Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç tcvn 6095-1995tải về 277.21 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích277.21 Kb.
#39181
  1   2   3

tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç

TCVN 6095-1995Tiªu chuÈn viÖt nam

TCvN 6095-1995H¹t lóa m× - yªu cÇu kü thuËt

Wheat - SpecificationTCVN 6095 :1995 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 7970:1989 (E);

TCVN 6095 : 1995 do ban kü thuËt TCVN/TC/F1 Ngò cèc biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.

1. Ph¹m vi ¸p dông


Tiªu chuÈn nµy ®Ò ra c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu cho h¹t lóa m× gièng Triticum aestivum sö dông lµm thøc ¨n cho ng­êi vµ lµ ®èi t­îng dïng trong bu«n b¸n quèc tÕ.

Trong tiªu chuÈn nµy cã ghi danh môc c¸c h¹t ®éc, cã h¹i (phô lôc A), danh môc c«n trïng g©y h¹i kh«ng chÊp nhËn trong ngò cèc ®­îc b¶o qu¶n (phô lôc B) vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng c¸c t¹p chÊt (phô lôc C).2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn

§Ó x©y dùng tiªu chuÈn nµy ®· trÝch dÉn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ sau ®©y. T¹i thêi gian ban hµnh, lÇn xuÊt b¶n chØ ra hiÖu lùc cña tiªu chuÈn. C¸c bªn ®· tho¶ thuËn c¸c tiªu chuÈn ®· ban hµnh tr­íc cã liªn quan sÏ ®­îc so¸t xÐt l¹i dùa trªn tiªu chuÈn nµy vµ ®ång thêi xem xÐt kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng tiªu chuÈn ban hµnh gÇn ®©y nhÊt (®­îc liÖt kª d­íi ®©y). C¸c thµnh viªn cña tæ chøc IEC vµ ISO duy tr× viÖc ®¨ng ký c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ hiÖn hµnh ®ang cã hiÖu lùc.

ISO 712 : 1985 Ngò cèc vµ c¸c s¶n phÈm ngò cèc - X¸c ®Þnh ®é Èm (ph­¬ng ph¸p chuÈn th­êng quy)

ISO 950 : 1979 Ngò cèc. LÊy mÉu (d¹ng h¹t).

ISO 3093 : 1982 Ngò cèc. X¸c ®Þnh chØ sè r¬i.

ISO 5223 : 1993 Sµng thÝ nghiÖm dïng cho ngò cèc

ISO 7971:1986 Ngò cèc. X¸c ®Þnh dung träng cña khèi h¹t cßn ®­îc gäi lµ khèi l­îng cña 100 lÝt (ph­¬ng ph¸p chuÈn).

3. §Þnh nghÜa

Theo môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy, ¸p dông c¸c ®Þnh nghÜa sau:

T¹p chÊt: Nh÷ng h¹t lóa m× h­ háng vµ tÊt c¶ c¸c chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ kh¸c lÉn trong h¹t lóa m×.

T¹p chÊt bao gåm 4 lo¹i chÝnh sau: h¹t lóa m× bÞ h­ háng (3.1), h¹t ngò cèc kh¸c (3.2), vËt ngo¹i lai (3.3) vµ h¹t ®éc, h¹i, h¹t bÞ thèi vµ bÞ nÊm cùa gµ (3.4) (xem b¶ng C1.)3.1. H¹t lóa m× bÞ h­ háng

3.1.1. H¹t g·y: H¹t lóa m× mµ trong mét phÇn cña néi nhò bÞ bãc trÇn. Kh¸i niÖm nµy bao gåm c¶ h¹t mÊt ph«i.

3.1.2. H¹t teo: Nh÷ng h¹t lät qua sµng víi chiÒu réng lç 1,70 mm.

3.1.3. H¹t kh«ng b×nh th­êng

3.1.3.1. H¹t mèc: H¹t khi quan s¸t b»ng m¾t th­êng thÊy mèc ®Õn 50% diÖn tÝch bÒ mÆt vµ/ hay ë bªn trong h¹t.

3.1.3.2. H¹t háng do nhiÖt: H¹t cã mµu n©u h¹t dÎ ®Õn mµu ®en do ¶nh h­ëng cña nhiÖt.

3.1.4. H¹t bÞ sinh vËt cã h¹i x©m nhËp: H¹t bÞ h­ háng nh×n thÊy ®­îc b»ng m¾t th­êng do loµi gËm nhÊm, c«n trïng, nhÖn m¹t vµ c¸c vi sinh g©y h¹i kh¸c tÊn c«ng.

3.1.5. H¹t nÈy mÇm: H¹t nÈy mÇm kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn song do sù ho¹t ®éng cña - amylase mµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn sù cã mÆt chÊt nµy vµ ®­îc biÓu thÞ b»ng chØ sè r¬i (xem 4.2.4).3.2. H¹t ngò cèc kh¸c

H¹t ngò cèc kh«ng ph¶i lµ h¹t lóa m× Triticum aestivum.3.3. VËt ngo¹i lai

Sau khi lo¹i bá nÊm cùa gµ, vËt ngo¹i lai bao gåm:  • TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn mÉu sau khi ®· lo¹i trõ h¹t ngò cèc kh¸c (3.2) h¹t c©y lóa m×, h¹t ®éc h¹i (3.4.1) vµ h¹t bÞ thèi (3.4.2) ®­îc gi÷ l¹i trªn sµng cã chiÒu réng lç 3,55 mm vµ tÊt c¶ thµnh phÇn mÉu lät qua sµng cã chiÒu réng lç 1,00 mm (theo qui ­íc thµnh phÇn sau cïng ®­îc coi nh­ lµ t¹p chÊt v« c¬).

  • TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn h÷u c¬ kh¸c kh«ng ph¶i lµ h¹t lóa m×, h¹t ngò cèc kh¸c (3.2), h¹t ®éc h¹i (3.4.1), h¹t bÞ thèi (3.4.2), h¹t l¹, m¶nh r¬m, x¸c c«n trïng vµ m¶nh c«n trïng .v.v..vµ c¸c thµnh phÇn v« c¬ nh­ ®¸ vµ c¸t mµ lät qua sµng cã chiÒu réng lç 3,55 mm vµ bÞ gi÷ trªn sµng cã chiÒu réng lç 1 mm.

3.4. H¹t ®éc h¹i, h¹t bÞ thèi vµ h¹t bÞ nÊm cùa gµ

3.4.1. H¹t ®éc, h¹i: C¸c h¹t mµ nÕu sù cã mÆt víi sè l­îng v­ît qu¸ møc qui ®Þnh cã thÓ cã t¸c dông nguy h¹i ®Õn søc khoÎ, ®Õn c¸c tÝnh chÊt c¶m quan hay cã h¹i ®Õn ®Æc tÝnh kü thuËt. Danh môc chØ ®Þnh c¸c h¹t nµy ®· ®­îc ghi ë phô lôc A.

3.4.2. H¹t bÞ thèi: H¹t lóa m× ngöi thÊy cã mïi h«i do cã chøa bµo tö cña c¸c nÊm mäc trªn h¹t nh­ Tilletia caries, Tilletia controversa, Tilletia foetida, Tilletia intermedia, Tilletia triticoides vµ Neovossia indica.

3.4.3. H¹t bÞ nÊm cùa gµ: Vá h¹t bÞ cøng do nÊm Claviceps purpurea.


4. Yªu cÇu


4.1. Nh÷ng ®Æc tÝnh chung, c¶m quan vµ søc khoÎ

H¹t lóa m× ph¶i cã ®é gißn, s¹ch, kh«ng cã mïi l¹, hay mïi chøng tá h¹t bÞ h­ háng vµ h¹t kh«ng cã chÊt phô gia vµ chÊt ®éc h¹i.

D­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ chÊt nhiÔm bÈn kh¸c kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc tèi ®a cho phÐp trong luËt hiÖn hµnh cña n­íc nhËp lóa m× hay nÕu n­íc nhËp lóa m× thiÕu luËt nh­ vËy th× theo møc tèi ®a cho phÐp cña uû ban Codex Alimentarius mµ FAO vµ WHO phèi hîp ban hµnh.
H¹t lóa m× kh«ng cã c¸c c«n trïng sèng (quan s¸t thÊy b»ng m¾t th­êng) ghi ë phô lôc B.

4.2. Nh÷ng ®Æc tÝnh lý häc vµ ho¸ häc

4.2.1. Hµm l­îng n­íc

Hµm l­îng n­íc cña h¹t lóa m×, x¸c ®Þnh theo ISO 712, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15,5%

Chó thÝch - Hµm l­îng n­íc cã thÓ quy ®Þnh thÊp h¬n do yªu cÇu cña bªn nhËn hµng, viÖc quy ®Þnh thÊp h¬n nµy cã liªn quan tíi khÝ hËu vµ thêi gian vËn chuyÓn, b¶o qu¶n. CÇn tham kh¶o thªm ISO 6322 môc 1, 2 vµ 3.

4.2.2. Dung träng

Dung träng (khèi l­îng cña 100 lÝt) cña h¹t lóa m× ®­îc x¸c ®Þnh b»ng dông cô chia ®é theo ph­¬ng ph¸p chuÈn ghi ë ISO 7971, vµ dung träng kh«ng ®­îc thÊp n¬n 70 kg/100 lit.

4.2.3. T¹p chÊt

L­îng t¹p chÊt tèi ®a x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy ë phô lôc C, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ ë b¶ng 1.

L­îng tèi ®a h¹t m× h­ háng (h¹t g·y, h¹t teo, h¹t kh«ng b×nh th­êng, h¹t bÞ sinh vËt g©y h¹i x©m nhËp) vµ c¸c h¹t ngò cèc kh¸c, x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tr×nh bÇy ë phôc lôc C, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% (m/m) tæng sèB¶ng 1 – Møc tèi ®a cña t¹p chÊt

T¹p chÊt

X¸c ®Þnh theo môc

Møc tèi ®a cho phÐp theo % khèi l­îng

H¹t g·y 1)

3.1.1

7 1)

H¹t teo 1)

3.1.2

8 1)

H¹t kh«ng b×nh th­êng 1)

3.1.3

1 1)

H¹t bÞ sinh vËt g©y h¹i x©m nhËp 1)

3.1.4

2 1)

H¹t ngò cèc kh¸c 1)

3.2

3 1)

VËt ngo¹i lai

3.3

2

ChÊt v« c¬
0,5

H¹t ®éc, h¹i, h¹t bÞ thèi, bÞ nÊm cùa gµ

3.4

0,5

H¹t bÞ nÊm cùa gµ

3.4.3

0,05

1) L­îng tèi ®a h¹t g·y, h¹t teo, h¹t kh«ng b×nh th­êng, h¹t bÞ sinh vËt g©y h¹i x©m nhËp vµ h¹t ngò cèc kh¸c kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% tæng khèi l­îng.

4.2.4. Ho¹t tÝnh - Amylase

Ho¹t tÝnh - Amylase (xem 3.1.5) ®­îc x¸c ®Þnh theo ISO 3093 vµ ®­îc biÓu thÞ b»ng chØ sè r¬i, kh«ng ®­îc thÊp h¬n 160.


5. LÊy mÉu


LÊy mÉu theo ISO 950.

6. Ph­¬ng ph¸p thö

C¸c ph­¬ng ph¸p thö thùc hiÖn theo c¸c ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh ë môc 4.2Phô lôc A

Danh môc h¹t ®éc, h¹i


A.1 H¹t ®éc
Tªn La tinh

Tªn phæ th«ng
Acroptilon repens (L.)DCAgrostemma githago L.

C©y hä th¹ch tróc
Coronilla varia L.

§Ëu tÇm
Crotalaria spp

C©y lôc l¹c
Datura fastuosa L.

C©y cµ ®éc d­îc
Datura stramonium L.

C©y cµ ®éc
Heliotropium lasiocarpum Fisher vµ C.A.Meyer

C©y vßi voi
Lolium temulentum

Cá lïng
Ricinus communis L.

C©y thÇu dÇu
Sophora alopecuroides L.

C©y xa cóc
Sophora pachycarpa Schrank ex C.A. MeyerThermopsis montana

Buffalo pen (tªn tiÕng Anh)
Thermopsis Lanceolata R.Br. in AitonTrichodesma incamumA.2 H¹t cã h¹i
Tªn La tinh

Tªn phæ th«ng
Allium sativum L

C©y tái
Cephalaria syriaca (L) Roemer vµ Shultes

C©y m¹ch lam (c©y tóc ®o¹n)
Melampyrum arvense

C©y ®u«i c¸o
Melilotus spp

C©y ng¹c ba
Sorghum halepense (L) Pers.

Cá lóa miÕn
Trigonella foenum-graecum L

C©y hå l« ba


Phô lôc B

C«n trïng g©y h¹i kh«ng chÊp nhËn trong ngò cèc ®­îc b¶o qu¶n


Tªn La tinh

Tªn phæ th«ng

Cryptolestes spp

Mät rØ s¾t ngò cèc (mät r©u dµi)

Ephestia spp

S©u m¸i che nhiÖt ®íi (s©u bét m×)

Nemapogon granella (L)

Ngµi kho

Orizaephilus spp

Mät r¨ng c­a

Plodia interpunctella (Hubu)

S©u Ên §é (ngµi Ên §é)

Prostephanus truncatus (Horn)

Mät h¹t (mät ®ôc h¹t lín)

Phizopertha dominica (F.)

Mät g¹o nhá (mät ®ôc h¹t nhá)

Sitophilus spp.

Mät ngò cèc (mät h¹t, mät thãc)

Sitotroga cerealella (Oliv.)

S©u Angoumois (ngµi thãc m¹ch)

Tenebroides mauritanicus (L.)

Bä c¸nh cøng Cadelle (mät thãc lín)

Tribolium spp.

Mät rØ s¾t bét m× (mät thãc ®á, mät bét)

Trogoderma granarium Everts

Bä c¸nh cøng Khapra (mät TG, mät cøng ®èt)


Phô lôc C

X¸c ®Þnh hµm l­îng t¹p chÊttải về 277.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương