Tiết 15 Bài 13: khái quát về NĂng lưỢng chuyển hóa vật chất I. MỤc tiêu bài họCtải về 40.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích40.26 Kb.
Tiết 15
Bài 13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS phải:

- Phân biệt được thế năng & động năng, đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa.

- Mô tả được cấu trúc & chức năng của ATP.

- Trình bày được khái niệm chuyển hóa vật chất.2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ:

Có ý thức vận dụng kiến thức về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng vào thực tiễn để giải thích các hiện tượng tự nhiên có liên quan.II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào.

III. PHƯƠNG PHÁP: - Hoạt động theo nhóm (PI2)

- Phương pháp hỏi đáp (PI1, II)IV. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh hình 21 SGV NC hai trạng thái năng lượng

- Tranh vẽ hình 13.1 cấu trúc của phân tử ATP.

- Tranh vẽ hình 13.2 Quá trình tổng hợp & phân giải ATP.2. Chuẩn bị của học sinh: HS nghiên cứu trước bài mới.

V. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: (Chương mới không kiểm tra bài cũ)

2. Mở bài: GV gọi 1 vài HS nêu các dạng NL trong tự nhiên? Vậy năng lượng là gì? có những dạng năng lượng nào trong tế bào sống? Chúng chuyển hóa ra sao? Đó là nội dung bài mới.

3. Bài mới: I. Năng lượng & các dạng năng lượng trong tế bào

* Hoạt động 1: 1. Khái niệm về năng lượng:HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TIỂU KẾT

- Cho HS nghiên cứu SGK mục I1& quan sát tranh 21.1 trả lời các câu hỏi sau đây:

+ Năng lượng là gì?

+ Các dạng năng lượng?

+ Động năng là gì? Cho VD

+ Thế năng là gì? Cho VD

- Những dạng năng lượng có trong tế bào?

- Năng lượng chủ yếu có trong tế bào là loại năng lượng nào?

- HS tự nghiên cứu SGK để trả lời.

- HS khác bổ sung
- HS trả lời
- HS trả lời


I. NĂNG LƯỢNG & CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO:

1. Khái niệm về năng lượng:

- NL là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.

- Các dạng năng lượng:

+ Động năng là dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công.

+ Thế năng là loại năng lượng dự trữ có tiềm năng sinh công.

- Các dạng NL tồn tại trong tế bào: hóa năng, điện năng, nhiệt năng...

Dạng NL chủ yếu là hóa năng.

-Chuyển hoá nl là sự chuyển đổi qua lạigiữa các dạng nl( chuyển hoá giữa động năng và thế năng)

* Hoạt động 2: 2. ATP - Đồng tiền năng lượng của tế bào:

ĐVĐ: Trong tế bào năng lượng tồn tại dạng hóa năng trong các liên kết hóa học. Em hãy cho biết hợp chất chứa năng lượng chủ yếu cung cấp cho tế bào là gì? (ATP). Vậy ATP có vai trò gì?

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TIỂU KẾT

- Treo tranh vẽ h13.1 SGK/54

- Phân HS làm 4 nhóm: cùng nội dung các tiêu đề trên bảng gọi ngẫu nhiên đại diện các nhóm lên bảng.

Nhóm còn lại bổ sung


- HS1,2,3 nghiên cứu SGK để trả lời


- HS nghiên cứu SGK trả lời

ATP chứa lk cao năng ,mang nhiều NL$ lại có NL hoạt hoá thấp nên dễ bị phá vỡ , giải phong NL

ATP có khả năng c/c đủ NL cho mọi hoạt động sống của TB , là dạng nl được tiêu dùng hằng ngày như tiền tệ , liên tục được tạo ra và ngay sau đó được sd cho hoạt động sống .


a.Cấu tạo: gồm 1 bazơ nitơ A lk với 3 nhóm P, trong đó có 2 lk cao năngvà đường ribôzơ.Mỗi lk cao năng bị phá vỡ giải phóng 7.3 kcal

b.Chức năng ATP:

cung cấp nl dùng cho các hđ sống như:

+ Tổng hợp nên các chất hoá học can thiết cho tb

+ vận chuyển các chất qua màng ngược građien nồng độ.

+ sinh công cơ học


+


Cấu tạo ATP

Cơ chế truyền NL

Vai trò ATP

..............

................

................

- Vì sao ATP là hợp chất cao năng?

- Vì sao ATP là đồng tiền năng lượng của TB?

? Cho vd về vai trị ATP?

GlucoglicogenCơ chế truyền nl:ATP

H chất khácADPATP

Ngoài ATP trong TB còn có NADH, FADHlà hc chất có vai trị dự trữ NLCaáu taïo ATP

Cô cheá truyeàn NL

Vai troø ATP

Gổm 3 phần:

-Bazơnitơ

- Đường Ribôzơ

- 3 nhóm phôtphát (có 2 liên kết cao năng không bền)
ATP truyền NL cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm PP cuối cùng cho các chất đó để trở thành ADP, ADP lại được gắn thêm nhóm PP để trở thành ATP

- Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho TB.

- Vận chuyển các chất qua màng.

- Sinh công cơ học, hóa học.

    • Hoaït ñoäng 3: II. Chuyeån hoùa vaät chaát:

    • Phaàn naøy GV höôùng daãn cho HS töï veà nhaø nghieân cöùu.

ÑVD: Söï chuyeån hoùa NL bao giôø cuõng gaén lieàn vôùi söï chuyeån hoùa vaät chaát


HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

TIEÅU KEÁT

- Hướng dẫn HS đọc nội dung II và đặt câu hỏi:

GV vd:aa -> Pro

T/h CHC của QH., Qt hơ hấp

+ Chuyển hóa vật chất là gì?

+ Gồm những quá trình nào?+ Thế nào là đồng hóa? Dị hóa?cho vd

Lipit-> glixerol + a.béo

- Treo tranh veõ h13.2SGK/55 höôùng daãn HS quan saùt quaù trình phaân giaûi vaø toång hôïp ATP


- HS döïa vaøo SGK.

+ 1 HS traû lôøi

+ 1 HS khaùc boå sung
- HS döïa vaøo tranh phaân tích, neâu ñöôïc quaù trình toång hôïp vaø phaân giaûi ATP ñeå ruùt ra moái quan heä giöõa ñoàng hoùa vaø dò hoùa.


- Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng hóa sinh xảy ra bên trong tế bào. Chuyển hóa vật chất luôn đi kèm với chuyển hóa NL.

- Chuyển hóa vật chất gồm 2 mặt:

+ Đồng hóa: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

+ Dị hóa: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản

_ Vai trò: nhờ có chuyển hoá vc mà TB mới duy trì được các c/n sống như ST, SS, CƯ.4. Củng cố:

Câu 1: Yêu cầu HS cho một số ví dụ phân biệt thế năng và động năng?
Câu 2: Tại sao những người hoạt động cơ bắp nhiều cần phải ăn một khẩu phần giàu năng lượng còn những người hoạt động cơ bắp ít nếu ăn nhiều thức ăn giàu NL sẽ dẫn đến béo phì?

Ăn nhiều thức ăn giàu NL như thịt, mỡ, đường cĩ tốt khơng?vì sao?


5. Bài tập về nhà: - Yêu cầu HS đọc "Em có biết"

- Học bài cũ & Chuẩn bị bài mới.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương