Tiff (Tag Image File Format)


Laøm môø bieân vuøng choïntải về 1.02 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.02 Mb.
1   2   3   4

Laøm môø bieân vuøng choïn:

1.Söû duïng hieäu öùng khöû raêng cöa:

+ Choïn coâng cuï Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso, Rounded Rectangle Marquee, Elliptical Marquee hay Magic Wand

+ Choïn Anti-aliased treân thanh Options tröôùc khi veõ baèng caùc coâng cuï treân.

2.Ñònh rìa môø cho coâng cuï choïn:

+ Choïn coâng cuï veõ vuøng choïn baát kyø

+ Goõ giaù trò Feather vaøo thanh Options. Giaù trò naøy xaùc ñònh chieàu roäng khoaûng rìa môø vaø coù theå thay ñoåi trong khoaûng 1-250 pixel.

3.Ñònh rìa môø cho vuøng choïn coù saün:

+ Choïn Select > Feather

+ Goõ giaù trò cho Feather Radius vaø nhaáp OK. Ta chæ thaáy roõ söï thay ñoåi khi di chuyeån nhöõng pixel beân trong vuøng choïn ñeán vò trí khaùc.
Di chuyeån caùc pixel beân trong vuøng choïn:

+ Choïn coâng cuï Move+ Di chuyeån con troû vaøo beân trong vuøng choïn, keùo vuøng choïn naøy ñeán vò trí môùi. Neáu ñaõ choïn nhieàu vuøng, taát caû caùc pixel naèm beân trong vuøng choïn ñoù ñeàu dòch chuyeån khi baïn keùo.


Sao cheùp caùc pixel beân trong vuøng choïn

1.Sao cheùp caùc pixel beân trong vuøng choïn

+ Taïo vuøng choïn caàn sao cheùp

+ Choïn Edit > Copy hoaëc Edit > Copy Merged hoaëc Edit > Cut ñeå taïo ra 1 baûn copy trong clipboard.

+ Choïn Edit > Paste ñeå taïo ra baûn vöøa môùi copy2.Sao cheùp vuøng choïn khi söû duïng coâng cuï Move

+ Choïn coâng cuï Move hoaëc nhaán giöõ Ctrl ñeå kích hoaït coâng cuï naøy

+ Nhaán giöõ Alt roài keùo vuøng choïn tôùi vò trí môùi. Khi sao cheùp giöõa caùc hình aûnh, baïn keùo vuøng choïn töø cöûa soå hieän haønh sang cöûa soå cuûa aûnh môùi.

3.Daùn caùc pixel trong vuøng choïn vaøo vuøng choïn khaùc

+ Sao cheùp caùc pixel trong vuøng choïn

+ Taïo ra vuøng choïn môùi caàn daùn caùc pixel ñoù, vuøng choïn naøy coù theå ôû trong hình hieän haønh hoaëc hình khaùc ñeàu ñöôïc

+ Choïn Edit > Paste Into, caùc pixel ñaõ sao cheùp chæ xuaát hieän beân trong vuøng choïn, khoâng xuaát hieän beân ngoaøi vuøng choïn.


Löu vaø taûi vuøng choïn

1.Löu vuøng choïn:

+ Taïo ra vuøng choïn

+ Choïn Select > Save Selection

+ Trong hoäp thoaïi Save Selection caàn löu yù nhöõng yeáu toá sau :

- Trong Document choïn teân cuûa hình aûnh maø baïn muoán löu vuøng choïn vaøo

- Trong Channel choïn teân keânh baïn muoán löu vuøng choïn (maëc ñònh laø löu vaøo keânh môùi - new)

- Neáu trong Channel choïn vaøo moät keânh coù saün (keânh coù chöùa moät vuøng choïn baát kyø naøo ñoù) thì löu yù:

Replace Channel: thay theá

Add to Channel: theâm vuøng choïn

Subtract from Channel: loaïi bôùt vuøng choïn

Intersect with Channel: taïo vuøng choïn môùi laø phaàn giao nhau

+ Nhaáp OK

2.Taûi vuøng choïn ñaõ löu vaøo hình aûnh:

+ Choïn Select > Load Selection

+ Trong Document choïn teân file chöùa vuøng choïn caàn taûi

+ Trong Channel choïn keânh cuûa vuøng choïn caàn taûi

+ Choïn caùc kieåu keát hôïp

+ Nhaáp OK
Path - Taïo vuøng choïn töø Path

1.Ñònh nghóa

Path laø hình aûnh daïng vector, Path ñöôïc taïo ra thoâng qua ñieåm neo (anchor point), ñieåm ñònh höôùng (direction point) vaø ñöôøng ñònh höôùng (direction line).

2.Caáu taïo Path:

Chuù yù: Path kheùp kín laø path khoâng coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. Path hôû laø path coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. Ñieåm neo coù hai daïng laø ñieåm neo trôn (smooth point) vaø ñieåm neo goùc (corner point).

3.Veõ Path baèng coâng cuï Pen

* Veõ ñoaïn thaúng:

- Choïn coâng cuï Pen

- Ñaët con troû Pen taïi nôi seõ baét ñaàu ñoaïn thaúng roài nhaáp ñaët ñaët ñieåm neo thöù nhaát. Ñieåm neo naøy vaãn ñöôïc choïn ñeán khi baïn ñaët ñieåm neo keá tieáp.

- Nhaáp laàn nöõa taïi nôi seõ keát thuùc ñoaïn thaúng ñaàu tieân (coù theå keát hôïp vôùi phím Shift ñeå khoáng cheá goùc cuûa ñoaïn thaúng theo boäi soá cuûa 450).

- Tieáp tuïc nhaáp ñaët ñieåm neo ñeå theâm ñoaïn thaúng. Ñieåm neo nhaáp cuoái cuøng luoân

laø moät ñieåm neo coù maøu saäm, cho bieát ñoù laø ñieåm neo ñang choïn.

* Veõ ñöôøng cong:

- Ñaët con troû taïi vò trí seõ baét ñaàu veõ ñöôøng cong, nhaán giöõ chuoät. Ñieåm neo ñaàu tieân hieån thò vaø con troû ñoåi thaønh ñaàu muõi teân.

- Keùo theo höôùng ñoaïn cong caàn veõ. Khi keùo, con troû ñaët treân moät trong hai ñieåm ñònh höôùng (nhaán giöõ phím Shift ñeå khoáng cheá ñöôøng ñònh höôùng theo boäi soá cuûa 45­o) roài thaû chuoät moät khi ñaõ choïn ñuùng vò trí cho ñieåm ñònh höôùng thöù nhaát. Chieàu daøi vaø goùc xieân cuûa ñöôøng ñònh höôùng xaùc ñònh hình daïng cuûa ñoaïn cong. Baïn coù theå ñieàu chænh ñoaïn cong thoâng qua ñöôøng ñònh höôùng naøy.

- Ñaët con troû taïi vò trí seõ keát thuùc ñoaïn cong, keùo theo höôùng veõ ñoaïn path.

- Veõ ñoaïn cong keá tieáp baèng caùch thöïc hieän 1 trong 2 böôùc sau:

+ Ñaët con troû taïi nôi seõ keát thuùc ñoaïn cong keá tieáp roài keùo.

+ Ñeå ñoåi höôùng ñöôøng cong nhaèm taïo ra ñieåm neo goùc, ta thaû chuoät ra, nhaán phím Alt vaø keùo ñieåm ñònh höôùng theo höôùng ñöôøng path döï ñònh veõ tieáp. Thaû Alt vaø chuoät, ñaët con troû taïi nôi seõ keát thuùc ñoaïn cong, keùo theo höôùng ñöôøng path.

- Tieáp tuïc nhö böôùc treân ñeå veõ caùc ñoaïn cong keá tieáp.

4.Taïo vuøng choïn töø Path:

- Path sau khi veõ xong seõ ñöôïc theå hieän trong Palette Path (goïi baèng leänh Windows> Show Path). Moãi moät path sau khi veõ seõ naèm treân moät thanh trong palette, laàn veõ path sau seõ thay theá path cuûa laàn veõ tröôùc neáu nhö sau khi veõ khoâng duøng leänh Save trong palette Path.

- Trong palette Path choïn thanh chöùa path caàn chuyeån thaønh vuøng choïn

- Thöïc hieän 1 trong 2 caùch sau:

o Nhaán nuùt Load Path as a Selection ôû cuoái palette Path

o Nhaán Ctrl ñoàng thôøi nhaáp vaøo thanh chöùa path caàn chuyeån thaønh vuøng choïn trong palette Path.


2. Toâ veõ

Noäi dung chính trong phaàn naøy:

+ Maøu Foreground - Maøu Background.

+ Söû duïng coâng cuï toâ veõ.

+ Söû duïng coâng cuï Eraser.

+ Söû duïng coâng cuï Art History Brush.

+ Söû duïng coâng cuï Gradient.

+ Söû duïng coâng cuï Paint Bucket.Maøu Foreground - Maøu Background

Maøu Foreground laø maøu söû duïng ñeå toâ veõ hoaëc toâ ñaày vuøng choïn, maøu Background duøng ñeå taïo maãu toâ chuyeån hoaëc toâ ñaày nhöõng vuøng bò xoaù cuûa hình aûnh. ÔÛ cheá ñoä maëc ñònh maøu Foreground laø maøu ñen, maøu Background laø maøu traéng.

1.Thay ñoåi maøu Foreground vaø maøu Background

- Thöïc hieän moät trong hai caùch:

+ Thay ñoåi maøu Foreground : nhaáp vaøo oâ maøu Foreground

+ Thay ñoåi maøu Background : nhaáp vaøo oâ maøu Background

- Hoäp thoaïi Color Picker xuaát hieän, choïn maøu trong hoäp thoaïi naøy.

2.Ñaûo maøu Foreground vaø maøu Background

- Nhaáp bieåu töôïng Switch Colors trong hoäp coâng cuï hoaëc nhaán toå hôïp Shift + X

3. Phuïc hoài maøu maëc ñònh

- Nhaáp vaøo bieåu töôïng Default Colors trong hoäp coâng cuï hoaëc nhaán phím D.

4.Söû duïng coâng cuï Eyedropper ñeå choïn maøu Foreground vaø Background

- Choïn coâng cuï Eyedropper

- Nhaáp choïn maøu mong muoán ñeå ñoåi maøu Foreground hoaëc nhaán giöõ phím Alt vaø nhaáp choïn maøu mong muoán ñeå ñoåi maøu Background.

5.Söû duïng Palette Color ñeå choïn maøu Foreground vaø Background

- Choïn Windows > Show Color (hoaëc nhaán F6) ñeå hieån thò palette Color

- Töø menu cuûa palette Color, choïn khoâng gian maøu phuø hôïp

- Kích hoaït maøu Foreground hoaëc maøu Background baèng caùch nhaáp vaøo 1 trong 2 oâ maøu trong palette Color. Maøu naøo naèm treân laø maøu ñang ñöôïc kích hoaït.

- AÁn ñònh maøu môùi baèng caùch keùo caùc thanh tröôït maøu hoaëc goõ caùc giaù trò maøu vaøo beân caïnh thanh tröôït maøu hoaëc nhaáp vaøo oâ choïn maøu ôû phía döôùi palette.

Söû duïng coâng cuï toâ veõ

- Ñònh maøu Foreground

- Choïn moät trong caùc coâng cuï sau : coâng cuï Paintbrush, coâng cuï Pencil, coâng cuï Airbrush.

- Xaùc ñònh kích thöôùc cuûa ñaàu coï thoâng qua menu xoå xuoáng treân thanh Options.

- Xaùc ñònh cheá ñoä hoøa troän (Mode)

- Ñònh ñoä xuyeân thaáu (Opacity) hoaëc Pressure cho coâng cuï ñang veõ.

- Ñònh theâm caùc tuyø choïn khaùc treân thanh Options.

- Reâ chuoät ñeå toâ veõ hình aûnh. Hình aûnh veõ ñöôïc seõ coù maøu laø maøu ForegroundSöû duïng coâng cuï Eraser

- Choïn coâng cuï Eraser

- Choïn caùc tuyø choïn treân thanh Options

- Choïn coâng cuï xoaù

- Reâ chuoät qua vuøng caàn xoaù. Vuøng xoaù seõ xuaát hieän maøu Background neáu khoâng choïn Erase to History. Neáu choïn Erase to History thì vuøng xoaù seõ laø hình aûnh cuûa laàn löu cuoái cuøng hoaëc aûnh chuïp nhanh.

Söû duïng coâng cuï Art History Brush

- Hieån thò Palette History (söû duïng leänh Windows > Show History), nhaáp coät beân traùi cuûa traïng thaùi hoaëc aûnh chuïp nhanh laø nguoàn cho coâng cuï Art History Brush. Bieåu töôïng coï seõ xuaát hieän beân caïnh traïng thaùi nguoàn.

- Choïn coâng cuï Art History Brush

- Choïn caùc tuøy choïn treân thanh Options

- Reâ chuoät veõ ôû nhöõng vò trí mong muoán, noäi dung veõ ra seõ coù hình daùng gioáng heät nhö aûnh nguoàn.

Söû duïng nhoùm coâng cuï Gradient

Nhoùm coâng cuï Gradient duøng ñeå toâ chuyeån töø maøu naøy sang maøu khaùc hay giöõa nhieàu maøu vôùi nhau. Coù 5 coâng cuï Gradient töông öùng vôùi 5 kieåu toâ chuyeån khaùc nhau:

- Linear  : toâ chuyeån theo ñöôøng thaúng (töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm cuoái)

- Radial : toâ chuyeån theo daïng toaû ra theo hình troøn (töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm cuoái)

- Angular : toâ chuyeån theo ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà (xung quanh ñieåm ñaàu)

- Reflected : toâ chuyeån ñoái xöùng (ôû moät beân ñieåm baét ñaàu)

- Diamond : toâ chuyeån töø ñieåm ñaàu höôùng ra ngoaøi theo daïng hình thoi (ñieåm cuoái quyeát ñònh moät goùc cuûa hình thoi)

1.Toâ chuyeån Gradient:

- Ñeå toâ moät phaàn hình aûnh, haõy choïn vuøng ñoù. Neáu khoâng choïn, toâ chuyeån seõ ñöôïc aùp duïng cho toaøn lôùp hieän haønh.

- Choïn coâng cuï Gradient (1 trong coâng cuï)  

- Choïn maãu toâ gradient töø palette xoå xuoáng treân thanh Options- Ñònh roõ cheá ñoä hoaø troän, ñoä xuyeân thaáu cho maãu toâ, xaùc ñònh caùc tuyø choïn khaùc treân thanh Options (Reverse: ñaûo traät töï maøu, Dither: toâ chuyeån mòn hôn)

- Ñaët con troû taïi nôi seõ laø ñieåm ñaàu cuûa maøu toâ chuyeån, keùo ñeå xaùc ñònh ñieåm cuoái.

- Ñeå ñieàu chænh vò trí cuûa ñieåm ñaàu hoaëc ñieåm cuoái, thöïc hieän 1 trong 2 caùch sau:

+ Keùo nuùt Color Stop töông öùng sang traùi hoaëc phaûi ñeán vò trí môùi

+ Nhaáp nuùt Color Stop töông öùng vaø nhaäp giaù trò cho Location. Giaù trò 0% ñaët nuùt taïi ñaàu traùi cuûa thanh Gradient, giaù trò 100% seõ ñaët ñaàu nuùt taïi ñaàu phaûi.

- Ñieàu chænh vò trí ñieåm giöõa (nôi maãu toâ chuyeån hieån thò maøu hoaø troän ñeàu ñaën giöõa maøu ñaàu vaø maøu cuoái) baèng caùch keùo hình thoi beân döôùi thanh Gradient sang traùi hoaëc phaûi, hay chæ caàn nhaáp vaøo hình thoi vaø goõ moät giaù trò Location thích hôïp.

- Nhaáp Delete ñeå xoaù nuùt Color Stop ñang hieäu chænh (neáu muoán)

- Aán ñònh giaù trò bieåu ñoà trong suoát cho Gradient

- Ñaët teân cho maãu toâ chuyeån môùi

- Nhaáp New ñeå löu maãu toâ chuyeån môùi (neáu khoâng nhaáp vaøo new thì maãu môùi taïo seõ thay theá maãu cuõ maø ta ñaõ choïn ban ñaàu)

- Nhaáp OK. Maãu toâ chuyeån môùi seõ laø maøu hieän haønh vaø coù theå söû duïng.

3.Theâm maøu trung gian cho Gradient

Trong hoäp thoaïi Gradient Editor, nhaáp beân döôùi thanh Gradient ñeå xaùc ñònh nuùt Color Stop môùi. Ñònh roõ maøu, ñieåu chænh vò trí vaø ñieåm giöõa cho ñieåm trung gian heät nhö ñoái vôùi ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. Ñeå xoaù maøu trung gian, keùo nuùt Color Stop caàn xoaù xuoáng döôùi ra khoûi thanh Gradient, hoaëc choïn nuùt Color Stop roài nhaán phím Delete.

4.Hieäu chænh ñoä trong suoát cho Gradient

- Taïo maãu toâ chuyeån nhö caùc böôùc moâ taû ôû caùc böôùc treân

- Ñeå hieäu chænh ñoä môø ñuïc cuûa nuùt Color Stop ñaàu, nhaáp nuùt Opacity Stop beân traùi vaø beân treân thanh Gradient. Tam giaùc beân döôùi nuùt Opacity Stop chuyeån sang maøu ñen, baùo hieäu ñoä trong suoát ban ñaàu ñang ñöôïc hieäu chænh.

- AÁn ñònh Opacity baèng caùch goõ vaøo oâ Opacity giaù trò giöõa 0 (trong suoát hoaøn toaøn) vaø 100 (môø ñuïc hoaøn toaøn) hoaëc keùo thanh tröôït Opacity.

- Töông töï ñieàu chænh ñoä môø ñuïc cuûa nuùt Opacity Stop cuoái

- Ñieàu chænh vò trí

- Theâm (click vaø beân treân) hoaëc xoaù (choïn vaø nhaán Delete) bôùt nuùt Opacity Stop

- Nhaáp New ñeå löu maãu toâ chuyeån môùi (neáu khoâng nhaáp vaøo new thì maãu môùi taïo seõ thay theá maãu cuõ maø ta ñaõ choïn ban ñaàu)

- Nhaáp OK. Maãu toâ chuyeån môùi seõ laø maøu hieän haønh vaø coù theå söû duïng.

Söû duïng coâng cuï Paint Bucket:

Coâng cuï Paint Bucket duøng ñeå toâ nhöõng pixel lieân keà coù giaù trò maøu töông töï vôùi pixel ôû vò trí nhaáp chuoät.

- Choïn maøu Foreground

- Choïn coâng cuï Paint Bucket

- AÁn ñònh cheá ñoä hoaø troän (mode), ñoä môø ñuïc (opacity)

- Goõ giaù trò Tolerance cho maãu toâ. Giaù trò naøy quyeát ñònh moät pixel phaûi coù maøu töông töï côõ naøo thì môùi bò taùc ñoäng.

- Ñeå toâ chæ nhöõng pixel lieàn keà vôùi pixel ñöôïc nhaáp, choïn Contigous.

- Nhaáp phaàn aûnh muoán toâ. Toaøn boä pixel chæ ñònh trong khoaûng tolerance seõ ñöôïc toâ baèng maøu foreground (coù theå toâ theo moät maãu (sample) coù saün naøo ñoù neáu tröôùc ñoù ta choïn maãu treân thanh Options)3. Chænh maøu

Noäi dung chính trong phaàn naøy:

+ Chænh maøu cô baûn.

+ Hoäp thoaïi Levels.

+ Hoäp thoaïi Curves.

+ Xaùc ñònh ñieåm traéng - ñieåm ñen.

+ Leänh Hue/Saturation.

+ Leänh Color Balance.

+ Leänh Selected Color.

+ Laøm saéc neùt hình aûnh baèng leänh Unsharp Mask.


Caùc böôùc chænh maøu cô baûn:

- Ñònh chuaån maøn hình: Söû duïng Adobe Gamma hoaëc caùc trình tieän ích töông öùng khaùc ñeå ñònh chuaån cho maøn hình. Thöïc hieän baèng caùch cho chaïy chöông trình Adobe Gamme vaø sau ñoù laøm theo caùc höôùng daãn cuûa chöông trình. Sau khi laøm xong ta coù theå kieåm tra laïi baèng caùch toâ nhöõng maøu cô baûn trong Photoshop vaø so saùnh vôùi maøu thöïc teá beân ngoaøi. Neáu khaùc bieät quaù xa ta phaûi thöïc hieän laïi töø ñaàu vaø laøm cho ñeán khi ñaït yeâu caàu.

- Kieåm tra chaát löôïng aûnh queùt vaø khoaûng toâng maøu: tröôùc khi chænh maøu, haõy xem xeùt bieåu ñoà hình aûnh nhaèm ñaùnh giaù hình aûnh coù ñuû chi tieát ñeå taïo baûn in ñaït chaát löôïng cao hay khoâng. Daõy giaù trò trong bieåu ñoà caøng lôùn, chi tieát caøng ñaày ñuû. Aûnh queùt vaø nhöõng aûnh khoâng coù nhieàu chi tieát raát khoù chænh. Chænh maøu hôi maïnh tay cuõng coù theå gaây maát chi tieát.

- Ñieàu chænh khoaûng toâng: baét ñaàu chænh toâng baèng caùch ñieàu chænh caùc giaù trò cuûa nhöõng pixel cöïc saùng vaø cöïc toái trong hình vaø thieát laäp khoaûng toâng toaøn theå. Quaù trình naøy goïi laø thieát laäp vuøng saùng vaø vuøng toái hoaëc aán ñònh ñieåm traéng vaø ñieåm ñen. Thieát laäp vuøng saùng vaø toái thöôøng phaân phoái laïi nhöõng pixel giöõa toâng sao cho phuø hôïp. Tuy theá, khi caùc giaù trò pixel ñeàu taäp trung ôû ñaàu hoaëc cuoái khoaûng toâng, coù leõ baïn caàn töï tay ñieàu chænh vuøng giöõa toâng. Khoâng nhaát thieát luùc naøo cuõng chænh söûa vuøng giöõa toâng trong hình aûnh ñaõ taäp hôïp nhieàu tieát giöõa toâng. Coù theå duøng Levels hoaëc Curve ñeå hieäu chænh khoaûng toâng maøu naøy.

- Ñieàu chænh ñoä caân baèng maøu: sau khi ñieàu chænh khoaûng toâng hoaøn taát, coù theå ñieàu chænh ñoä caân baèng maøu cuûa hình aûnh ñeå loaïi boû vaân maøu hoaëc chænh söûa maøu quaù baûo hoaø hoaëc maøu chöa baûo hoaø. Coù caùc phöông phaùp chính sau: leänh Color Balance thay ñoåi hoãn hôïp maøu trong hình aûnh, leänh Hue/Saturation ñieàu chænh giaù trò saéc ñoä, ñoä baõo hoaø vaø ñoä saùng cuûa toaøn hình aûnh hoaëc cuûa töøng thaønh phaàn maøu cuï theå, leänh Replace Color thay theá maøu ñaõ ñònh trong hình aûnh baèng caùc giaù trò maøu môùi, leänh Selective Color laø phöông phaùp chính söûa löôïng maøu xöû lyù trong töøng thaønh phaàn maøu rieâng bieät. Hoäp thoaïi Levels vaø Curves cho pheùp baïn ñieàu chænh ñoä caân baèng maøu baèng caùch thieát laäp cô cheá phaân phoái pixel cho keânh töøng maøu caù theå. Muoán baûo toaøn chi tieát ban ñaàu trong hình aûnh khi baïn thöïc hieän ñieàu chænh naøy, haõy chuyeån ñoåi thaønh hình aûnh 16 bit/keânh. Khi ñieàu chænh maøu xong roài, chæ vieäc chuyeån ñoåi noù trôû laïi vôùi aûnh 8 bit/keânh

- Thöïc hieän nhöõng pheùp chænh maøu ñaëc bieät khaùc: moät khi ñaõ chænh söûa ñoä caân baèng maøu toaøn theå cuûa hình aûnh, coù theå tuyø yù hieäu chænh ñeå taêng cöôøng maøu hoaëc taïo hieäu öùng ñaëc bieät.

- Laøm saéc neùt caùc rìa aûnh: ñaây laø böôùc cuoái cuøng, haõy duøng filter Unsharp Mask nhaèm laøm saéc neùt hình aûnh.
Hoäp thoaïi Levels

Hoäp thoaïi Levels cho pheùp chænh söûa khoaûng toâng vaø ñoä caân baèng maøu cuûa hình aûnh baèng caùch ñieàu chænh cöôøng ñoä cuûa vuøng toái, vuøng giöõa toâng vaø vuøng saùng trong aûnh.

* Ñieåu chænh khoaûng toâng baèng Levels

- Môû hoäp thoaïi Levels

- Ñeå chænh toâng maøu cho moät keânh maøu cuï theå, choïn moät trong caùc keânh maøu töø menu Channel. Muoán chænh toå hôïp caùc keânh maøu cuøng luùc, nhaán Shift ñoàng thôøi choïn theâm keânh trong palette Channels tröôùc khi vaøo hoäp thoaïi Level.

- Ñeå chænh vuøng saùng vaø vuøng toái, thöïc hieän moät trong hai caùch sau

+ Keùo caùc con tröôït Input Levels ñen vaø traéng ñeán meùp cuûa nhoùm pixel thöù nhaát ôû moät trong hai ñaàu ñoà thò, goõ giaù trò töïc tieáp vaøo hoäp nhaäp Input Levels thöù nhaát vaø thöù ba.

+ Keùo caùc con tröôïc Output Levels nhaèm xaùc ñònh giaù trò môùi cho vuøng saùng vaø vuøng toái, hoaëc goõ giaù trò tröïc tieápvaøo hoäp Output Levels töông öùng.

VD: Giaû söû muoân taêng ñoä töông phaûn trong hình aûnh coù caùc pixel ñang bao quaùt moät khoaûng töø 0 ñeân 233. Neáu keùo tam giaùc Input Level traéng ñeán 233, caùc pixel coù giaù trò baèng vaø cao hôn 233 ñöôïc aùnh xaï ñeán 255, pixel coù giaù trò thaáp hôn ñöôïc aùnh xaï ñeán nhöõng giaù trò saùng hôn töông öùng. Vieäc aùnh xaï naøy seõ laøm saùng hình aûnh, taêng ñoä töông phaûn trong vuøng saùng. Giaû söû baïn muoán giaûm ñoä töông phaûn trong aûnh, neáu keùo tam giaùc Output Levels traéng ñeán 220, caùc pixel coù giaù trò baèng 255 ñöôïc aùnh xaï ñeán 220, pixel coù giaù trò thaáp hôn ñöôïc aùnh xaï ñeán caùc giaù trò toái hôn töông öùng. Keát quaû laø hình aûnh trôû neân toái hôn, giaûm ñoä töông phaûn trong vuøng saùng.

- Tröôøng hôïp hình aûnh caàn chænh söûa vuøng giöõa toâng, haõy duøng con tröôït Input Levels xaùm. Keùo con tröôït sang phaûi haàu laøm toái vuøng giöõa toâng, keùo noù sang traùi nhaèm laøm saùng vuøng giöõa toâng. Dó nhieân cuõng coù theå goõ tröïc tieáp giaù trò vaøo hoäp Input Levels.

- Nhaáp OK.


Hoäp thoaïi Curves

Töông töï Levels, Curves cho pheùp ñieàu chænh khoaûng toâng toaøn theå cuûa hình aûnh. Tuy nhieân thay vì chæ söû duïng ba bieán (saùng, toái, giöõa toâng), vôùi Curves baïn coù theå hieäu chænh ñieåm baát kyø doïc theo thang 0-255 nhöng vaãn khoâng thay ñoåi toái ña 15 giaù trò khaùc. Cuõng coù theå aùp duïng Curves thöïc hieän chænh söûa chính xaùc cho töøng keânh maøu trong aûnh.

* Ñieàu chænh khoaûng toâng maøu vaø caân baèng maøu baèng Curves

- Môû hoäp thoaïi Curves. Truïc hoaønh cuûa ñoà thò bieåu dieãn giaù trò ban ñaàu cuûa pixel (input), truïc tung bieåu dieãn giaù trò maøu môùi (output). Trong ñoà thò ban ñaàu, taát caû caùc pixel ñeàu coù giaù trò output vaø input baèng nhau.

- Chænh ñoä caân baèng maøu cuûa hình aûnh baèng caùch choïn moät hoaëc nhieàu keânh töø menu Channel. Muoán hieäu chænh caû toå hôïp keânh maøu cuøng luùc, nhaán Shift ñoàng thôøi choïn theâm keânh trong palette Channel tröôùc khi choïn leänh Curves

- Ñeå laøm löôùi cho Curves nhoû hôn, nhaán giöõ Alt roài nhaáp vaøo löôùi.

- Nhaáp ñieåm baát kyø treân ñöôøng cong caàn söûa ñoåi. Giaû söû baïn muoán ñieàu chænh vuøng giöõa toâng trong khi giaûm taùc ñoäng ñeán möùc toái thieåu treân vuøng saùng vaø toái, haõy nhaáp ñieåm naèm taïi vò trí ¼ vaø ¾ treân ñöôøng cong. Baïn coù theå boå sung toái ña 14 ñieåm ñieàu khieån cho ñöôøng cong vaø khoaù caùc giaù trò naøy. Muoán loaïi boû ñieåm ñieàu khieån, keùo noù ra khoûi ñoà thò, hoaëc choïn noù roài nhaán Delete. Khoâng theå loaïi boû hai ñaàu muùt cuûa ñöôøng cong.

- Choïn moät trong ba caùc ñieàu chænh ñöôøng cong

+ Keùo ñöôøng cong cho ñeán khi hình aûnh troâng vöøa yù

+ Nhaáp vaøo moät ñieåm treân ñöôøng cong, vaø goõ giaù trò Input vaø Output cho ñieåm ñoù.

+ Choïn bieåu töôïng buùt chì ôû cuoái hoäp thoaïi vaø keùo ñeå veõ ñöôøng cong môùi. Coù theå nhaán giöõ Shift nhaèm khoáng cheá ñöôøng cong thaønh ñöôøng thaúng vaø nhaáp ñeå xaùc ñònh ñieåm keát thuùc. Khi hoaøn taát, nhaáp Smooth neáu muoán keùo thaúng ñöôøng cong

- Nhaáp OK.
Xaùc ñònh ñieåm traéng - ñieåm ñen

- Choïn coâng cuï Eyedropper, roài choïn 3 by 3 Average töø menu Sample Size cuûa coâng cuï. Tuyø choïn naøy baûo ñaûm laáy ñöôïc maãu ñaïi dieän cuûa moät vuøng aûnh thay vì chæ laáy giaù trò cuûa moät pixel ñôn leû.

- Môû hoäp thoaïi Levels hoaëc Curves. Coâng cuï Eyedropper vaõn hoaït ñoäng beân ngoaøi hoäp thoaïi, vaãn coù theå truy caäp vaø ñieåu khieån cuoán, coâng cuï Hand vaø Zoom baèng caùch aùp duïng phím taét.

- Thöïc hieän moät trong nhöõng taùc vuï döôùi ñaây nhaèm nhaän bieát vuøng saùng nhaát vaø vuøng toái nhaát:

+ Di chuyeån con troû khaép hình aûnh vaø xem kyõ palette Info ñeå tìm kieám vuøng saùng nhaát vaø toái nhaát.

+ Keùo con troû trong hình aûnh, roài quan saùt hoäp thoaïi Curves tìm ñieåm saùng nhaát vaø toái nhaát trong khoaûng giaù trò (khoâng coù hieäu löïc ñoái vôùi keânh toång hôïp CMYK)

+ Coù theå söû duïng leänh Threshold nhaèm nhaän bieát vuøng toái vaø vuøng saùng tröôùc khi môû Levels hoaëc Curves.

- Nhaáp ñuùp coâng cuï Eyedropper traéng trong hoäp thoaïi Levels hoaëc Curves nhaèm hieån thò Color Picker. Goõ giaù trò maøu muoán gaùn cho vuøng saùng nhaát trong hình aûnh, nhaáp OK. Tuaân theo caùc nguyeân taéc sau:

+ Trong ña soá tröôøng hôïp khi in treân giaáy traéng, coù theå nhaän ñöôïc vuøng saùng lyù töôûng trong aûnh döïa vaøo caùc giaù trò CMYK laø 5(C), 3(M), 3(Y), 0(K)

+ Giaù trò grayscale töông ñöông laø 4%

+ Coù theå tính nhanh nhöõng giaù trò treân baèng caùch goõ 96 vaøo hoäp Brightness (B) beân döôùi HSB cuûa Color Picker.

- Trong aûnh nhaáp vaøo vuøng saùng ñaõ nhaän bieát ôû böôùc treân. Neáu voâ yù nhaáp sai, haõy nhaán giöõ Alt roài nhaáp Reset trong hoäp thoaïi. Caùc giaù trò Pixel trong aûnh ñöôïc ñieàu chænh theo tæ leä vôùi nhöõng giaù trò vuøng saùng môùi. Pixel naøo saùng hôn vuøng baïn ñaõ nhaáp seõ trôû thaønh vuøng traéng, Palete Info hieån thò caùc giaù trò tröôùc vaø sau khi chænh maøu.

- Nhaáp ñuùp coâng cuï Eyedropper ñen trong hoäp thoaïi ñeå môû Color Picker. Goõ giaù trò gaùn cho vuøng toái nhaát trong aûnh, sau ñoù nhaáp OK. Theo nhöõng nguyeân taéc sau:

+ Giaù trò CMYK laàn löôït laø : 65 - 53 - 51 – 95

+ Grayscale töông ñöông laø ñieåm 96%

+ Coù theå tính nhanh caùc giaù trò treân baèng caùch goõ 4 vaøo Brightness (B) beân döôùi HSB

- Trong aûnh nhaáp vaøo vuøng toái ñaõ nhaän bieát ôû treân-

- Nhaáp OK.


Leänh Hue/Saturation

Leänh Hue/Saturation cho pheùp ñieàu chænh saéc ñoä, ñoä baõo hoaø, ñoä saùng cuûa toaøn boä hình aûnh hay cuûa töøng thaønh phaàn maøu caù theå trong hình aûnh. Coù theå duøng tuyø choïn Colorize ñeå theâm maøu vaøo aûnh Grayscale ñaõ chuyeån ñoåi sang RGB, ví duï ñeå laøm hình aûnh coù daïng nhö aûnh Duotone baèng caùc ruùt goïn caùc giaù trò maøu thaønh moät saéc ñoä.

*Söû duïng leänh Hue/Saturation:

- Môû hoäp thoaïi Hue/Saturation, hai thanh maøu trong hoäp thoaïi bieåu thò maøu theo thöù töï cuûa chuùng treân baùnh xe maøu. Thanh maøu treân hieån thò maøu tröôùc khi chænh söûa, thanh maøu döôùi cho thaáy taùc ñoäng cuûa pheùp ñieàu chænh ñeán taát caû caùc saéc ñoä ôû ñoä baõo hoaø toaøn phaàn.

- Ñoái vôùi Edit, choïn maøu caàn ñieàu chænh:

+ Choïn Master ñieàu chænh moät luùc taát caû caùc maøu.

+ Choïn moät trong nhöõng khoaûng maøu ñònh saün khaùc ñöôïc lieät keâ trong maøu caàn chænh. Moät con tröôït ñieàu chænh xuaát hieän giöõa caùc thanh maøu, duøng ñeå hieäu chænh khoaûng saéc ñoä baát kyø.

- Vôùi Hue, goõ moät giaù trò hoaëc keùo con tröôït cho ñeán khi caùc maøu xuaát hieän nhö mong muoán. Giaù trò hieån thò trong hoäp nhaäp phaûn aùnh goùc quay xung quanh baùnh xe maøu keå töø maøu goác cuûa pixel ñoù. Giaù trò döông laø quay thuaän chieàu kim ñoàng hoà.

- Vôùi Saturation, goõ moät giaù trò hoaëc keùo con tröôït sang phaûi ñeå taêng ñoä baûo hoaø, sang traùi ñeå giaûm.

- Vôùi Lightness, goõ moät giaù trò hoaëc keùo con tröôït sang phaûi taêng ñoä saùng, sang traùi giaûm ñoä saùng. Nhaáp OK.


Leänh Color Balance
- Choïn keânh toång hôïp trong palette Channels, leänh naøy chæ coù thieäu löïc ñoái vôùi keânh toång hôïp

- Môû hoäp thoaïi Color Balance

- Choïn Shadows, Midtones hoaëc Highlights ñeå xaùc ñònh khoaûng toâng maøu muoán thay ñoåi.

- Choïn Preserve Luminosity ñeå traùnh thay ñoåi caùc giaù trò ñoä saùng trong hình aûnh khi thay ñoåi maøu. Tuyø choïn naøy vaãn giöõ caân baèng toâng maøu trong hình aûnh.

- Keùo con tröôït ñeán maøu caân taêng trong hình aûnh, keùo con tröôït ra xa maøu caàn giaûm trong hình aûnh.

- Nhaáp OK.

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương