TÀi liệu html, dhtml và javascript ha noi 9/2008tải về 432.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2017
Kích432.17 Kb.
TÀI LIỆU

HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT

HA NOI 9/2008

TÀI LIỆU DÀNH CHO KHÓA HỌCCƠ BẢN VỀ HTML, JAVASCRIPT, CSS VÀ ASP


 • Tài liệu này chứa những gì? Tài liệu này chứa một số bài tập kèm giải thích nội dung kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình Web cơ bản phía Client, bao gồm:


Phần A

Chương 0: Tạo các phần tử HTML.

Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript.

Chương II: Sử dụng các lớp (đối tượng) xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học.

Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript

Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS

Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer)

Chương VI: Nội dung động và định vị động • Ai nên đọc tài liệu này

Là Sinh viên, giáo viên hoặc những người cần có kiến thức về lập trình Web.


 • Cần có những kiến thức gì trước khi đọc tài liệu này?

Cần có kiến thức cơ bản về lập trình nói chung.


 • Giáo trình lý thuyết

 • HTML, DHTML & JavaScript của Aptech worldwide
 • Các trang web nên ghé thăm

 • www.3schools.com

 • Search với từ khóa Java Script tutorial; Java script Introduction

MỤC LỤC

Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản. 4

1. Cú pháp chung: 4

2. Tạo một số phần tử cơ bản 4

Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript 6

Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học. 10

Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript 19

Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS 28

Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer) 38

Chương VI: Nội dung động và định vị động 44Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản.


Mục tiêu: Kết thúc chương này, người học có thể

 • Tạo các phần tử HTML cơ bản bằng cách code trực tiếp

 • Dùng Notepad tạo một trang web chứa các phần tử HTML

Nội dung
Giới thiệu

Trong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn toàn thủ công (Code chứ không dùng kéo thả). Do vậy, việc hiểu cú pháp để tạo các phần tử HTML là vô cùng quan trọng.


1. Cú pháp chung:


 • = “Giá trị” = “Giá trị”… >

 • “Thuộc_tính: giá_trị; thuộc_tính : giá trị ;….; >

 • Kết hợp cả hai cách.


Trong đó :

Tên loại phần tử HTML

Thuộc tính

Button

Name

Text

VALUE

File

MAXLENGTH

Hidden

ReadOnly

Select

Disable

TextArea

Cols, Rows

CheckBox

Multiple
TYPE


Phần “giá trị” có thể đặt trong cặp ngoặc kép hoặc cặp ngoặc đơn hoặc không cần !!
Nếu đặt thuộc tính theo cách 2, thì có thể tham chiếu bảng sau (gọi là theo cú pháp CSS)

2. Tạo một số phần tử cơ bản


 • Tạo nút nhấn

name="KiemTra" TYPE="button" VALUE="Kiểm tra dữ liệu">
TYPE="Submit" VALUE="Đăng nhập">


 • Tạo ô nhập

name="HoVaTen" TYPE="text" VALUE="Nguyễn Văn A" size="20" MAXLENGTH="30">
name="Khoa" TYPE="text" VALUE="Khoa Công nghệ thông tin" size="40" MAXLENGTH="50" readonly="true">
name="Truong" TYPE="text" VALUE="Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên" size="40" MAXLENGTH="50" Disabled="true">


 • Tạo vùng nhập (Textarea)
name="MatKhau" type="password" value="123456" size="10" maxlength="20">


 • Tạo listbox
 • Tạo ComboBox (chỉ cần bỏ thuộc tính size)
 • Tạo hộp kiểm

name="chkVB" type="checkbox" value="Visual Basic" checked> Visual Basic

name="chkASP" type="checkbox" value="ASP "> Active Server Pages


 • Tạo nút Radio

name="GioiTinh" type="radio" value="Nam" checked>

name="GioiTinh" type="radio" value="Nữ" >
name="TinhTrang" type="radio" value="Đã lập gia đình" >

name="TinhTrang" type="radio" value="Độc thân" checked >
Tên giống nhau thì sẽ thuộc về cùng một nhóm (Groups)


 • Phần tử chọn File

name="ChonFile" type="file" size="30">


 • Tạo textbox ẩn (Hidden).

name="PhanTuAn" type="hidden" value="">
Tạo các phần tử và đặt thuộc tính:
+ Tạo một textbox và đặt thuộc tính font:

type = text value = “Font chữ Unicode đây !”>

+ Tạo một textbox và đặt thuộc tính thông qua phong cách CSS:type = text value = “Font Unicode” Style = “Font-Family:Times new roman”>
+ Tạo một nhãn có font chữ xanh, có hiệu ứng:

Xin chào

+ Tạo một nút nhấn có màu nền đỏ:

type = button style=”font-family:arial; background-color:red” value = “Đỏ”>

Kết quả


Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript


Mục tiêu: Kết thúc chương này người học có thể:

 • Viết các câu lệnh JavaScript và nhúng vào trang web

 • Sử dụng được các đối tượng nhập xuất Promt, document.write.

 • Truy xuất thuộc tính của các phần tử HTML bằng câu lệnh JavaScript

 • Viết lệnh xử lý một số sự kiện đơn giản.


Nội dung:
Ví dụ 1: Cho người dùng nhập vào tên và tuổi. Hãy viết lại tên và tuổi của người đó ra màn hình bằng hàm document.write, trong đó tên có màu đậm, tuổi được gạch chân.

Giải mẫu:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương