Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç 10 tcn 423-2000tải về 16.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích16.25 Kb.

tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç

10 tcn 423-2000Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 423 - 2000

®Ëu t­¬ng vµ s¶n phÈm ®Ëu t­¬ng
Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh protein hoµ tan

trong kali hydroxit 0,2%

Soyabean - Method of determination for protein solubility in


0.2% potassium hydroxide solution

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho ®Ëu t­¬ng, s¶n phÈm chÕ biÕn tõ ®Ëu t­¬ng vµ quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh protein tan trong kali hydroxit 0,2%.1. LÊy mÉu thö

TiÕn hµnh lÊy mÉu theo TCVN 4847-89 (ISO 5506-1988)2. Nguyªn t¾c

T¸ch protein trong mÉu thö b»ng dung dÞch kali hydroxit 0,2% vµ x¸c ®Þnh nit¬ trong dÞch chiÕt b»ng ph­¬ng ph¸p Ken ®an.

Hµm l­îng protein tan trong kali hydroxit 0,2% ®­îc tÝnh b»ng hµm l­îng nit¬ nh©n víi hÖ sè 5,71.

3. Thuèc thö

TÊt c¶ thuèc thö ®Òu ph¶i cã chÊt l­îng tinh khiÕt ph©n tÝch. N­íc sö dông ph¶i lµ n­íc cÊt hoÆc n­íc cã ®é tinh khiÕt t­¬ng ®­¬ng.

3.1. Dung dÞch kali hydroxit 0,2% (t­¬ng øng víi 0,036N; pH = 12,5)

3.2. C¸c thuèc thö sö dông ®Ó x¸c ®Þnh nit¬ theo ph­¬ng ph¸p Ken ®an (TCVN 4295-86)4. Dông cô

M¸y nghiÒn mÉu

R©y cã lç sµng 250m

C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0001 g

M¸y khuÊy tõ

M¸y li t©m cã tèc ®é 2700 vßng/phót

B×nh tam gi¸c dung tÝch 250 ml

Pipet chia ®é dung tÝch 10,20 ml

C¸c dông cô ®Ó x¸c ®Þnh nit¬ theo ph­¬ng ph¸p Ken ®an.

5. TiÕn hµnh thö


    1. ChuÈn bÞ mÉu thö

    2. Tõ mÉu trung b×nh tiÕn hµnh nghiÒn kho¶ng 10g mÉu ®Õn kÝch th­íc lät hoµn toµn qua lç sµng 250m.

5.2. T¸ch chiÕt protein

C©n chÝnh x¸c tõ 1,5-2g mÉu ®· ®­îc chuÈn bÞ theo (5.1) cho vµo b×nh tam gi¸c dung tÝch 250 ml. Mçi mÉu tiÕn hµnh 2 lÇn song song. Thªm 75 ml dung dÞch KOH 0,2% vµ khuÊy ®Òu hçn hîp mÉu trªn m¸y khuÊy tõ trong 20 phót ë nhiÖt ®é phßng. Thêi gian chiÕt protein cã thÓ trªn 20 phót nÕu thÊy cÇn thiÕt. Sau ®ã li t©m hçn hîp víi tèc ®é 2700 vßng/phót trong thêi gian 15 phót. Ch¾t dÞch chiÕt protein (ë phÇn trªn èng li t©m) sang b×nh tam gi¸c s¹ch ®Ó ph©n tÝch protein tan trong kali hydroxit 0,2%.

5.3. V« c¬ ho¸ dÞch chiÕt protein tan vµ x¸c ®Þnh nit¬

Dïng pipet hót chÝnh x¸c 10-20 ml dÞch chiÕt protein (5.2) cho vµo b×nh ®èt ®Ó v« c¬ ho¸ protein vµ x¸c ®Þnh hµm l­îng nit¬ theo ph­¬ng ph¸p Ken ®an (TheoTCVN 4295-86).6. TÝnh to¸n kÕt qu¶

6.1. Hµm l­îng protein tan trong dung dÞch KOH 0,2% tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l­îng (X1, %) theo c«ng thøc:Trong ®ã:

a, b: L­îng dung dÞch NaOH 0,1N dïng ®Ó chuÈn ®é mÉu tr¾ng vµ chuÈn ®é mÉu thö, ml;

V1: ThÓ tÝch dung dÞch chiÕt protein ®em v« c¬ ho¸, ml;

V2: ThÓ tÝch dung dÞch KOH 0,2% dïng ®Ó chiÕt protein trong mÉu thö, ml;

m: Khèi l­îng mÉu thö, g;

0,0014: HÖ sè tÝnh chuyÓn l­îng nit¬ t­¬ng øng víi 1ml dung dÞch chuÈn H2SO40,1N;

5,71: HÖ sè chuyÓn ®æi nit¬ sang protein cña ®Ëu t­¬ng.

KÕt qu¶ phÐp thö lµ trÞ sè trung b×nh sè häc cña 2 lÇn ph©n tÝch song song nÕu sù sai kh¸c gi÷a chóng kh«ng v­ît qu¸ 0,3%. KÕt qu¶ cuèi cïng ®­îc tÝnh ®Õn sè lÎ thø nhÊt.

6.2. Hµm l­îng protein tan trong kali hydroxit 0,2% tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi protein tæng sè (X2, %) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:Trong ®ã:

X1: Hµm l­îng protein tan trong dung dÞch KOH 0,2%, %;

P: Hµm l­îng protein tæng sè,%.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương