Tieàn coå ñieån ñeán hieän ñaïi, vaø aûnh höôûng cuûa noù ñeán neàn khí nhaïc Vieät nam. David Dong 2004 Nhaïc Vieän Saøi Goøntải về 166.17 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích166.17 Kb.
1   2   3

David Giang Dong 1999

Nhaïc Vieän Saøi Goøn

*********************************taøi lieäu tham khaûo


  1. Lòch söû aâm nhaïc theá giôùi –quyeån I, II ( ngöôøi dòch: Nguyeãn Ngoïc Ñieäp)

  2. Nhöõng vaán ñeà cuûa Ngheä thuaät phoái daøn nhaïc (ngöôøi dòch: Toâ Haûi)

  3. Caùc nhaïc khí trong daøn nhaïc giao höôûng (Hoàng Ñaêng)

  4. Caáu truùc cuûa ngoân ngöõ hoøa aâm ( Tieán syõ Ñaøo Troïng Minh)

  5. Toång hôïp caùc kieán thöùc töø baøi giaûng (PGS-TS, nhaïc só Nguyeãn Vaên Nam)

****************************


MUÏC LUÏC. trang
Lôøi môû ñaàu 1-2
I. DIEÃN GIAÛI & TOÙM LÖÔÏC VEÀ TAÙC GIAÛ, THAØNH TÖÏU & CAÙC
TRÖÔØNG PHAÙI AÂM NHAÏC, LÒCH SÖÛ PHOÁI KHÍ QUA CAÙC
THÔØI KYØ:
1. Giai ñoïan tröôùc Tieàn coå ñieån:
3
1.1. Nhaïc syõ Domenico Scarlatti (1685-1757):

1.2. Nhaïc syõ Jean Philippe Rameau (1683-1764):

1.3. Nhaïc syõ Henry Purcell ( 1659-1695) :
2. Thôøi kyø Tieàn coå ñieån: 4-6

2.1. Nhaïc syõ Georg Friedrich Handel (1685-1759):

2.2. Nhaïc syõ Johan Sebastien Bach (1685-1750):

3. Giai ñoïan chuyeån tieáp sang coå ñieån: 7
4. Thôøi kyø coå ñieån:

4.1. moät trong 3 ñaïi dieän lôùn thôøi coå ñieån 8

4.2 wolfgang amadeus mozart (1756-1791): 9

4.3 ludwig van beethoven (1770-1827) 10


5. Thôøi kyø Laõng maïn:

5.1 franz schubert (1797-1828) : 11

5.2 freùdeùric chopin (1810-1849) 12

5.3 robert schumann (1810-1856): 12.
II. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA DAØN NHAÏC:

1. Thôøi tieàn coå ñieån : (thôøi kyø phaùt trieån thöù nhaát) 13.

2. Thôøi kyø coå ñieån. (thôøi kyø phaùt trieån thöù hai ) 14.


3. Thôøi kyø laõng maïn vaø caän-hieän ñaïi: 15-16
4. aâm nhaïc ôû thôøi kyø caän-hieän ñaïi theá kyû xx 17.
III. NEÀN KHÍ NHAÏC VIEÄT-NAM KEÅ TÖØ THAÄP NIEÂN 1930
ÑEÁN NAY 17-20

IV. Thay cho lôøi keát: 20.


1 Viol [vaiol] theo Anh Ngöõ moät thöù vó caàm thôøi Trung Coå (saùu daây) –theo töï ñieån the Oxford Dictionary

2 Trong daøn nhaïc Giao höôûng thì daây keùo ( Archi) xuaát hieän ñaàu tieân. Daây keùo coù töø theá kyû VIII du nhaäp vaøo Taây Ban Nha. Nhöng cuõng coù moät yù kieán khaùc laø Vielle ñaõ coù töø theá kyû thöù XI .

3 Purcell ñeå khoûang 10 naêm sau cuøng trong cuoäc ñôøi saùng taùc cuûa mình cho nhaø haùt. Ñeå laïi 53 taùc phaåm cho nhaø haùt, vaø chæ goïi 6 trong soá naøy laø opeùra. Soá coøn laïi laø nhöõng tieát muïc ñôn ca, hôïp xöôùng vaø nhaïc cuï rieâng bieät ñoái vôùi taùc phaåm vieát cho nhaø haùt. Thöïc chaát thì oâng chæ saùng taùc coù 1 vôû opeùra laø “Dido and Aeneas”.

4 Vôùi tö caùch laø ngöôøi laõnh ñaïo vaø laø nhaïc syõ saùng taùc cuûa nhaø haùt opeùra môùi môû trong naêm 1719 “Vieän Haøn laâm aâm nhaïc Hoøang Gia”.

5 Ñænh ñieåm veà kòch tính bi thöông cuûa Bach laø taùc phaåm passacaille ôû ñieäu c-moll, lieân khuùc naøy goàm 20 khuùc bieán taáu theo kieåu basso ostinato ñöôïc vieát vôùi qui moâ lôùn vaø nieàm caûm höùng.

6 Töø 1720-1723 Bach vieát 15 baûn invention 2 beø vaø 15 baûn invention 3 beø, oâng vieát chuû yeáu cho vieäc daïy hoïc raát nhieàu hoïc troø cuûa mình.

7 Haàu heát nhöõng baûn concerto laø nhöõng söï chuyeå n bieân cuûa caùc taùc phaåm khaùc.

8 Moät soá trong caùc caûnh saân khaáu thuoäc loïai caûi caùch roõ nhaát trong caùc vôû opeùra cuûa Gluck laø: caûnh I maøn II trong opeùra “Orpheùe”.

9 Sau Beethoven coøn coù Mahler (AÙo)

10 Schubert raát gioûi veà Piano nhö Chopin nhöng laïi khoâng xuaát saéc veà phoái khí daøn nhaïc.

11 Baûn giao höôûng soá 4 ñaëc bieät gaàn guûi vôùi tính chaát noàng nhieät, anh huøng-bi kòch ôû giao höôûng cuûa Beethoven.

12 Veà taùc phaåm bieán taáu naøy, Schumann ñaõ vieát moät baøi baùo ñaày haøo höùng ñeå chaøo möøng moät thieân taøi aâm nhaïc Balan.

13 Naêm 1834 ôû Leipzig, Schumann saùng laäp ra “taïp chí môùi veà aâm nhaïc”. Trong thôøi gian 10 naêm, Schuman laø toång bieân taäp cuûa taïp chí vaø laø ngöôøi coäng taùc tích cöïc nhaát vôùi tö caùch laø nhaø pheâ bình.

14 Kyõ thuaät tremolo vibrato

15 Ñaøn luùyt , moät loïai ñaøn gaûy coù phím, nhö ñaøn tyø baø ( Thuaät ngöõ aâm nhaïc- NXB aâm nhaïc. Taùc giaû Nguyeãn Baùch, Tieán Loäc, Haïnh Thy) trang 221- muïc töø 1934.

16 Trong baûn giao höôûng cung g-moll cuûa Mozart, luùc ñaàu khoâng coù clarinette, veà sau taùc giaû vieát laïi môùi cho theâm clarinette vaøo.

17 Nhieàu ngöôøi “ví von” raèng: “ Baûn giao höôûng soá 1 cuûa Brahms laø baûn giao höôûng soá 10 cuûa Beethoven” vì duø ôû thôøi kyø laõng maïn nhöng Brahms ñaõ tieáp noái söï nghieäp cuûa Beethoven.

18 Trích baøi dieãn vaên cuûa Giaùo sö, ngheä syõ nhaân daân Quang Haûi –nhaân kyû nieäm laàn thöù 100 ngaøy qua ñôøi cuûa nhaïc syõ thieân taøi, loãi laïc P.I.Tchaikovsky (1840-1893)

19 döïa vaøo taøi lieäu phaân tích maãu “baøi taäp hình thöùc töï do vaø hoãn hôïp” (taøi lieäu giaûng daïy) cuûa Tieán syõ Ñaøo Troïng Minh.

20 hoïc taïi nhaïc vieän Leningrad.

21 Ñöôïc nhaïc só Hoøang Vieät xaây döïng chuû ñeà cho caùc chöông laø giai ñieäu ruùt ra töø 9 ca khuùc vaø 2 laøn ñieäu daân ca khaùc nhau.

22 P.Giaùo sö, Tieán só, Nhaïc só Nguyeãn Vaên Nam


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương