. RÖp s¸p (Pseudococcus citri), tèi ®a

Sè con sèng / 100 cñ

5

5

(*) Cñ bÐ h¬n kÝch th­íc tiªu chuÈn kh«ng lín h¬n 5% sè cñ.1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 32/1998/Q§-BNN-KHCN ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương