Tài liệu hưỚng dẫn tổ chứC ĐẠi hộI ĐOÀn cấp cơ SỞ nhiệm kỳ 2017 – 2019 I. XÂY dựng văn kiệN ĐẠi hộI ĐOÀNtải về 27.41 Kb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2022
Kích27.41 Kb.
#52766
1   2   3   4   5   6   7   8   9
tai-lieu-huong-dan-dh-doan

3.2 Quy trình bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội
- Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH khóa mới, Đoàn Chủ tịch thông báo ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy đơn vị về việc Đại hội bầu trực tiếp Bí thư; thông báo tiêu chuẩn, yêu cầu, phương án nhân sự Bí thư khóa mới để Đại hội thảo luận trước khi tiến hành ứng cử, đề cử.
- Đại hội tiến hành thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự bầu chức danh Bí thư trong số các đồng chí vừa trúng cử vào BCH khóa mới.
- Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách nhân sự ứng cử, đề cử và nhân sự xin rút; xem xét và kết luận về việc cho rút tên khỏi danh sách bầu cử; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội, thông qua danh sách bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu (danh sách bầu có thể có số dư hoặc không có số dư).
- Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố trước Đại hội về kết quả bầu cử.
- Chức danh Phó Bí thư tiến hành bầu tại cuộc họp BCH lần thứ nhất.
4. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn cấp cơ sở
Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:
- Chi đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội đoàn viên.
- Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên: Tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với các đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác, sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác nhau, BCH đơn vị báo cáo lên Ban Thường vụ CCQ tỉnh để quyết định cho tổ chức đại hội đại biểu).
- Đoàn cơ sở có từ 120 đoàn viên trở lên: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu (khuyến khích Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên).
V. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ, CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC, TRANG TRÍ ĐẠI HỘI
1. Chương trình Đại hội
- Chương trình phải đảm bảo nội dung và trình tự diễn ra các nội dung hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội theo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.
- Chương trình Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
- Các quyết định của Đại hội ở các phiên đều có giá trị như nhau.
- Chương trình Đại hội có kết cấu thành 02 phiên: Phiên Đại hội trù bị và phiên Đại hội chính thức.

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương