Tiªu chuÈn chÌ 10 tcn 459-2001tải về 62.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích62.67 Kb.
#21360

tiªu chuÈn chÌ

10 tcn 459-2001Tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 459 - 2001

ChÌ tói läc - yªu cÇu kü thuËt1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ ®ãng trong tói nhá lµm b»ng giÊy läc2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. ChÌ


ChÌ trong tói läc lµ nh÷ng lo¹i chÌ cã kÝch th­íc nhá, c¸c chØ tiªu vÒ néi chÊt ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi chÌ cÊp cao vµ ®¹t tõ ®iÓm 3 trë lªn

2.1.1. C¸c chØ tiªu c¶m quan cña chÌ theo b¶ng 1

2.1.2. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña chÌ theo b¶ng 2

2.2. GiÊy lµm tói läc

GiÊy lµm tói läc lµ lo¹i giÊy chuyªn dïng ®Ó bao gãi thùc phÈm, ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu sau:

2.2.1. ChØ tiªu c¶m quan

GiÊy lµm tói läc kh«ng ¶nh h­ëng tíi mµu n­íc, mïi, vÞ cña chÌ, kh«ng g©y ®éc h¹i cho ng­êi tiªu dïng

2.2.2. ChØ tiªu vËt lý cña giÊy läc theo b¶ng 3

2.3. Tói läc vµ c¸c phô kiÖn

2.3.1. Tói läc

a. GiÊy läc gÊp thµnh tói kÝn, ®¶m b¶o khi pha chÌ kh«ng lät ra ngoµi tói

b. Mçi tói läc chøa ®­îc tõ 2 ®Õn 3g chÌ (l­îng chÌ trong tói chiÕm kh«ng qu¸ 1/2 chiÒu cao tói)

2.3.2. C¸c phô kiÖn

2.3.2.1. D©y gi÷ tói läc

a. D©y gi÷ tói läc lµ lo¹i chØ mµu tr¾ng kh«ng ®éc h¹i, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng chÌ, kh«ng bÞ ®øt khi ng©m n­íc

b. D©y chØ ph¶i cã ®é dµi phï hîp (kh«ng nhá h¬n 17cm) ®ñ ®Ó gi÷ tói chÌ trong dông cô pha vµ lÊy tói chÌ ra

c. Mèi liªn kÕt gi÷a mét ®Çu d©y chØ vµ tói chÌ ph¶i ch¾c ch¾n ®Ó tói chÌ kh«ng tuét khái d©y chØ trong khi pha vµ khi nhÊc ra, ®Çu kia ®­îc g¾n víi tem, nh·n.
2.3.2.2. Ghim tói läc

NÕu dïng ghim ®Ó cè ®Þnh tói vµo ®Çu d©y chØ th× ghim ph¶i lµ lo¹i ghim kh«ng gØ, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng chÌ3. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. NghiÖm thu vµ lÊy mÉu theo TCVN 5609- 1991

3.2. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan theo TCVN 3218- 93

3.3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ho¸ lý

X¸c ®Þnh hµm l­îng chÊt tan theo TCVN 5610- 1991

X¸c ®Þnh hµm l­îng tro tæng sè theo TCVN 5611- 1991

X¸c ®é Èm theo TCVN 5613- 1991

X¸c ®Þnh tû lÖ t¹p chÊt s¾t theo TCVN 5614- 1991

X¸c ®Þnh tû lÖ t¹p chÊt l¹ theo TCVN 5615- 1991

X¸c ®Þnh tû lÖ vôn, bôi theo TCVN 5616- 1991

X¸c ®Þnh ®Þnh l­îng giÊy läc theo ISO 536

X¸c ®Þnh ®é bÒn kÐo kh« theo TCVN 1862-2: 2000

X¸c ®Þnh ®é bÒn kÐo ­ít theo TCVN 1862-1: 2000

X¸c ®Þnh ®é thÊu khÝ theo ISO 56364. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn.

4.1. Mçi tói chÌ cã thÓ ®Æt trong bao nhá. Bao nhá nµy lµm b»ng giÊy gãi thùc phÈm theo TCVN 4375 - 89; ®¶m b¶o gi÷ ®­îc chÊt l­îng cña chÌ vµ dÔ bãc khi pha. Bao nhá cã thÓ in trang trÝ hoÆc ®Ó tr¾ng

4.2. C¸c tói chÌ nãi ë phÇn 4.1 ph¶i ®­îc ®Ó trong bao b× th­¬ng phÈm d¹ng hép hoÆc d¹ng tói. Sè l­îng tói vµ träng l­îng chÌ ®¶m b¶o ®ñ ®Þnh l­îng ghi ë nh·n trªn bao b×

4.3. Bao b× th­¬ng phÈm ph¶i lµm b»ng vËt liÖu chèng Èm, gi÷ ®­îc chÊt l­îng chÌ trong thêi gian b¶o qu¶n vµ l­u hµnh

4.4. S¶n phÈm ë môc 4.2 ®­îc ®Ó trong thïng c¸c t«ng chøa ®­îc tõ 10 ®Õn 20 kg chÌ

4.5. Ghi nh·n trªn bao b× th­¬ng phÈm vµ bao b× chøa ®ùng theo Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ xuÊt khÈu ®· ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 178/ Q§ -TTG ngµy 30/8/ 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ    1. . B¶o qu¶n, vËn chuyÓn

a. Kho chøa chÌ cña nhµ m¸y hay tr¹m trung chuyÓn ph¶i cao r¸o, s¹ch sÏ. ChÌ ph¶i ®­îc xÕp riªng tõng lo¹i vµ kh«ng ®Ó lÉn víi c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c. MÆt thïng cã tªn hoÆc ký hiÖu cña chÌ ph¶i quay ra phÝa ngoµi ®Ó dÔ cho viÖc kiÓm tra

b. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i s¹ch sÏ, che ®­îc m­a, n¾ng cho chÌ vµ tuyÖt ®èi kh«ng cã mïi l¹. Khi bèc dì ph¶i nhÑ nhµng kh«ng ®Ó thïng chÌ bÞ biÕn d¹ngB¶ng 1: ChØ tiªu c¶m quan cña chÌ


S¶n phÈm

ChØ tiªu


ChÌ ®en

Tói läc


ChÌ xanh

tói läc


ChÌ h­¬ng, chÌ hoa tói läc

Ngo¹i h×nh

MÆt chÌ nhá, t­¬ng ®èi ®Òu, ®en h¬i n©u, tho¸ng r©u x¬

MÆt chÌ nhá, mµu xanh, tho¸ng r©u x¬

MÆt chÌ nhá, mµu xanh, tho¸ng r©u x¬

Mµu n­íc

§á n©u, t­¬ng ®èi s¸ng cã viÒn vµng.

Vµng s¸ng,t­¬ng ®èi s¸nh

Vµng; t­¬ng ®èi s¸ng, s¸nh.

Mïi


Th¬m dÞu


Th¬m tù nhiªn

Th¬m ®­îm, ®Æc tr­ng, hµi hoµ§Ëm dÞu

Ch¸t t­¬ng ®èi dÞu, cã hËu

Ch¸t t­¬ng ®èi dÞu, ®Æc tr­ng, cã hËu


B¶ng 2: ChØ tiªu ho¸ lý cña chÌ


ChØ tiªu

§¬n vÞ

ChÌ ®en

Tói läc


ChÌ xanh

Tói läc


ChÌ h­¬ng

ChÌ hoa tói läcHµm l­îng chÊt hoµ tan

Hµm l­îng Tanin

Hµm l­îng cafein


% theo chÊt kh«

kh«ng nhá h¬n32

9

1,834

20

2Theo chÌ ®en,

HoÆc chÌ xanhHµm l­îng chÊt x¬

Hµm l­îng tro tæng sè% theo chÊt kh«

16,5

4 - 8


16,5

4 - 8


Theo chÌ ®en

HoÆc chÌ xanhTû lÖ t¹p chÊt s¾t

Tû lÖ t¹p chÊt l¹

§é Èm

Tû lÖ bôiTû lÖ vôn

% theo khèi l­îng kh«ng

lín h¬n


0.001

0,2


7,5

10

1000.001

0,2


7,5

10

100Theo chÌ ®en

HoÆc chÌ xanh
ChØ tiªu vÖ sinh thùc

phÈm


Theo quyÕt ®Þnh sè 867/1998 Q§ ngµy 4/4/1998 cña Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm


Ghi chó:

- Vôn ë ®©y lµ chÌ lät sµng cã kÝch th­íc m¾t l­íi 1,4 mm

- Bôi ë ®©y lµ chÌ lät sµng cã kÝch th­íc m¾t l­íi 0,35 mm

B¶ng 3: ChØ tiªu vËt lý cña giÊy läc

ChØ tiªu

Ph­¬ng ph¸p thö

Møc

1- §Þnh l­îng

ISO 536

Tõ 12 ®Õn 21g/m2

2- §é bÒn kÐo kh«

ChiÒu däc

ChiÒu ngang

3- §é bÒn kÐo ­ít

ChiÒu ngang

4- §é thÊu khÝ chªnh lÖch cét n­íc


12.7 mm 20 líp giÊy cho 1 lÇn ®o

TCVN 1862-2 : 2000

TCVN 1862- 1 : 2000

ISO 5636


Kh«ng nhá h¬n

1000N/m


150N/m

40N/m


1,287 l/phót/100cm2Tµi liÖu tham kh¶o
1. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng mét sè lo¹i chÌ tói läc

Tªn chÌ


NhËn xÐt vÒ bao gãi

MÇu n­íc pha

H­¬ngL­îng chÌ

gam/ tói


PhÇn lät sµng, 0,25mm

NhËn xÐt ngo¹i h×nh

Tetley

Kh«ng cã bao ngoµi tói läc kh«ng dïng ghim kÑp

§á n©u ®Ëm, s¸nh.

Kh«ng cã cÆn§Ëm h­¬ng th¬m nhÑ

2,04

13,7 %

Cì chÌ F lé r©u x¬, nhÑ c¸nh, chñ yÕu chÌ CTC

Lipton

Kh«ng cã bao ngoµi tói, cã kÑp ghim

§á n©u s¸ng cã viÒn vµng kh«ng cã cÆn

§Ëm dÞu, h­¬ng th¬m bÒn

2,01

9,95 %

Cì chÌ F ch¾c c¸nh chñ yÕu chÌ CTC tho¸ng x¬ r©u

Kim Anh m¸c ®á

Cã bao giÊy in, nh·n, gÊp mÝ 2cm. Cã ghim

§á s¸ng h¬i nh¹t mµu, h¬i cã cÆn

VÞ h¬i nh¹t, Ýt th¬m

1,95

7,69%

Cì chÌ F chñ yÕu chÌ CTC tho¸ng r©u x¬


V©n Tiªn (TrÇn Phó)

Cã bao tói b»ng ni lon d¸n cã in tªn chÌ

§á nh¹t cã cÆn

VÞ nh¹t h­¬ng tho¸ng khuyÕt tËt

2,2

32,7

Cì chÌ F chñ yÕu chÌ OTD


2. KÕt qu¶ thö nghiÖm giÊy läc Italia ( ViÖn c«ng nghÖ giÊy).

3. B¶ng chµo hµng giÊy läc DEXTER 5456 cña Ph¸p.


tải về 62.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương