Tiªu chuÈn chÌ 10 tcn 458-2001tải về 24.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích24.83 Kb.
#21346

tiªu chuÈn chÌ

10 tcn 458-2001
Tiªu chuÈn ngµnh

10tcn 458 - 2001chÌ ®en s¬ chÕ - yªu cÇu kü thuËt1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho chÌ ®en s¬ chÕ, ®­îc s¶n xuÊt tõ ®ät chÌ t­¬i lo¹i 1, 2, 3, 4 (TCVN 2843 - 79) theo ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng (OTD) qua c¸c c«ng ®o¹n: hÐo, vß, lªn men, sÊy kh«.2. Ph©n lo¹i

ChÌ ®en s¬ chÕ gåm 4 lo¹i: lo¹i 1 - lo¹i 2 - lo¹i 3 - lo¹i 4.3. Yªu cÇu kü thuËt

3.1. C¸c chØ tiªu c¶m quan cña chÌ theo b¶ng 1.

3.2. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña chÌ theo b¶ng 2.

3.3. C¸c chØ tiªu vÖ sinh, an toµn thùc phÈm theo quyÕt ®Þnh 867/1998/Q§-BYT.4. Ph­¬ng ph¸p thö

4.1. Theo TCVN 1458 - 86.

4.2. X¸c ®Þnh hµm l­îng chÊt hoµ tan theo TCVN 5610 - 1991.

4.3. X¸c ®Þnh hµm l­îng tanin theo ph­¬ng ph¸p chuÈn ®é b»ng KMnO4.5. Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n

5.1. Bao gãi: Bao b× ®ùng chÌ ph¶i kh«, s¹ch, bÒn ch¾c, kh«ng cã mïi l¹, ®¶m b¶o chèng Èm tèt.

5.2. Ghi nh·n: Trªn mçi bao chÌ ph¶i ghi ®Çy ®ñ, s¹ch sÏ, râ rµng c¸c néi dung theo Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 178/CP - TTg ngµy 30/08/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

5.3. VËn chuyÓn: ChÌ ph¶i ®­îc che m­a n¾ng, c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i ch¾c ch¾n, kh« r¸o, s¹ch sÏ, kh«ng cã mïi l¹.

5.4. B¶o qu¶n: ChÌ ph¶i ®­îc b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o, s¹ch sÏ, xÕp riªng tõng lo¹i. C¸c bao chÌ xÕp thµnh tõng chång cao kh«ng qu¸ 3m; c¸ch t­êng kh«ng nhá h¬n 0,5m; c¸ch nÒn kh«ng nhá h¬n 0,15m.

Ghi chó: ChÌ ®en s¬ chÕ cßn gäi lµ chÌ ®en b¸n thµnh phÈm (BTP) hoÆc chÌ ®en ®ät kh«.

C¸c chØ tiªu c¶m quan


B¶ng 1


Tªn chØ tiªu
Lo¹i chÌ

Ngo¹i h×nh

Mµu n­íc

MïiLo¹i 1

MÆt chÌ xo¨n, ®en tù nhiªn, cã m¶nh non ch¾c, cã tuyÕt.

Tû lÖ båm, cÉng  6%§á n©u, cã viÒn vµng

Th¬m võa

§Ëm, h¬i dÞu

Lo¹i 2

MÆt chÌ t­¬ng ®èi xo¨n, ®en, cã m¶nh non t­¬ng ®èi ch¾c, tho¸ng tuyÕt.

Tû lÖ båm, cÉng  10%§á n©u

Th¬m nhÑ

§Ëm

Lo¹i 3

MÆt chÌ Ýt xo¨n, ®en h¬i n©u, cã m¶nh non.

Tû lÖ båm, cÉng 15%§á n©u h¬i ®Ëm, Ýt s¸nh.

Th¬m nhÑ, tho¸ng mïi chÌ giµ.

§Ëm, h¬i xÝt.

Lo¹i 4

MÆt chÌ kÐm xo¨n, mµu n©u ®en, cã m¶nh h¬i th«.

Tû lÖ båm, cÉng  25%§á n©u h¬i ®Ëm, kÐm s¸nh.

Ýt th¬m, lé mïi chÌ giµ.

§Ëm võa, xÝt.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý


B¶ng 2

Tªn chØ tiªu

Møc

1. §é Èm, %, kh«ng lín h¬n

7,5

2. Tû lÖ vôn, %, kh«ng lín h¬n

6,0

3. Tû lÖ t¹p chÊt l¹, %, kh«ng lín h¬n

0,2

4. Hµm l­îng chÊt hoµ tan, %, kh«ng nhá h¬n

32,0

5. Hµm l­îng tanin, %, kh«ng nhá h¬n

9,0

Ghi chó:

  • Båm: lµ phÇn l¸ chÌ kh« cã mµu n©u hoÆc n©u vµng, nhÑ, kh«ng xo¨n.

  • CÉng: lµ phÇn th©n ®ät chÌ kh« cã mµu ®á n©u hoÆc ®á n©u h¬i vµng.

tải về 24.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương