TÀi liệu tham khảo tài liệu tiếng việTtải về 26.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích26.02 Kb.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Trang Anh (2010), “Thị trường dịch vụ pháp lí: nhỏ nhưng trọng yếu”, Tinmới.vn, [internet], ngày 22/01/2010, có tại: http://www.tinmoi.vn/Thi-truong-dich-vu-phap-ly-Nho-nhung-trong-yeu-01111075.html, [Truy cập ngày 07/6/2010].Bộ Kế hoạch Đầu tư & Chương trình phát triển Liên hiệp quốc UNDP (2005), Phát triển khu vực dịch vụ ở Việt Nam- chìa khóa cho tăng trưởng bền vững, Hà Nội, Việt Nam.Chính phủ (2009), Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hà Nội, Việt Nam.Chính phủ (2010), Nghị quyết 22/2010/NĐ-CP về việc triển khai Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV, Hà Nội, Việt Nam.Chương trình Phát triển các Doanh nghiệp Nhỏ của ILO (2003), Tài liệu hội thảo quốc tế về Phát triển các thị trường thương mại cho BDS, Turin, Italia.Chương trình Phát triển dự án Mekong và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2000), Tài liệu hội thảo quốc tế về các dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.Dorothy I. Riddle và Trần Vũ Hoài (2000), “Chúng ta biết gì về thị trường Dịch vụ HTKD?”, Tài liệu hội thảo quốc tế về các dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (2009), Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2025, Hà Nội, Việt Nam.Hoàng Văn Hải (2007), Phát triển các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội, Việt Nam.Trần Kim Hào (2005), Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc, CLB Doanh nhân Sài Gòn và Báo Doanh nhân Sài Gòn (2010), Tài liệu hội thảo về chiến lược cho các DNVVN Việt Nam vượt qua khủng hoảng, TP.HCM, Việt Nam.Mark Saunders, Philip Lewis và Adrian Thornhill (2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, dịch giả: Nguyễn Văn Dung, NXB Tài Chính, TP.HCM, Việt Nam.Nguyễn Văn Phát (2008), Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Thừa Thiên Huế, Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ B2006-ĐHH.06-08, Huế, Việt Nam.Philip Kotler (2002), Quản trị marketing, dịch giả: Phan Thăng và Phan Đình Quyền, NXB Thống Kê, Hà Nội, Việt Nam.Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng (2009), Chuyên đề về thị trường BDS tại Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam.Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (2003), Môi trường pháp lý cho dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (2007), Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh, Hà Nội, Việt Nam.Nguyễn Đông Phong và Bùi Thanh Tráng (2005), “Dịch vụ phát triển kinh doanh ở TP. HCM- thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (173), tr. 9- 12.Nguyễn Đông Phong và Bùi Thanh Tráng (2007), “Hoạt động quảng cáo tại thành phố HCM- thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, (199), tr. 29- 33.Lê Thế Quảng (2010), “Thúc đẩy thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh”, Quảng Trị Online, [internet], ngày 06/4/2010, có tại: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=85&modid=389&ItemID=20668, [Truy cập ngày 01/6/2010].Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học trong marketing, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, TP. HCM, Việt Nam.Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, TP. HCM, Việt Nam.Trang web cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, có tại: http://thuathienhue.gov.vn/ES/Index.aspx, [Truy cập ngày 01/6/2010].Trang web cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, có tại: http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=5&id=70, [Truy cập ngày 01/6/2010].Trang web Đại học Huế, có tại: http://www.hueuni.edu.vn/hueuni/overview_gioithieu.php, [Truy cập ngày 01/6/2010].Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, NXB Hồng Đức, TP. HCM, Việt Nam.Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 2, NXB Hồng Đức, TP. HCM, Việt Nam.Ủy ban các nhà tài trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ (2000), Dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ: Sổ tay hướng dẫn về can thiệp hỗ trợ của các nhà tài trợ, dịch giả: Lê Duy Bình, Hà Nội, Việt Nam.Hải Yến (2010), “Doanh nghiệp Việt bùng nổ sau khủng hoảng”, Tạp chí tài chính, [internet], ngày 17/05/2010, có tại: http://www.tapchitaichinh.vn/1802/Default.aspx, [Truy cập ngày 08/6/2010].

2. TÀI LIỆU TIẾNG ANHConsultancy Report for the International Labour Organisation (1999), Launch of studies into private business development services (BDS) markets in Viet Nam and Thailand, Kampala, Uganda.Dorothy I. Riddle (2000), What do we know about BDS markets? Service – Growth Consultant Inc., Vancouver, Canada.Susan Henry (2006), Good Practice in Business Development Services: How Do We Enhance Entrepreneurial Skills in MFI Clients?Toronto, Canada.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương