TÀi liệu tham khảo tiếng Việttải về 16.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.09.2016
Kích16.79 Kb.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

 1. Cục thống kê tỉnh (2008), Niêm giám thông kê, Thừa Thiên Huế.

 2. David colman và Trevol Young (2002), Nguyên lý Kinh tế nông nghiệp.

 3. FAO thế giới (2006), Tổng hợp sản lượng lúa Thế giới và Châu lục giai đoạn 2001- 2005.

 4. Nguyễn Văn Song (2005), Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa và không chăn nuôi bò sữa tại năm tỉnh xung quanh Hà Nội, Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 5. PGS.TS.Nguyễn Khắc Minh (2000 - 2002), Phân tích so sánh về hiệu quả của các ngành sản xuất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

 6. Phạm Xuân Hùng (2001 – 2002), Phân tích mối quan hệ phụ thuộc giữa năng suất lúa và các nhân tố đầu tư thâm canh chủ yếu huyện Lệ Thủy - Quảng Bình, Luận văn thạc sỹ khoa học ngành kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế.

 7. Phòng nông nghiệp huyện (2006 – 2008), Báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra cho năm tiếp theo, Huyện Quảng Điền.

 8. Phòng thống kê huyện (2008), Niên giám thống kê, huyện Quảng Điền

 9. ThS. Nguyễn Quốc Huy (2004), Tính toán hiệu quả kỹ thuật (TE- Technical Efficiency) của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn Tp.HCM. www.kinhtehoc.com.vn.

 10. Tổng cục thống kê (2005 -2008), Niên giám thống kê, Hà Nội.

 11. USDA – Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, Các quốc gia đứng đầu trong sản xuất và nhập khẩu gạo năm 2008.

Tiếng anh:

 1. Afriat, S.N. (1972), “Efficiency Estimation of Production Functions”, International Economic Review, 13, pp 568 - 598.

 2. Aigner, C.A.K. Lovell and Schmidt (1977), “Formulation and estimation of stochastic frontier production function models”, J. Econometrics, 77(6), pp 21-37.

 3. Aigner, D. J., and Chu, S. F. (1968), “On Estimating the Industry Production Function”, American Economic Review, 58, 226-239.

 4. Aigner, D.J., Lovell, C.A.K, and Schmidt, P. (1977), “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Models”, Journal of Econometrics, 6, 21-37.

 5. Alejandra Mizala, Pilar Romaguera, Darío Farren, The Technical Efficiency of Schools in Chile Center for Applied Economics, Department of Industrial Engineering University of Chile. República 701, Santiago, Chile

 6. Bauer, P.W. (1990), Recent Development in the Econometric Estimation of Frontiers, Journal of Econometrics, 46,39-56.

 7. Coelli, T.J. (1995), Recent Development in Frontier Modeling and Efficiency Measurement, Australian Journal of Agricultural Economics, 39, 219-245.

 8. Coelli, T.J. (1996), A Guide to Frontier Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier Production and Cost Function Estimation, CEPA Working Paper No 7/96,Department of Econometrics, University of New England.

 9. Coelli, T.J., and Fleming, E. (2003), Diversification Economies and Specification Efficiencies in a Mixed Food and Coffee Smallholder Farming System in Papua New Guinea, University of Queensland and University of New England, Australia.

 10. Farrell, M.J. (1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, 120, 253-81.

 11. Greene, W.H. (1990), “A Gamma-Distributed Stochastic Frontier Model”, Journal of Econometrics, 46, 141-165.

 12. Inés Herrero, Department of Applied Economics, University of Huelva, and Sean Pascoe CEMARE, Department of Economics, University of Portsmouth, “A review of some of the stochastic frontier and DEA software”, Estimation of technical efficiency.

 13. Jondrow, J., Lovell C.A.K. , Materov, I.S. and Schmidt, P. (1982). “On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model”, Journal of Econometrics, 19, 233-238.

 14. Kalirajan. K. (1986), Measuring technical efficiencies from interdependent multiple outputs frontiers, J. Quantitative economics: 263 - 274.

 15. Kalirajan. K. and J.C. Flinn. 1981, Allocative efficiency and supply response in irrigated rice production, 304-310.

 16. Koopmans, T.C. (1951), “An Analysis of Production as an Efficiency Combination of Activities”, Activity of Production and Allocation Cowles Commission for Research in Economics, Monograph Nº 13; New York:John Wiley and Sons, Inc.

 17. Kumbhaker, S. C. and Lovell C. A. K. (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press.

 18. Meeusen, W., and Van de Broeck, J. (1977), “Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Function with Composed Error”, International Economic Review, 18, 435 - 444.

 19. Nguyen Van Song (2003 – 2004), Technical efficency of rice production and relationships with human capital of rice farmers in the province of Hanoi.

 20. Philipp.J.Crop Sci (1993), A frontier production function analysis, 18(2) 59-69 Copyright 1993 Crop Science Society of the Philippines.

 21. Rao, C.R. (1973). Linear Statistical Inference and Its Application, 2nd ed. Wiley, New York.

 22. Richmond, J. (1974). “Estimating the Efficiency of Production”, International Economic Review, 15, 515-521.

 23. Rola, A.C. and Quintana- Alejandrino (1990), Technical efficiency of Philippine rice farmers in irrigated, rain-fed lowland and upland environments.

 24. Sengupta, J.K. (2002). “Economics of Efficiency Measurement by DEA Model”, Applied Economics, 34, 1133-1139.

 25. Stevenson, R.E. (1980), “Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier Estimation”, Journal of Econometrics, 13, 57-66.

 26. Timmer (1970). Using a Probabilistic frontier production function to measure technical efficiency: 776-795.

 27. Timmer, C.P. (1971), “Using a Probabilistic Frontier Production Function to Measure Technical Efficiency”, Journal of Political Economy, 79, 776-794.

 28. Timmer, C.P. (1971), “Using a Probabilistic Frontier Production Function to Measure Technical Efficiency”, Journal of Political Economy, 79, 776-794.

 29. Wirat Krasachat (2006), Measurement of technical efficiency in Thai agricultural production.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương