Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç tcvn 6095-1995tải về 277.21 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích277.21 Kb.
#39181
1   2   3

C. 1 Nguyªn t¾c


T¸ch c¸c t¹p chÊt b»ng sµng vµ ph©n lo¹i theo b¶ng C1

B¶ng C1 - C¸c lo¹i t¹p chÊt

Lo¹i t¹p chÊt

T­¬ng øng víi lo¹i

H¹t g·y
H¹t teo

H¹t lóa m× háng

H¹t kh«ng b×nh th­êng
H¹t bÞ vËt g©y h¹i x©m nhËp
H¹t ngò cèc kh¸c

H¹t ngò cèc kh¸c

T¹p chÊt ngo¹i lai h÷u c¬

VËt ngo¹i lai

T¹p chÊt ngo¹i lai v« c¬
H¹t ®éc, h¹i vµ h¹t bÞ thèi

H¹t bÞ nÊm cùa gµH¹t ®éc h¹i, h¹t bÞ thèi vµ

h¹t bÞ nÊm cùa gµC.2. ThiÕt bÞ dông cô.

C.2.1. Bé sµng thö víi lç sµng dµi mµ c¸c sµng ®ã ®­îc s¾p xÕp theo trËt tù tõ d­íi lªn 1,00 mm x 20 mmm; 1,7 mm x 20 mm vµ 3,55 mm x 20 mm, phï hîp víi ISO 5223, cã ®¸y thu nhËn vµ n¾p ®Ëy.

C.2.2. Dông cô chia mÉu nh­ dông cô lÊy mÉu h×nh nãn hay dông cô lÊy mÉu nhiÒu khÝa víi hÖ thèng ph©n chia.

C.2.3. CÆp, dao vµ chæi quÐt.

C.2.4. §Üa.

C.2.5. Hép chøa cã diÖn tÝch bÒ mÆt tèi thiÓu lµ 200 cm2

C.2.6. C©n, chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g.

C.3. LÊy mÉu

Xem môc 5C.4. C¸c b­íc tiÕn hµnh (xem s¬ ®å ë môc C7)

NÕu h¹t biÓu hiÖn cã mét sè khuyÕt tËt th× ph¶i xÕp lo¹i theo b¶ng víi møc ®é tèi ®a cho phÐp (xem b¶ng 1)

BÊt cø phÇn nµo ®ã cßn l¹i ë c¸c khe cña sµng th× ®­îc xem nh­ phÇn cßn l¹i trªn sµng.

C.4.1. ChuÈn bÞ mÉu thö

Trén cÈn thËn mÉu thÝ nghiÖm tíi khi thÊy ®ång nhÊt råi gi¶m khèi l­îng mÉu nÕu thÊy cÇn thiÕt b»ng dông cô chia mÉu (C.2.2) cho ®Õn khi mÉu cã khèi l­îng kho¶ng 1000g.

C©n mÉu thö víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1 g vµ ®Æt mÉu thö vµo hép chøa (C.2.5). Trong thêi gian chuÈn bÞ mÉu thö, l­u ý ph¸t hiÖn xem cã mïi ®Æc biÖt hoÆc mïi l¹ trong khèi h¹t lóa m× th× bá h¹t ®ã ra ngoµi vµ ghi nhËn bÊt cø sù hiÖn diÖn cña c¸c c«n trïng sèng (quy ®Þnh ë phô lôc B) hay c¸c vËt dÞ th­êng kh¸c.

C.4.2. X¸c ®Þnh h¹t bÞ nÊm cùa gµ


T¸ch h¹t bÞ nÊm cùa gµ (3.4.3) khái mÉu thö (C.4.1) ®Æt nh÷ng h¹t nµy trªn ®Üa (C.2.4) vµ c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,01g.

C.4.3. Chia lÇn ®Çu


Trén kü mÉu sau khi ®· bá ra ngoµi hÕt c¸c h¹t bÞ nÊm cùa gµ vµ chia mÉu nµy b»ng dông cô chia mÉu (C.2.2) tíi khi thu ®­îc khèi l­îng mÉu xÊp xØ 250g.

C©n phÇn thö ®Õn ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g vµ nÕu thÊy c¸c h¹t bÞ trãc vá, th× ph¶i t¸ch c¸c h¹t nµy ra khái vá cña chóng tr­íc khi r©y lÇn ®Çu.


C.4.4. R©y lÇn ®Çu


L¾p cïng mét lóc c¸c sµng 3,55 mm; 1,00 mm vµ ®¸y thu nhËn, sao cho lç ë c¸c sµng song song víi nhau.

Cho phÇn thö (C.4.3) lªn mÆt sµng 3,55 mm vµ ®Ëy n¾p. L¾c sµng b»ng tay trong 45 gi©y víi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn khø håi theo h­íng chiÒu dµi lç sµng, cÇn gi÷ cho mÆt sµng n»m ngang.

Nh÷ng vËt kh«ng lät qua sµng 3,55 mm ®­îc lÊy ra vµ bá vµo c¸c ®Üa (C.2.4): h¹t ngò cèc kh¸c (3.2), t¹p chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ (3.3), h¹t ®éc, h¹i (3.4.1) vµ h¹t bÞ thèi (3.4.2) còng nh­ c¸c h¹t lóa m× kh«ng lät qua sµng 3,55mm. Nh÷ng h¹t lóa m× kh«ng lät qua sµng th× ®­îc gép chung víi vËt bÞ gi÷ l¹i kh«ng lät qua sµng 1,00 mm. Céng thªm t¹p chÊt v« c¬ ®· lät qua sµng 1,00 mm. C©n tõng thµnh phÇn trªn víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g

C.4.5. Chia lÇn 2


Trén kü vËt kh«ng lät qua sµng 1,00 mm råi chia nhá b»ng dông cô chia mÉu (C. 2.2) cho ®Õn khi khèi l­îng mÉu cßn kho¶ng 60 g. C©n víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01g.

Dµn ®Òu phÇn thö, sau ®ã t¸ch ra vµ ph©n lo¹i c¸c thµnh phÇn cã ë phÇn thö b»ng c¸ch ®Ó vµo c¸c ®Üa: h¹t gÉy (3.1.1) h¹t ngò cèc kh¸c (3.2), t¹p chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ (3.3), h¹t kh«ng b×nh th­êng (3.1.3), h¹t bÞ sinh vËt g©y h¹i x©m nhËp (3.1.4) h¹t ®éc h¹i (3.4.1) vµ h¹t bÞ thèi (3.4.2) . C©n tõng phÇn trªn víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01g.

Thö l¹i xem tæng sè t¹p chÊt vµ h¹t lóa m× xem cã b»ng khèi l­îng ban ®Çu phÇn thö.

C.4.6. R©y lÇn 2


Cho phÇn thö cßn l¹i sau khi ®· t¸ch c¸c t¹p chÊt ®­îc quy ®Þnh ë môc C.4.5 lªn sµng 1,70 mm, d­íi sµng ®· l¾p s½n ®¸y thu nhËn vµ trªn sµng ®­îc ®Ëy n¾p. L¾c sµng b»ng tay trong 45 gi©y víi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn khø håi theo h­íng chiÒu dµi lç vµ cÇn gi÷ cho mÆt sµng n»m ngang .

C©n nh÷ng h¹t lät qua sµng víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g, nh÷ng h¹t nµy qui ®Þnh lµ nh÷ng h¹t teo (3.1 .2)


C.4.7 Sè lÇn x¸c ®Þnh


LÆp l¹i thªm lÇn x¸c ®Þnh n÷a trªn cïng mÉu thö, dïng mét phÇn kh¸c cña phÇn thö ®· thu ®­îc theo quy ®Þnh ë môc C 4.3.

C.5. TÝnh to¸n kÕt qu¶


TÝnh l­îng cña mçi lo¹i t¹p chÊt, theo c«ng thøc d­íi ®©y tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l­îng cña khèi h¹t thu ®­îc.

LÊy kÕt qu¶ trung b×nh céng cña hai lÇn x¸c ®Þnh (C.4.7) .

KÕt qu¶ ®­îc tÝnh ®Õn 1/10 ngo¹i trõ víi c¸c h¹t ®éc, h¹i, h¹t bÞ thèi vµ h¹t bÞ nÊm cùa gµ th× kÕt qu¶ ®­îc tÝnh ®Õn sè lÎ thø hai (®Õn 1/100).

H¹t gÉy: C x m6

H¹t teo: C x m13

H¹t kh«ng b×nh th­êng: C x m10

H¹t bÞ sinh vËt g©y h¹i x©m nhËp: C x m11

H¹t ngò cèc kh¸c:VËt ngo¹i lai (h÷u c¬ vµ v« c¬)(m3 + m4) + C (m8 + m9)

T¹p chÊt v« c¬x m4 + C x m9

H¹t ®éc, h¹i, h¹t bÞ thèi vµ h¹t bÞ nÊm cùa gµx m5 +C x m12

H¹t bÞ nÊm cùa gµTrong ®ã:C lµ hÖ sè chung víi c¸c lo¹i t¹p chÊt thu ®­îc sau khi chia mÉu lÇn 2 tÝnh theo:

mw lµ khèi l­îng mÉu thö, tÝnh b»ng g (kho¶ng 1000 g) ;

mx lµ khèi l­îng phÇn thö chia lÇn ®Çu, tÝnh b»ng g (kho¶ng 250 g) ;

my lµ khèi l­îng vËt bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00 mm , cã nghÜa lµ:

my = mx -(m2 + m3 + m4 + m5), tÝnh b»ng g;

mz lµ khèi l­îng phÇn thö thu ®­îc theo môc C.4.5 (kho¶ng 60g), tÝnh b»ng g;

m1 lµ khèi l­îng h¹t bÞ nÊm cùa gµ trong mÉu thö, tÝnh b»ng g;

m2 lµ khèi l­îng h¹t ngò cèc kh¸c bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 3,55 mm, tÝnh b»ng g;

m3 lµ khèi l­îng t¹p chÊt h÷u c¬ bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 3,55 mm, tÝnh b»ng g;

m4 lµ khèi l­îng t¹p chÊt v« c¬ bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 3,55mm vµ vËt ®· lät qua sµng 1,00 mm, tÝnh b»ng g;

m5 lµ khèi l­îng h¹t ®éc tè, h¹i vµ h¹t bÞ thèi bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 3,55 mm, tÝnh b»ng g;

m6 lµ khèi l­îng h¹t g·y bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00 mm, tÝnh b»ng g;

m7 lµ khèi l­îng cña h¹t ngò cèc kh¸c bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00 mm, tÝnh b»ng g;

m8 lµ khèi l­îng t¹p chÊt h÷u c¬ bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00 mm, tÝnh b»ng g ;

m9 lµ khèi l­îng t¹p chÊt v« c¬ bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00 mm, tÝnh b»ng g;

m10 lµ khèi l­îng h¹t kh«ng b×nh th­êng bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00, tÝnh b»ng g;

m11 lµ khèi l­îng h¹t bÞ sinh vËt g©y h¹i x©m nhËp bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00 mm, tÝnh b»ng g;

m12 lµ khèi l­îng h¹t ®éc, h¹i, h¹t bÞ thèi bÞ gi÷ l¹i trªn mÆt sµng 1,00mm, tÝnh b»ng g;

m13 lµ khèi l­îng h¹t teo lät qua sµng 1,70 mm, tÝnh b»ng g ;.tải về 277.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương