Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 203 94tải về 40.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích40.42 Kb.


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 203 - 94Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng


hiÖu lùc phßng trõ bÖnh s­¬ng mai

h¹i cµ chua cña c¸c thuèc trõ nÊm


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña c¸c lo¹i thuèc BVTV dïng ®Ó trõ bÖnh s­¬ng mai h¹i cµ chua (Phytophthora infestans).

1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c ®iÓm n»m trong m¹ng l­íi kh¶o nghiÖm thuèc míi cña Côc B¶o vÖ thùc vËt, c¸c c¬ së nghiªn cøu Trung ­¬ng vµ c¸c chi côc BVTV tØnh.

1.3. §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ruéng cµ chua vµo nh÷ng thêi ®iÓm cã bÖnh s­¬ng mai ph¸t triÓn m¹nh. C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (lo¹i ®Êt, møc ®é ph©n bãn, c¸ch bãn, mËt ®é c©y, gièng c©y vµ chÕ ®é ch¨m sãc) ph¶i ®ång ®Òu trªn tÊt c¶ c¸c « kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn canh t¸c cña ®Þa ph­¬ng.1.4. Kh¶o nghiÖm diÖn réng hay hÑp cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i kh¸c nhau, trong thêi ®iÓm kh¸c nhau nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm diÖn hÑp tr­íc. NÕu c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc tõ c¸c kh¶o nghiÖm diÖn hÑp tèt míi ®­îc thùc hiÖn trªn diÖn réng.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. S¾p xÕp vµ bè trÝ kh¶o nghiÖm:


C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia lµm 3 nhãm.

 • C¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm: Nh÷ng lo¹i thuèc nµy ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau vµ theo khuyÕn c¸o cña c¬ së s¶n xuÊt thuèc.

 • C¸c lo¹i thuèc so s¸nh lµ c¸c lo¹i thuèc ®· ®­îc ®¨ng ký trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam vµ ®· ®­îc dïng phæ biÕn t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ bÖnh s­¬ng mai h¹i cµ chua.

 • C«ng thøc ®èi chøng kh«ng xö lý thuèc

Trong tõng lÇn nh¾c l¹i cña kh¶o nghiÖm, c¸c c«ng thøc ®­îc s¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p ngÉu nhiªn toµn bé hoÆc theo ph­¬ng ph¸p kh¸c ®­îc qui ®Þnh trong thèng kª to¸n häc.

2.2. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

Mçi « kh¶o nghiÖm diÖn hÑp ph¶i cã kÝch th­íc tõ 20-50m2. Nªn bè trÝ c¸c « h×nh d¸ng gÇn vu«ng, kh«ng nªn bè trÝ c¸c « cã chiÒu dµi lín gÊp 2 lÇn chiÒu réng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c « tèi thiÓu lµ 1 luèng cµ chua. Sè lÇn nh¾c l¹i cña kh¶o nghiÖm tèi thiÓu lµ 3 lÇn.

§èi víi kh¶o nghiÖm diÖn réng th× « kh¶o nghiÖm cã diÖn tÝch Ýt nhÊt lµ 200m2 vµ kh«ng cÇn lÆp l¹i.

2.3. TiÕn hµnh xö lý thuèc:


2.3.1. Thuèc ph¶i ®­îc phun hoÆc r¶i thËt ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm.

2.3.2. L­îng thuèc dïng th­êng ®­îc tÝnh b»ng kg hay lÝt chÕ phÈm hay sè gam ho¹t chÊt trªn 1 ha. LiÒu l­îng thuèc ®­îc ghi râ trªn nh·n hoÆc tïy môc ®Ých cña tõng kh¶o nghiÖm. L­îng n­íc dïng hay l­îng phô gia trén vµo thuèc ®Ó phun hoÆc r¶i ph¶i tu©n thñ nh­ khuyÕn c¸o ®· ghi trªn nh·n thuèc. L­îng n­íc phun phô thuéc vµo ph­¬ng thøc t¸c ®éng cña thuèc, giai ®o¹n sinh tr­ëng cña cµ chua vµ dông cô phun thuèc.

2.3.3. Chó ý.


 • Ph¶i phun thuèc ®óng liÒu l­îng qui ®Þnh vµ kh«ng ®Ó thuèc tõ « nµy t¹t sang « kh¸c.

 • Khi trªn ruéng kh¶o nghiÖm xuÊt hiÖn c¸c ®èi t­îng s©u h¹i, ph¶i phun thuèc BVTV thÝch hîp ®Ó phßng trõ. Nh÷ng lo¹i thuèc nµy ph¶i ®­îc phun r¶i trªn toµn « kh¶o nghiÖm kÓ c¶ « ®èi chøng, kh«ng phun cïng víi thuèc kh¶o nghiÖm.

 • Khi phun r¶i thuèc cÇn dïng c¸c dông cô th«ng dông ë ®Þa ph­¬ng, ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c¸c c«ng cô dïng ®Ó phun, r¶i thuèc.

 • §èi víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp nªn dïng b¬m tay ®eo vai.

2.4. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc.

2.4.1. Thêi ®iÓm phun hoÆc r¶i thuèc ph¶i tu©n theo h­íng dÉn cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.


2.4.2. Sè lÇn phun, r¶i vµ c¸c ngµy phun, r¶i ph¶i ®­îc ghi l¹i


2.5. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:

2.5.1. ChØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra

Sè ®iÓm ®iÒu tra: Mçi « kh¶o nghiÖm diÖn hÑp chän 5 ®iÓm cè ®Þnh n»m trªn 2 ®­êng chÐo gãc. C¸c ®iÓm ®iÒu tra n»m c¸ch mÐp « kh¶o nghiÖm Ýt nhÊt 1 hµng cµ chua. Mçi ®iÓm ®iÒu tra 3 - 5 c©y.

§èi víi kh¶o nghiÖm diÖn réng mçi « ®iÒu tra 5 ®iÓm cè ®Þnh, mçi ®iÓm 5 - 10 c©y.

Sè l¸ bÞ h¹i

TÝnh tû lÖ l¸ bÞ h¹i (%) = x 100

Tæng sè l¸ ®iÒu tra

TÝnh chØ sè h¹i: §­îc chia theo thang 6 cÊp:

CÊp 0: Kh«ng bÞ h¹i

CÊp 1: DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i  10%

CÊp 2: DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i tõ > 10 - 25%

CÊp 3: DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i tõ > 25 - 50%

CÊp 4: DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i tõ > 50 - 75%

CÊp 5: DiÖn tÝch l¸ bÞ h¹i > 75%

ChØ sè bÞ h¹i (%) =

Trong ®ã:

N - Tæng sè l¸ ®iÒu tra

n1 - Sè l¸ bÞ h¹i ë cÊp 1

n2 - Sè l¸ bÞ h¹i ë cÊp 2

n3 - Sè l¸ bÞ h¹i ë cÊp 3

n4 - Sè l¸ bÞ h¹i ë cÊp 4

n5 - Sè l¸ bÞ h¹i ë cÊp 5

2.5.2. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra

LÇn ®iÒu tra thø nhÊt tiÕn hµnh tr­íc khi phun, r¶i thuèc. C¸c lÇn ®iÒu tra sau ®ã ®Òu ®­îc tiÕn hµnh ngay tr­íc khi phun, r¶i thuèc tiÕp theo hoÆc ®Þnh kú 3-7 ngµy sau khi phun r¶i thuèc vµ lÇn ®iÒu tra cuèi cïng lµ 10 ngµy sau lÇn xö lý thuèc cuèi cïng. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra cßn phô thuéc vµo yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm vµ ®Æc ®iÓm t¸c ®éng cña thuèc dïng lµm kh¶o nghiÖm.

2.6. Thu thËp sè liÖu - Ghi chÐp c¸c sè liÖu:


2.6.1. T¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y cµ chua:

CÇn quan s¸t c¶ t¸c ®éng xÊu còng nh­ tèt nÕu cã cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y cµ chua. C¸c chØ tiªu ®o ®Õm ®­îc th× cã thÓ thÓ hiÖn b»ng sè liÖu cô thÓ. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra c¸c chØ tiªu nµy ph¶i lµm theo ®óng ph­¬ng ph¸p theo dâi vÒ sinh tr­ëng cña c©y cµ chua.

- C¸c chØ tiªu vÒ ¶nh h­ëng cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y cµ chua ë møc ®é Ýt ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng m¾t theo thang Ewrs (xem phô lôc 1) ph¶i m« t¶ tû mØ c¸c triÖu chøng g©y h¹i hoÆc kÝch thÝch cña thuèc ®èi víi c©y cµ chua.

- §¸nh gi¸ n¨ng suÊt:

+ §èi víi c¸c « kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: Mçi « lÊy theo 5 ®iÓm, 1 ®iÓm 1m2, ghi l¹i n¨ng suÊt qu¶ cña tõng lÇn thu ho¹ch.

+ §èi víi c¸c « kh¶o nghiÖm diÖn réng: Mçi « chän 10 ®iÓm. Mçi ®iÓm 5 c©y. Sau ®ã ®­îc quy ra n¨ng suÊt tÊn/ha.

2.6.2. T¸c ®éng cña thuèc ®èi víi c¸c sinh vËt kh¸c.

Theo dâi vµ ghi chÐp mäi t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c¸c dÞch h¹i kh¸c kh«ng thuéc diÖn ®èi t­îng kh¶o nghiÖm, còng nh­ c¸c ®éng vËt cã Ých vµ ®éng vËt hoang d·.3. Thu thËp sè liÖu b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

3.1. Mäi sè liÖu ®· thu thËp ®­îc ë c¸c ®iÓm trong m¹ng l­íi kh¶o nghiÖm thuèc cÇn göi vÒ Côc B¶o vÖ thùc vËt ®Ó xö lý.

3.2. Xö lý sè liÖu:

C¸c sè liÖu thu ®­îc qua nh÷ng kh¶o nghiÖm rót ra tõ c¸c kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng thèng kª to¸n häc ph¶i göi c¶ c¸c sè liÖu th« ®· quan s¸t vµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p xö lý thèng kª.

NÕu mét n¬i nµo ®ã thuéc m¹ng l­íi kh¶o nghiÖm thuèc ch­a kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng thèng kª sinh vËt, th× nªn kÌm cïng víi b¸o c¸o tÊt c¶ sè liÖu th« ®· thu ®­îc.

3.3. Néi dung cña b¸o c¸o gåm:

(§èi víi c¸c lo¹i thuèc míi ch­a ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam). • Tªn kh¶o nghiÖm

 • Yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm

 • §iÒu kiÖn vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm

 • N¬i lµm kh¶o nghiÖm

 • §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång vµ gièng c©y ®ã

 • §Æc ®iÓm vÒ diÔn biÕn thêi tiÕt

 • T×nh h×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y cµ chua

 • Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm

 • C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm

 • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm

 • Sè lÇn nh¾c l¹i

 • KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm

 • Dông cô phun thuèc

 • L­îng n­íc thuèc phun/ha hoÆc l­îng thuèc bét, thuèc h¹t/ha

 • Ngµy phun thuèc

 • Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm

 • KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm

 • C¸c b¶ng sè liÖu ®iÒu tra

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc

 • NhËn xÐt t¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c.

 • §¸nh gi¸ møc ®é thµnh c«ng cña kh¶o nghiÖm

 • KÕt luËn

3.4. ViÖc c«ng bè kÕt qu¶.

§èi víi thuèc míi, kÕt qu¶ cña kh¶o nghiÖm sÏ ®­îc th«ng qua Héi ®ång T­ vÊn thuèc BVTV, Côc B¶o vÖ thùc vËt sÏ cã tr¸ch nhiÖm tr×nh Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP ®Ó bæ sung vµo danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.
Phô lôc 1

B¶ng ph©n cÊp møc ®é ®éc cña thuèc kh¶o nghiÖm víi c©y cµ chua.


CÊp TriÖu chøng nhiÔm ®éc cña c©y cµ chua


1 C©y b×nh th­êng

2 Ngé ®éc nhÑ. Sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ

3 Cã triÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng thÊy ®­îc b»ng m¾t

4 TriÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt. 1. Cµnh vµ l¸ biÕn mµu hoÆc ch¸y, thuèc g©y ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt.

6

7 TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn cho tíi lµm chÕt c©y cµ chua8

9

Phô lôc 2§Æc ®iÓm thêi tiÕt

 • Ghi chÐp tØ mØ c¸c sè liÖu vÒ «n, Èm ®é, l­îng m­a t¹i tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt cho suèt c¶ thêi gian kh¶o nghiÖm.

 • NÕu kh¶o nghiÖm kh«ng gÇn tr¹m khÝ t­îng ph¶i ghi tØ mØ t×nh h×nh thêi tiÕt lóc tiÕn hµnh xö lý thuèc vµ c¸c ngµy sau ®ã nh­: N¾ng h¹n, m­a lôt, b·o.....
QuyÕt ®Þnh ban hµnh: Sè 1026 NN-KHKT/Q§, ngµy 22 th¸ng 08 n¨m 1994 cña Bé NN vµ CNTP


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương