Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 425-2000tải về 31.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích31.6 Kb.

tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç

10 TCN 425-2000Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 425-2000
G¹o x¸t

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû lÖ tr¾ng trong,

tr¾ng b¹c vµ ®é tr¾ng b¹c


Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho g¹o x¸t vµ quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû lÖ tr¾ng trong, tr¾ng b¹c vµ ®é tr¾ng b¹c.1. §Þnh nghÜa

C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc hiÓu nh­ sau:

1.1. H¹t g¹o tr¾ng trong lµ h¹t g¹o x¸t hoµn toµn trong kh«ng cã mét vÕt tr¾ng b¹c nµo ë néi nhò.

1.2. H¹t g¹o tr¾ng b¹c lµ h¹t g¹o x¸t cã nh÷ng vÕt tr¾ng b¹c xuÊt hiÖn ë phÇn néi nhò. Tuú thuéc vµo vÞ trÝ vÕt b¹c trªn néi nhò mµ chia thµnh: b¹c bông, b¹c l­ng vµ b¹c lßng.  • H¹t b¹c bông lµ h¹t g¹o cã vÕt b¹c ë cïng phÝa víi ph«i.

  • H¹t b¹c l­ng lµ h¹t g¹o cã vÕt b¹c ë phÝa l­ng ®èi diÖn víi ph«i.

  • H¹t b¹c lßng (b¹c gi÷a) lµ h¹t g¹o cã vÕt b¹c ë phÇn gi÷a néi nhò.

1.3. §iÓm tr¾ng b¹c vµ ®é tr¾ng b¹c dïng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i møc ®é tr¾ng b¹c gi÷a c¸c gièng hoÆc c¸c l« g¹o ®­îc ph©n tÝch.

2. LÊy mÉu thö

LÊy mÉu g¹o x¸t theo TCVN 5451-1991 (ISO 950-1979)

LÊy mÉu h¹t nguyªn theo TCVN 1643-1992.

3. Dông cô

C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,01g

Dông cô ®o ®é tr¾ng b¹c

Hép ®ùng mÉu

Khay nhá cã thÓ ®ùng kho¶ng 50g – 100 g g¹o

4. TiÕn hµnh thö

4.1. X¸c ®Þnh tû lÖ tr¾ng trong, tr¾ng b¹c

4.1.1. X¸c ®Þnh tû lÖ tr¾ng trong

Trén ®Òu mÉu h¹t g¹o x¸t nguyªn vÑn b»ng ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo ®Ó chia mÉu g¹o thµnh c¸c mÉu ph©n tÝch vµ mÉu l­u. Tõ mÉu ph©n tÝch c©n 50g, mçi mÉu tiÕn hµnh hai lÇn song song. Dµn ®Òu l­îng mÉu ®· c©n trªn mÆt dông cô x¸c ®Þnh ®é tr¾ng b¹c (gåm mét mÆt kÝnh mÇu, bªn d­íi cã däi ®Ìn ®iÖn). Chän nh÷ng h¹t hoµn toµn tr¾ng trong tõ mÉu h¹t g¹o nguyªn vµ c©n khèi l­îng. PhÇn cßn l¹i lµ h¹t tr¾ng b¹c.

Tû lÖ tr¾ng trong ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo khèi l­îng trªn h¹t g¹o nguyªn theo c«ng thøc:

Khèi l­îng h¹t tr¾ng trong

Tû lÖ h¹t tr¾ng trong (%) = x 100

Khèi l­îng h¹t nguyªn

4.1.2. X¸c ®Þnh tû lÖ tr¾ng b¹c

Tû lÖ h¹t tr¾ng b¹c (%) = 100% - tû lÖ h¹t tr¾ng trong (%)

4.2. X¸c ®Þnh ®iÓm tr¾ng b¹c vµ ®é tr¾ng b¹c

4.2.1. X¸c ®Þnh sè ®iÓm tr¾ng b¹c

Tõ mÉu trung b×nh tiÕn hµnh chia mÉu theo ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo vµ lÊy ra 100 h¹t nguyªn vÑn. Sau ®ã dµn ®Òu h¹t trªn mÆt kÝnh mµu cña dông cô ®o ®é tr¾ng b¹c vµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo thang ®iÓm 6 møc tõ 0 ®Õn 5 ®­îc m« t¶ nh­ sau:

Thang ®iÓm

M« t¶ h¹t g¹o x¸t


PhÇn diÖn tÝch h¹t bÞ tr¾ng b¹c (%)

0

H¹t hoµn toµn trong (kh«ng cã vÕt b¹c nµo)

Kh«ng

1

H¹t b¹c rÊt nhá

< 10

2

H¹t h¬i b¹c

10 - 20

3

H¹t b¹c trung b×nh

21 - 35

4

H¹t b¹c

36 - 50

5

H¹t rÊt b¹c

> 50

§Õm vµ ghi l¹i sè h¹t ®­îc ph©n theo tõng møc ®iÓm kh¸c nhau, tõ ®ã tÝnh ®iÓm tr¾ng b¹c trung b×nh cho mÉu g¹o theo c«ng thøc sau:


Trong ®ã:

X : §iÓm tr¾ng b¹c trung b×nh

S0, S1, S2, S3, S4, S5 lµ sè h¹t t­¬ng øng víi c¸c møc ®iÓm 0, 1, 2, 3, 4, 5

4.2.2. X¸c ®Þnh ®é tr¾ng b¹c

Tõ ®iÓm tr¾ng b¹c trung b×nh thu ®­îc, ®¸nh gi¸ ®é tr¾ng b¹c cña mÉu g¹o dùa theo sù ph©n lo¹i sau:


Ph©n lo¹i ®é tr¾ng b¹c


§iÓm tr¾ng b¹c trung b×nh

H¬i b¹c

< 1,0

B¹c trung b×nh

1,0 - 1,5

B¹c

1,6 - 2,0

RÊt b¹c

> 2,0

* VÝ dô: Chän 100 h¹t g¹o x¸t nguyªn vÑn vµ sau khi tiÕn hµnh ph©n lo¹i ®· thu ®­îc sè h¹t ë c¸c møc ®iÓm kh¸c nhau nh­ sau:

Thang ®iÓm

Sè h¹t

Tæng sè ®iÓm tõng møc


0

59

0

1

5

5

2

4

8

3

6

18

4

11

44

5

15

75

Tæng sè

100

150

V× vËy ®iÓm tr¾ng b¹c trung b×nh cña gièng g¹o nµy lµ 150: 100 = 1,50

Dùa theo b¶ng ph©n lo¹i, gièng g¹o trªn cã ®é tr¾ng b¹c thuéc lo¹i: b¹c trung b×nh

Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 57/2000-Q§-BNN-KHCN,23/5/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. 113


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương