Tichtruyenphapcutải về 3.79 Mb.
Chế độ xem pdf
trang293/293
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2023
Kích3.79 Mb.
#54358
1   ...   285   286   287   288   289   290   291   292   293
tichtruyenphapcu

PHẦN KẾT 
Ðấng Pháp Vương Vô Thượng chánh đẳng chánh giác đã đạt đến Niết-bàn tối 
thượng. Những bài kệ Pháp Cú này được thốt ra từ kim khẩu của bậc Thánh Trí Ðại hùng 
Ðại lực ấy. 
Ngài đã dạy Tứ Ðế bằng 423 bài kệ. Và có đến 299 câu chuyện ra đời. 
Ðược sống trong ngôi tu viện do triều đình xây cất tại khuôn viên hoàng cung đức 
vua Sirikùta, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn. 
Tôi biên soạn nên tập chú giải đúng đắn này về các bài kệ ấy, gồm 72 phần, để dễ 
bề đọc tụng, hoặc kể. 
Phù hợp với ý và lời của các bài kệ, đặt cơ sở trên chánh pháp độ sanh của bậc 
Ðạo sư trời và người. 
Với công đức cúng dường này, xin nguyện cho tất cả ước vọng chính đáng của hết 
thảy chúng sanh được thành tựu, đơm kết thành hoa ngọt trái lành. 
Xin chúc chư vị được thịnh vượng, an lạc và thân thể khang kiện! 

tải về 3.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   285   286   287   288   289   290   291   292   293
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương