Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç tcvn 6095-1995tải về 277.21 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích277.21 Kb.
1   2   3

C.6. Biªn b¶n thö


Biªn b¶n thö ph¶i tr×nh bÇy ph­¬ng ph¸p thö ®· ¸p dông vµ kÕt qu¶ thu ®­îc. Còng cÇn ph¶i ®Ò cËp ®Õn tÊt c¶ c¸c chi tiÕt thao t¸c kh«ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, hay nh÷ng chi tiÕt quan s¸t ®­îc trong tr­êng hîp lùa chän, còng nh­ trong c¸c tr­êng hîp cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶.

Biªn b¶n thö ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt ®èi víi viÖc ph¸t hiÖn vµ nhËn d¹ng mÉu mét c¸ch hoµn h¶o.
C.7 S¬ ®å tiÕn hµnhPhô lôc D

C¸c tµi liÖu tham kh¶o

ISO 6322-1 : 1981 B¶o qu¶n ngò cèc vµ ®Ëu ®ç. PhÇn 1 : C©n nh¾c chung trong b¶o qu¶n ngò cèc.

ISO 6322-2 : 1981 B¶o qu¶n ngò cèc vµ ®Ëu ®ç. PhÇn 2: Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n.

ISO 6322-3 : 1989 B¶o qu¶n ngò cèc vµ ®Ëu ®ç. PhÇn 3: KiÓm so¸t sù x©m nhËp cña sinh vËt g©y h¹i.1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương