Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 229 95tải về 30.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích30.55 Kb.

tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 229 - 95
Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 229-95THUèC trõ S¢U trebon 10% d¹ng nhò dÇu


Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Insecticide Trebon 10% emulsifiable concentrate

Physical, chemical properties and formulation analysis

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm cã chøa 10% ho¹t chÊt Ethofenprox, d¹ng nhò dÇu, dïng lµm thuèc trõ s©u h¹i c©y trång.1. Yªu cÇu kü thuËt

1.1. Thµnh phÇn thuèc:

 • S¶n phÈm Trebon 10% d¹ng nhò dÇu lµ hçn hîp cña 10% ho¹t chÊt Ethofenprox, dung m«i vµ c¸c chÊt phô gia kh¸c.

 • Tªn hãa häc : 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether.

 • C«ng thøc ph©n tö : C25H28O3

 • Khèi l­îng ph©n tö : 376,49

 • C«ng thøc cÊu t¹o:


1.2. C¸c chØ tiªu hãa lý cña s¶n phÈm Trebon ph¶i ®¹t c¸c møc vµ yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng sau:

Tªn chØ tiªu

Møc vµ yªu cÇu

1. Ngo¹i quan

Dung dÞch trong suèt, kh«ng mÇu

2. Hµm l­îng ho¹t chÊt 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3- Phenoxybenzyl ether tÝnh b»ng (%) khèi l­îng

10  0,5

3. §é bÒn nhò t­¬ng (dung dÞch 5% trong n­íc cøng chuÈn)

 • §é tù nhò ban ®Çu

 • §é bÒn nhò t­¬ng sau 30ph. Líp kem lín nhÊt

 • §é bÒn nhò t­¬ng sau 2 giê. Líp kem lín nhÊt

 • §é t¸i nhò sau 24 giê

 • §é bÒn nhò t­¬ng cuèi cïng sau 24h30ph. Líp kem lín nhÊt

Hoµn toµn

2ml


4ml

Hoµn toµn

4ml


4. §é pH cña dung dÞch 1% trong n­íc

5,5 - 7,52. LÊy mÉu:

Theo Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 150/NN-BVTV-Q§ ngµy 10-3-1995 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.3. Ph­¬ng ph¸p thö.

3.1. Quy ®Þnh chung:

3.1.1. Thuèc thö dïng trong c¸c phÐp ph©n tÝch ph¶i lµ lo¹i T.K.P.T.

3.1.2. N­íc cÊt ph¶i lµ n­íc cÊt theo TCVN 2117-77.

3.1.3. TÊt c¶ c¸c phÐp x¸c ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh song song víi Ýt nhÊt 2 l­îng c©n mÉu thö.

3.1.4. Sai sè cho phÐp kh«ng ®­îc lín h¬n 2% gi¸ trÞ t­¬ng ®èi.

3.2. Ngo¹i quan:

X¸c ®Þnh b»ng m¾t th­êng: dung dÞch trong suèt, kh«ng mÇu.3.3. X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt Ethofenprox:

3.3.1. Nguyªn t¾c:

Hµm l­îng ho¹t chÊt Ethofenprox ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p s¾c ký khÝ, detector ion hãa ngän löa (FID), dïng , ’- dinaphtyl ether lµm chÊt néi chuÈn. KÕt qu¶ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn sù so s¸nh gi÷a tû sè sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö víi pÝc néi chuÈn vµ tû sè sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao pÝc mÉu chuÈn víi pÝc néi chuÈn.

3.3.2. Dông cô, ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ: • B×nh ®Þnh møc dung tÝch 10ml; 20 ml; 50 ml;

 • Pipet 5 ml;

 • ChÊt chuÈn Ethofenprox ®· biÕt tr­íc hµm l­îng;

 • ChÊt néi chuÈn - ’dinaphtyl ether;

 • Axeton;

 • KhÝ nit¬ 99,9%;

 • KhÝ hydro 99%;

 • C©n ph©n tÝch, ®é chÝnh x¸c 0,01 mg.

 • M¸y s¾c ký khÝ víi detector ion hãa ngän löa (FID);

 • M¸y ghi tÝch ph©n;

 • M¸y nÐn kh«ng khÝ dïng cho m¸y s¾c ký khÝ;

 • Cét s¾c ký khÝ thñy tinh (2 m x 4 mm) 1,5% silicon OV- 17 tÈm trªn Shimalite W- AW-DMCS;

 • Micro xilanh b¬m mÉu.

3.3.3. ChuÈn bÞ dung dÞch:

3.3.3.1. ChuÈn bÞ dung dÞch néi chuÈn:

C©n kho¶ng 0,15 g , ’ - dinaphtyl ether chÝnh x¸c tíi 0,0002 g vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 50 ml. §Þnh møc tíi v¹ch b»ng axeton.

3.3.3.2.ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu chuÈn:

C©n kho¶ng 0,10 g chÊt chuÈn Ethofenprox chÝnh x¸c tíi 0,0002 g vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 50 ml vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng axeton.

3.3.3.3. ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu thö:

C©n kho¶ng 1,00 g mÉu thö Trebon chÝnh x¸c tíi 0,002 g vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 50 ml. §Þch møc tíi v¹ch b»ng axeton.

3.3.3.4. ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu chuÈn ph©n tÝch:

Dïng pipet lÊy chÝnh x¸c 5 ml dung dÞch mÉu chuÈn Ethofenprox vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 10 ml. §Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn.

3.3.3.5. ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu thö ph©n tÝch:

Dïng pipet lÊy chÝnh x¸c 5 ml dung dÞch mÉu thö vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 10 ml. §Þnh møc tíi v¹ch b»ng dung dÞch néi chuÈn.

3.3.3.6. §iÒu kiÖn ph©n tÝch: • NhiÖt ®é buång b¬m vµ detector : 2700 C

 • NhiÖt ®é cét : 2300C

 • Tèc ®é khÝ ni t¬ : 40 ml/phót

 • Tèc ®é khÝ hydro : 35 ml/phót

 • Tèc ®é kh«ng khÝ : 30 ml/phót

 • L­îng mÉu b¬m vµo : 1l

3.3.3.7. TiÕn hµnh ph©n tÝch trªn m¸y:

B¬m lÇn l­ît dung dÞch mÉu chuÈn ph©n tÝch vµ dung dÞch mÉu thö ph©n tÝch, lÆp l¹i 3 lÇn.

3.3.4. TÝnh to¸n kÕt qu¶:

Hµm l­îng ho¹t chÊt Ethofenprox (X) trong mÉu ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc:

T
rong ®ã:

Fm :Tû sè trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao gi÷a pÝc mÉu thö vµ pÝc néi chuÈn.

Fc : Tû sè trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao gi÷a pÝc mÉu chuÈn vµ pÝc néi chuÈn.

mc : Khèi l­îng mÉu chuÈn, g.

mm: Khèi l­îng mÉu thö, g.

P : §é tinh khiÕt cña chÊt chuÈn, %.

Hµm l­îng ho¹t chÊt Ethofenprox lµ hµm l­îng ho¹t chÊt trung b×nh cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.

3.4. X¸c ®Þnh ®é bÒn nhò t­¬ng:

Theo TCVN - 3711 - 82 , môc 3.5 .3.5. X¸c ®Þnh ®é pH:

Theo 10TCN - 209 - 95, môc 3.4.QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 54.NN.QLCN/Q§ ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé N«ng nghiÖp & PTNT. 67

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương