Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 424-2000tải về 16.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích16.17 Kb.

tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç

10 TCN 424-2000
Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 424-2000
g¹o

ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn gel

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho g¹o x¸t nghiÒn hoÆc bét g¹o vµ quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn gel.1. LÊy mÉu thö

LÊy mÉu theo TCVN 5451 - 1991 (ISO 950-1979)2. Kh¸i niÖm chung

§é bÒn gel dùa trªn ®Æc tÝnh ch¶y dµi cña gel bét g¹o x¸t vµ cã thÓ ph©n lo¹i nh­ sau:§é bÒn gel

ChiÒu dµi gel (mm)

§é bÒn gel mÒm

§é bÒn gel trung b×nh

§é bÒn gel cøng


61 - 100

41 - 60


26 - 40

3. Néi dung ph­¬ng ph¸p

TiÕn hµnh gelatin ho¸ bét g¹o x¸t b»ng c¸ch thuû ph©n trong dung dÞch kiÒm lo·ng, sau ®ã lµm l¹nh vµ ®o ®é ch¶y dµi cña gel.4. Thuèc thö

TÊt c¶ thuèc thö ph¶i cã chÊt l­îng tinh khiÕt ph©n tÝch. N­íc sö dông ph¶i lµ n­íc cÊt hoÆc n­íc cã ®é tinh khiÕt t­¬ng ®­¬ng.

4.1. Dung dÞch r­îu etylic 95 % cã 0,03% thymol xanh

4.2. Dung dÞch kali hydroxit 0,2 N5. Dông cô

C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0001g

M¸y nghiÒn mÉu

R©y cã lç sµng 150 m

M¸y l¾c nhá: Genic mixer

BÕp ga cã ®iÒu chØnh nhiÖt ®é

Nåi ®un c¸ch thuû

èng nghiÖm cì 13 x 100mm (èng pyrex 9820)

Gi¸ èng nghiÖm b»ng nh«m

Pipet chia ®é dung tÝch 1,2 ml6. TiÕn hµnh

6.1. ChuÈn bÞ mÉu thö

Tõ mÉu trung b×nh tiÕn hµnh nghiÒn kho¶ng 10g mÉu ®Õn kÝch th­íc lät hoµn toµn qua lç sµng 150 m.6.2. C©n chÝnh x¸c 100mg bét g¹o ®· ®­îc chuÈn bÞ theo (6.1) cho vµo èng nghiÖm cì 13x100mm. Mçi mÉu tiÕn hµnh 3 lÇn song song. Cho vµo mçi èng nghiÖm 0,2ml dung dÞch r­îu etylic 95% chøa 0,03% thymol xanh vµ l¾c ®Òu.

Chó thÝch: Dung dÞch r­îu etylic 95% ®Ó c¶n trë sù vãn côc cña bét ë nhiÖt ®é ho¸ hå, cßn thymol xanh t¹o mµu cho bét hå ®Ó khi ®äc kÕt qu¶ cho dÔ.

Thªm tiÕp 2ml dung dÞch KOH 0,2N vµ trén ®Òu trªn m¸y Genic mixer ë tèc ®é 6. §Ëy èng nghiÖm b»ng bi thñy tinh vµ ®Æt vµo nåi c¸ch thñy ®ang s«i trong thêi gian 8 phót. Trong thêi gian ®un cÇn ®¶m b¶o ®é s«i cña n­íc trong nåi c¸ch thuû vµ ph¶i gi÷ ®Ó sù chuyÓn ®éng lªn xuèng cña tinh bét khi nÊu kh«ng v­ît qu¸ 2/3 chiÒu cao èng nghiÖm.

LÊy èng nghiÖm ra khái nåi c¸ch thuû vµ l¾c nhanh trªn m¸y Genic mixer, lµm nguéi ë nhiÖt ®é phßng kho¶ng 5 phót vµ sau ®ã lµm l¹nh trong n­íc ®¸ 20 phót ®Ó qu¸ tr×nh t¹o gel ®¹t tèt.

6.3. ChuÈn bÞ ®Ó ®äc kÕt qu¶

Sau khi lµm l¹nh, ®Æt c¸c èng nghiÖm trªn mÆt ph¼ng n»m ngang cã chia v¹ch 1mm.

Sau 30 vµ 60 phót ®äc ®é dµi cña gel.

6.4 §äc vµ ghi ®é dµi gel

§é dµi gel (mm) ®­îc tÝnh b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®¸y èng nghiÖm tíi ®Çu nhän cña bÒ mÆt gel. KÕt qu¶ phÐp ®o lµ gi¸ trÞ trung b×nh sè häc cña 3 lÇn ph©n tÝch song song.6.5 Ph©n lo¹i ®é bÒn gel

Tõ ®é dµi trung b×nh gel thu ®­îc, dùa vµo b¶ng ph©n lo¹i (môc 2) ®Ó ph©n lo¹i ®é bÒn gel cña bét g¹o x¸t.Ghi chó: PhÐp x¸c ®Þnh nµy dùa vµo c¬ së thùc nghiÖm nªn tèt nhÊt trong mçi ®ît ph©n tÝch cÇn tiÕn hµnh cïng víi 3 mÉu kiÓm tra cã ®é bÒn gel mÒm, cøng, trung b×nh.


Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 57/2000-Q§-BNN-KHCN, 23/5/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. 111


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương