Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 258 96tải về 27.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích27.31 Kb.
#16664

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 258 - 96ChÌ xanh vµ chÌ h­¬ng


ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng thuËt ng÷ ®Ó ¸p dông khi ph©n tÝch c¶m quan vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng chÌ xanh rêi vµ chÌ xanh sao ­íp h­¬ng.

Mçi thuËt ng÷ cã kÌm theo mét ®Þnh nghÜa. C¸c thuËt ng÷ ®­îc s¾p xÕp theo c¸c phÇn nh­ sau :

1. ChÌ kh«

1.1. Tr¹ng th¸i

1.2. Mµu s¾c

2. N­íc pha

2.1. Tr¹ng th¸i

2.2. Mïi

2.3. VÞ


1. ChÌ kh«

1.1. Tr¹ng th¸i

1.1.1. HÊp dÉn: C¸nh chÌ xo¨n tèt, ®ång ®Òu vÒ kÝch th­íc vµ mµu s¾c, do ®­îc chÕ biÕn tèt.

1.1.2. Trau chuèt: Cã d¹ng bªn ngoµi kh¸ hÊp dÉn, c¸nh chÌ ®­îc chÕ biÕn cÈn thËn.

1.1.3. §ång ®Òu: khèi chÌ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt vÒ kÝch th­íc, mµu s¾c vµ ®é xo¨n.

1.1.4. LÉn lo¹i: Khèi chÌ cã ngo¹i h×nh kh«ng ®ång nhÊt theo quy ®Þnh cña s¶n phÈm.

1.1.5. Xo¨n: C¸nh chÌ ®­îc cuén l¹i, do ®­îc vß vµ ®Þnh h×nh tèt.

1.1.6. Dµi c¸nh: C¸nh chÌ xo¨n vµ cã kÝch th­íc dµi.

1.1.7. Ch¾c c¸nh: C¸nh chÌ xo¨n gän, khi cÇm lªn cã c¶m gi¸c nÆng tay.

1.1.8. NhÑ c¸nh: C¸nh chÌ xèp, khi cÇm lªn cã c¶m gi¸c nhÑ tay (ng­îc víi 1.1.7 ch¾c c¸nh).

1.1.9. Th«: C¸nh chÌ to vµ Ýt xo¨n

1.1.10. Båm: C¸nh chÌ kh«ng xo¨n vµ nhÑ, th­êng cã mµu h¬i vµng.

1.1.11. M¶nh: C¸nh chÌ bÞ gÉy ra trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn

1.1.12. M¶nh gÊp: L¸ chÌ khi vß kh«ng xo¨n mµ bÞ gÊp l¹i.

1.1.13. CÉng: PhÇn th©n cã x¬ gç cña ®ät chÌ.

1.1.14. X¬ r©u: Th©n cña ®ät chÌ bÞ xÐ nhá qua chÕ biÕn

1.1.15. ChÌ vôn: Lµ m¶nh chÌ nhá, lät l­íi 1mm vµ ë trªn l­íi 0,4mm

1.1.16. ChÌ c¸m: Lµ chÌ nhá, lät l­íi 0,4mm vµ ë trªn l­íi 0,16mm

1.1.17. Bôi chÌ: Lµ nh÷ng chÌ lät l­íi 0,16mm

1.1.18. TuyÕt: Bóp chÌ vµ l¸ thø nhÊt cã nhiÒu l«ng t¬, sau khi chÕ biÕn chóng cã mµu tr¾ng b¹c. Th­êng cã nhiÒu ë gièng chÌ Shan vïng nói cao.

1.1.19. Phång rép: Nh÷ng nèt phång dÔ nhËn thÊy trªn l¸ vµ cÉng chÌ do sù tho¸t n­íc ra qu¸ nhanh khi diÖt men hoÆc sÊy kh« chÌ.

1.1.20. S¹ch: ChÌ cã lÉn Ýt cÉng, x¬ r©u, vôn, bôi vµ t¹p chÊt.

1.1.21. BÈn: Ng­îc nghÜa víi 1.1.20. S¹ch.

1.2. MÇu s¾c

1.2.1. Xanh tù nhiªn: Mµu ®Æc tr­ng cña chÌ xanh ®­îc chÕ biÕn tèt

1.2.2. Vµng xanh: Cã mµu vµng nhiÒu h¬n xanh.

1.2.3. Bãng: MÆt c¸nh chÌ nh½n, do sao ®óng kü thuËt.

1.2.4. B¹c: Mµu tr¾ng mê cña chÌ sao ®óng kü thuËt.

2. N­íc pha

2.1. Tr¹ng th¸i

2.1.1. Trong: N­íc chÌ trong suèt, do ®­îc chÕ biÕn tèt.

2.1.2. §ôc: N­íc chÌ cã nhiÒu vÈn l¬ löng (ng­îc nghÜa víi 2.1.1 trong).

2.1.3. Tèi: N­íc chÌ ®ôc, x¸m.

2.1.4. CÆn: PhÇn l¾ng ë ®¸y cèc.

2.1.5. S¸nh: N­íc chÌ cã chøa nhiÒu chÊt hoµ tan, nh×n cã c¶m gi¸c ®Ëm ®Æc, nh­ng vÉn trong s¸ng.

2.1.6. S¸ng: Lµ ®é t­¬i cña mµu s¾c n­íc pha.

2.1.7. Xanh: Mµu tù nhiªn cña n­íc chÌ xanh, do ®­îc chÕ biÕn tèt.

2.1.8. Xanh vµng: Mµu xanh h¬i ng¶ vµng cña n­íc chÌ xanh.

2.1.9. Vµng: Mµu vµng ®¬n thuÇn cña n­íc chÌ xanh.

2.1.10. Vµng xanh: Mµu vµng nhiÒu h¬n xanh cña n­íc chÌ xanh.

2.1.11 Vµng ®Ëm: N­íc chÌ cã c­êng ®é mµu m¹nh h¬n mµu vµng.

2.2 Mïi


2.2.1. §Æc biÖt: Mïi ®Æc tr­ng cña chÌ ®Æc s¶n.

2.2.2. B×nh th­êng: ChÌ kh«ng næi tréi ­u ®iÓm, còng kh«ng lé râ khuyÕt tËt.

2.2.3. Mïi l¹: Mïi kh¸c víi mïi cña chÌ.

2.2.4. ChÌ cò: Mïi cña chÌ b¶o qu¶n qu¸ l©u, ®· mÊt mïi.

2.2.5. BiÕn chÊt: Kh«ng cßn mïi cña chÌ.

2.2.6. Khãi: Mïi cña khãi nhiÔm vµo chÌ.

2.2.7. Cao löa: Mïi t¹o ra do sao sÊy chÌ ë nhiÖt ®é cao.

2.2.8. Ch¸y khÐt: Mïi cña chÌ bÞ ch¸y khi sao sÊy ë nhiÖt ®é qu¸ cao.

2.2.9. Ng¸i: Mïi cña l¸ xanh giµ ch­a ®­îc chuyÓn ho¸ tèt trong chÕ biÕn.

2.2.10. Ngèt: Mïi g©y ra do chÌ t­¬i bÞ lªn men khi b¶o qu¶n.

2.2.11. ¤i: Mïi g©y ra do chÌ t­¬i b¶o qu¶n kh«ng tèt, qu¸ l©u.

2.2.12. Chua: Mïi gÇn nh­ mïi cña a xÝt.

2.2.13. Mèc: Mïi khã chÞu cña nÊm mèc, do chÌ bÞ h­ háng v× mèc.

2.2.14. Mïi hoa: Mïi th¬m dÔ chÞu cña hoa t­¬i.

2.2.15. Th¬m: Mïi th¬m thuÇn khiÕt cña n­íc chÌ.

2.2.16. Th¬m cèm: Mïi th¬m cña cèm nÕp.

2.2.17. Th¬m tù nhiªn: Mïi th¬m ®Æc tr­ng cña chÌ xanh ®­îc chÕ biÕn tèt.

2.2.18. Th¬m ®­îm: N­íc chÌ cã mïi th¬m m¹nh vµ bÒn.

2.219. Th¬m hµi hoµ: Sù kÕt hîp mïi th¬m cña chÌ vµ h­¬ng liÖu cho c¶m gi¸c dÔ chÞu.

2.2.20. BÒn h­¬ng: Mïi h­¬ng gi÷ ®­îc l©u.

2.2.21. Kh«ng bÒn h­¬ng: Ng­îc nghÜa víi 2.2.20. BÒn h­¬ng.

2.2.22. §Ëm h­¬ng: Mïi h­¬ng liÖu ­íp vµo chÌ qu¸ møc yªu cÇu.

2.2.23. Nh¹t h­¬ng: Mïi h­¬ng liÖu ­íp vµo chÌ ch­a tíi møc yªu cÇu.

2.2.24. Sèng h­¬ng: H­¬ng liÖu ch­a “chÝn” theo yªu cÇu.

2.2.25. Sèng chÌ: N­íc chÌ cã mïi nh­ chÌ s¬ chÕ.

2.2.26. Lé h­¬ng: Ng­îc nghÜa víi 2.2.19. Th¬m hµi hoµ.

2.2.27. Lé khuyÕt tËt chÌ: ChÌ xanh kh«ng ®¹t chÊt l­îng ®em ­íp h­¬ng.

2.2.28. H¨ng xanh: Mïi l¸ t­¬i cßn l¹i sau khi chÕ biÕn.

2.3. VÞ

2.3.1. §Æc biÖt: VÞ ®Æc tr­ng cña chÌ ®Æc s¶n.

2.3.2. VÞ l¹: VÞ kh¸c víi vÞ cña chÌ.

2.3.3. BiÕn chÊt: Kh«ng cßn vÞ cña chÌ.

2.3.4. Cã hËu: VÞ ngät xuÊt hiÖn sau khi uèng n­íc chÌ.

2.3.5. Ch¸t: VÞ ®Æc tr­ng cña chÌ xanh lµm cho l­ìi se l¹i, nh­ng kh«ng ®¾ng.

2.3.6. Ch¸t dÞu: VÞ ch¸t nhÑ cña chÌ xanh, cho c¶m gi¸c dÔ chÞu.

2.3.7. Ch¸t g¾t: VÞ n­íc chÌ qu¸ ch¸t, g©y c¶m gi¸c khã chÞu.

2.3.8. Ch¸t xÝt: VÞ cña chÌ giµ g©y se dÝnh trªn mÆt l­ìi.

2.3.9. Nh¹t: N­íc chÌ cã Ýt chÊt hoµ tan.2.3.10. §¾ng: VÞ cña c¸c hîp chÊt t¹o ®¾ng trong chÌ ch­a ®­îc chuyÓn ho¸.

tải về 27.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương