Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 324 98tải về 41.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích41.66 Kb.

tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 324 - 98
tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 324 - 98Thuèc trõ s©u chøa ho¹t chÊt propargite

Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Pesticide contain the active ingredient of propargite

Physical, chemical properties and analysis

giíi thiÖu

Ho¹t chÊt: propargite

Tªn ho¹t chÊt: Propargite

Tªn ho¸ häc: Sulfurous acid, 2- [ 4-(1,1- dimethyl-ethyl) phenoxy] cyclohexyl - 2- propynyl este.

C«ng thøc ph©n tö: C19H26O4S

Khèi l­îng ph©n tö : 350,0

NhiÖt ®é s«i: 475 oC ë 1,9 Pa

¸p suÊt h¬i: 0,006 m Pa ë 25 oC

§é hoµ tan: Tan hoµn toµn trong hÇu hÕt c¸c dung m«i h÷u c¬

D¹ng bªn ngoµi: ChÊt láng nhít mÇu n©u

§é bÒn: BÒn ë ®iÒu kiÖn th­êng.1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho propargite kü thuËt vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) cã chøa 73% ho¹t chÊt propargite d¹ng nhò dÇu, dïng lµm thuèc trõ s©u h¹i c©y trång.2. Quy ®Þnh chung:

2.1. LÊy mÉu: Theo quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 150/NN-BVTV/Q§ ngµy 15/3/1995 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

2.2. Ho¸ chÊt thuèc thö:

Thuèc thö, ho¸ chÊt, dung m«i dïng trong tiªu chuÈn nµy lµ lo¹i TKPT2.3. C©n sö dông trong tiªu chuÈn nµy cã ®é chÝnh x¸c: 0,00001 g, 0,0001g.

2.4. C¸c phÐp thö ph¶i tiÕn hµnh Ýt nhÊt trªn 2 l­îng c©n mÉu thö vµ kÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña c¸c l­îng c©n mÉu thö. Sai sè gi÷a c¸c l­îng c©n mÉu thö ®­îc ®¸nh gi¸ theo TC-45-89.

3. Propagite kü thuËt:

Propagite kü thuËt lµ chÊt láng nhít mÇu hæ ph¸ch víi thµnh phÇn chÝnh lµ propargite vµ mét phÇn t¹p chÊt do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g©y ra.3.1. Yªu cÇu kü thuËt:

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña propargite kü thuËt ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ghi trong b¶ng 1:


B¶ng 1


Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

  1. D¹ng bªn ngoµi

ChÊt láng nhít mÇu hæ ph¸ch

  1. Tû träng ë 20 oC

1,085 - 1,115

  1. pH ë 25 oC

7

  1. Hµm l­îng propargite c«ng bè A g/kg (kh«ng nhá h¬n 900 g/kg)

A  25 g/kg

3.2. Ph­¬ng ph¸p thö:

3. 2.1. X¸c ®Þnh d¹ng bªn ngoµi: b»ng m¾t th­êng, chÊt láng nhít mÇu hæ ph¸ch.

3.2.2. X¸c ®Þnh tû träng:

Theo: TCVN 3731 -82.

3.2.3. X¸c ®Þnh pH:

Theo: TC- 03-87 nh­ng dïng dichloromethane ®Ó pha lo·ng.

3.2.4. X¸c ®Þnh hµm l­îng propargite:

3.2.4.1. Nguyªn t¾c.

Hµm l­îng propargite ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p s¾c ký khÝ, detector ion ho¸ ngän löa (FID), dïng docosane lµm chÊt néi chuÈn. KÕt qu¶ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn sù so s¸nh gi÷a tû sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao pÝc mÉu thö víi pÝc néi chuÈn vµ tû sè sè ®o diÖn tÝch pÝc mÉu chuÈn víi pÝc néi chuÈn.

3.2.4.2. Ho¸ chÊt, dông cô, thiÕt bÞ:

ChÊt chuÈn propargite ®· biÕt tr­íc hµm l­îng

ChÊt néi chuÈn docosane

Dichloromethane

KhÝ Nit¬ 99,9%

KhÝ Hydro 99%

B×nh ®Þnh møc dung tÝch 10 ml, 25 ml, 50 ml.

Pipet cã chia v¹ch

C©n ph©n tÝch

M¸y s¾c ký khÝ

M¸y nÐn kh«ng khÝ dïng cho m¸y s¾c ký khÝ

M¸y tÝch ph©n kÕ

Cét s¾c ký thuû tinh (2m x 4mm), nhåi 3% Silicon SE-30 tÈm trªn shimalite W-AW-DMCS, 80-l00mesh

Micro xylanh b¬m mÉu cã chia v¹ch ®Õn ll

3.2.4.3. ChuÈn bÞ dung dÞch.

3.2.4.3.1. Dung dÞch néi chuÈn.

C©n kho¶ng 0,75g docosane chÝnh x¸c tíi 0,0001g vµo b×nh ®Þnh møc l0ml. Hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dichloromethane.

3.2.4.3.2. Dung dÞch mÉu chuÈn

C©n kho¶ng 0,01g chÊt chuÈn propargite chÝnh x¸c víi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc l0ml. Dïng pipet thªm chÝnh x¸c lml dung dÞch néi chuÈn. Hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dichloromethane (b¶o qu¶n trong tñ l¹nh).

3.2.4.3.3.Dung dÞch mÉu thö.

C©n l­îng mÉu thö cã chøa 0,01g propargite chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc l0ml. Dïng pipet thªm chÝnh x¸c lml dung dÞch néi chuÈn. Hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng dichloromethane.

3.2.4.4. C¸c th«ng sè m¸y.

NhiÖt ®é buång tiªm mÉu: 230 oC

NhiÖt ®é detector : 280 oC

NhiÖt ®é lß : 195 oC

KhÝ ni t¬ : 55ml/phót

KhÝ hydro : 50ml/phót

KhÝ nÐn : 30ml/phót

3.2.4.5. TiÕn hµnh ph©n tÝch.

B¬m vµo m¸y lÇn l­ît dung dÞch mÉu chuÈn ph©n tÝch vµ dung dÞch mÉu thö ph©n tÝch, lÆp l¹i 3 lÇn, ®é lÖch cho phÐp gi÷a c¸c lÇn b¬m kh«ng qu¸ 1%.

3.2.4.6. TÝnh to¸n kÕt qu¶:

Hµm l­îng ho¹t chÊt propargite (X) trong mÉu ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc:

Trong ®ã :

Fm: Tû sè trung b×nh diÖn tÝch gi÷a pÝc mÉu thö vµ pÝc néi chuÈn

Fc :Tû sè trung b×nh diÖn tÝch gi÷a pÝc mÉu chuÈn vµ pÝc néi chuÈn

mc: Khèi l­îng mÉu chuÈn, g

mm: Khèi l­îng mÉu thö, g

P: §é tinh khiÕt cña chÊt chuÈn, %

Hµm l­îng ho¹t chÊt propargite lµ hµm l­îng ho¹t chÊt trung b×nh cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.4. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã chøa 73 % ho¹t chÊt propargite d¹ng nhò dÇu.

Thuèc BVTV cã chøa 73% ho¹t chÊt propargite d¹ng nhò dÇu lµ hçn hîp cña 73% khèi l­îng ho¹t chÊt propargite víi phÇn cßn l¹i lµ dung m«i vµ c¸c chÊt phô gia.4.1. Yªu cÇu kü thuËt

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña thuèc BVTV chøa 73% propargite d¹ng nhò dÇu ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 2


B¶ng 2


Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

1. D¹ng bªn ngoµi

ChÊt láng trong suèt mµu n©u nh¹t

2. §é bÒn nhò t­¬ng (dung dÞch 5% trong n­íc cøng chuÈn D)
- §é tù nhò ban ®Çu

Hoµn toµn

- §é bÒn nhò t­¬ng sau 30 phót líp kem lín nhÊt

2ml

- §é bÒn nhò t­¬ng sau 2h líp kem lín nhÊt

4ml

- §é t¸i nhò sau 24h

Hoµn toµn

- §é bÒn nhò t­¬ng cuèi cïng sau 24h líp kem lín nhÊt

4ml

3. Hµm l­îng propargite tÝnh theo % khèi l­îng

73  2

4.2. Ph­¬ng ph¸p thö:

4.2.1 X¸c ®Þnh d¹ng bªn ngoµi: b»ng m¾t th­êng, chÊt láng trong suèt mÇu n©u.

4.2.2. X¸c ®Þnh ®é bÒn nhò t­¬ng:

Theo TCVN - 3711-82, môc 3.5.

4.2.3. X¸c ®Þnh hµm l­îng propargite:

Theo môc 3.2.45. Tµi liÖu tham kh¶o:

FAO Specification for Plant Protection Products (AGP: CP/206)

The Pesticide Manual (Tenth edition)

Manual on the Development and Use of FAO Specifications for Palnt Protection Products (Fourth edition)

Tµi liÖu ®¨ng ký cña h·ng UNIROYAL CHEMICAL

TC-03-87


TC-45-89

TCVN - 3731 - 82TCVN 3711-82 môc 3.5.

Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 32-1998/Q§-BNN-KHCN, 24/2//1998 cña Bé N«ng nghiÖp & PTNT. 85

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương