Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 407 2000tải về 39.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích39.84 Kb.

tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 407 - 2000
tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 407 - 2000Thuèc trõ bÖnh


chøa ho¹t chÊt acibenzola-s-methyl

Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö


Fungicide containing acibenzola-S-methyl

Physical, chemical properties and analysis1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho acibenzola - S - methyl kü thuËt vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) cã chøa 50% ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl d¹ng h¹t thÊm n­íc, dïng lµm thuèc trõ bÖnh h¹i c©y trång.2. Quy ®Þnh chung

2.1. LÊy mÉu: Theo tiªu chuÈn ngµnh sè: 10TCN 386 - 99

2.2. Ho¸ chÊt thuèc thö, dung m«i lµ lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch.

2.3. C©n sö dông cã ®é chÝnh x¸c: 0,0001g; 0,00001g

2.4. C¸c phÐp thö tiÕn hµnh Ýt nhÊt trªn hai l­îng c©n mÉu thö, kÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.

3. Yªu cÇu kü thuËt

3.1 Acibenzola - S - methyl kü thuËt

Acibenzola - S - methyl kü thuËt lµ d¹ng bét mÞn mÇu be víi thµnh phÇn chÝnh lµ acibenzola - S - methyl vµ mét phÇn t¹p chÊt do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g©y ra.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña acibenzola - S - methyl kü thuËt ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 1.

B¶ng 1

Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

1. C¶m quan

Bét mÞn, mÇu be

2. §é pH ë 250C (dung dÞch 1% trong n­íc)

7,9

3. Hµm l­îng ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl ®¨ng ký A tÝnh theo (%) khèi l­îng

A  2,5

3.2. Thuèc trõ bÖnh chøa 50% ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl d¹ng h¹t thÊm n­íc

Thuèc trõ bÖnh cã chøa 50% ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl d¹ng h¹t thÊm n­íc lµ hçn hîp cña 50% khèi l­îng ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl víi c¸c chÊt phô gia.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña thuèc trõ bÖnh chøa 50% ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl d¹ng h¹t thÊm n­íc ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 2

B¶ng 2

Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

1. C¶m quan.

D¹ng bét, mµu n©u nh¹t tíi thÉm

2. §é pH (1% trong n­íc).

7 - 11

3. Thêi gian thÊm ­ít tÝnh b»ng gi©y kh«ng qu¸

60

4. Tû suÊt l¬ löng (trong n­íc chuÈn D) tÝnh b»ng (%) kh«ng nhá h¬n.

60

5. Hµm l­îng ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl tÝnh theo (%) khèi l­îng.

50,0  2,5

4. Ph­¬ng ph¸p thö

4.1. C¶m quan: X¸c ®Þnh b»ng m¾t th­êng.

4.2. X¸c ®Þnh ®é pH

Theo 10TCN 389 - 99, môc 4.2.4.3. X¸c ®Þnh thêi gian thÊm ­ít

Theo 10TCN 389 - 99, môc 4.4.4.4. X¸c ®Þnh tû suÊt l¬ löng: Theo 10TCN 102 - 88.

- X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt trong 25 ml dung dÞch cÆn: Sau khi hót 25 ml dung dÞch phÝa trªn, chuyÓn toµn bé dung dÞch cßn l¹i d­íi ®¸y èng ®ong vµo mét ®Üa bay h¬i. Röa èng ®ong 3 lÇn, mçi lÇn víi 10ml n­íc cÊt vµo ®Üa bay h¬i. Cho bay h¬i ë nhiÖt ®é 540C trong tñ sÊy ch©n kh«ng tíi träng l­îng kh«ng ®æi vµ hµm l­îng ho¹t chÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo môc 4.5 cña tiªu chuÈn nµy.

- TÝnh to¸n

T
û suÊt l¬ löng y ®­îc tÝnh b»ng (%) theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

q: Khèi l­îng ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl trong 25ml dung dÞch cßn l¹i d­íi ®¸y èng ®ong, g.

c: Khèi l­îng ho¹t chÊt acibenzola - S - methyl trong l­îng mÉu dïng x¸c ®Þnh tû suÊt l¬ löng, g.

4.5. X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt

4.5.1. Nguyªn t¾c

Hµm l­îng acibenzola - S - methyl ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p s¾c ký khÝ, detector ion ho¸ ngän löa. KÕt qu¶ tÝnh to¸n dùa trªn sù so s¸nh gi÷a tû sè sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö víi pÝc néi chuÈn vµ tû sè sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn víi pÝc néi chuÈn .

4.5.2. Ho¸ chÊt dông cô thiÕt bÞ

Isobutyl methyl keton

ChÊt néi chuÈn methyl pentadecanoate.

ChÊt chuÈn acibenzola-S-methyl ®· biÕt tr­íc hµm l­îng.

B×nh ®Þnh møc dung tÝch 10 ml, 100 ml.

Pipet 10 ml.

C©n ph©n tÝch.

M¸y l¾c siªu ©m.

M¸y s¾c ký khÝ, detector ion ho¸ ngän löa (FID).

M¸y nÐn kh«ng khÝ dïng cho m¸y s¾c ký khÝ.

M¸y tÝch ph©n kÕ

Cét mao qu¶n (15m x 0,53mm), tÈm pha tÜnh DB-5, ®é dµy líp phim 1,5m.

4.5.3. ChuÈn bÞ dung dÞch

4.5.3.1. Dung dÞch néi chuÈn

C©n kho¶ng 0,04000g chÊt néi chuÈn methyl pentadecanoate chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 100ml thªm 25ml isobutyl methyl keton, l¾c siªu ©m trong 5 phót ®Ó hoµ tan råi ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng isobutyl methyl keton.

4.5.3.2. Dung dÞch mÉu chuÈn

C©n kho¶ng 0,08000g chÊt chuÈn acibenzola-S-methyl chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 10ml, hoµ tan vµ ®Þnh møc ®Õn v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn. Dïng pipet, lÊy chÝnh x¸c 1ml dung dÞch võa pha vµo b×nh ®Þnh møc 10ml, ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn.

4.5.3.3. Dung dÞch mÉu thö

a) Acibenzola-S-methyl kü thuËt

C©n l­îng mÉu thö cã chøa kho¶ng 0,08000g ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 10 ml, hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn. Dïng pipet, lÊy chÝnh x¸c 1ml dung dÞch võa pha vµo b×nh ®Þnh møc 10ml, ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn.

b) Thuèc trõ bÖnh cã chøa 50% ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl d¹ng h¹t thÊm n­íc.

C©n chÝnh x¸c l­îng mÉu thö cã chøa kho¶ng 0,08000g ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl vµo b×nh ®Þnh møc 10 ml, thªm 5ml isobutyl methyl keton, siªu ©m 15 phót, ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng, hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn, läc dung dÞch. Dïng pipet, lÊy chÝnh x¸c 1ml dung dÞch võa läc vµo b×nh ®Þnh møc 10ml, ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn.

4.5.4. Th«ng sè m¸y

NhiÖt ®é buång tiªm mÉu : 2500C

NhiÖt ®é detector : 2500C

NhiÖt ®é lß : 1700C

KhÝ N2 qua cét : 4ml/phót

KhÝ N2 phô trî detector : 20ml/phót

4.5.5. TiÕn hµnh ph©n tÝch trªn m¸y

B¬m lÇn l­ît dung dÞch mÉu chuÈn vµ mÉu thö, lÆp l¹i 3 lÇn.

4.5.6. TÝnh to¸n kÕt qu¶

Hµm l­îng ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl (X) trong mÉu ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc

Trong ®ã:

Fm : Tû sè sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö víi pÝc néi chuÈn.

Fc : Tû sè sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn víi pÝc néi chuÈn.

mc : Khèi l­îng cña mÉu chuÈn, g

mm: Khèi l­îng cña mÉu thö, g

P : §é tinh khiÕt cña chÊt chuÈn, %

Hµm l­îng ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl lµ hµm l­îng ho¹t chÊt trung b×nh cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.Phô lôc: Giíi thiÖu ho¹t chÊt acibenzola-S-methyl

C«ng thøc cÊu t¹o:


Tªn ho¸ häc: Benzo1,2,3 thiadiazole-7-carbothioic acid-S-methyl ester

C«ng thøc ph©n tö: C8H6N2OS2

Khèi l­îng ph©n tö: 210,3

§é hoµ tan ë 25oC trong:

N­íc 7,7mg/l

Methanol 4,2g/l

Toluene 360g/l

n-hexane 1,3g/l

n-octanol 1,4g/l

Ethylacetate 25,0g/l

Dichloromethane 160g/l

D¹ng ë bªn ngoµi: Bét tinh thÓ mÞn mµu tr¾ng

BÒn ë ®iÒu kiÖn th­êng

Tµi liÖu tham kh¶o
  1. 10TCN 102-88,1998

  2. 10TCN 386-99,1999

  3. 10TCN 389-99,1999

  4. Ciba-Geigy limited, Ciba Crop Protection, Bion 50WP, 1996

3.2.2.6.


QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 21/Q§ - BNN - KHCN ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT 177

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương