Tài liệu hưỚng dẫn tổ chứC ĐẠi hộI ĐOÀn cấp cơ SỞ nhiệm kỳ 2017 – 2019 I. XÂY dựng văn kiệN ĐẠi hộI ĐOÀNtải về 27.41 Kb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2022
Kích27.41 Kb.
#52766
1   2   3   4   5   6   7   8   9
tai-lieu-huong-dan-dh-doan

1.4 Độ tuổi bình quân của BCH:
Đảm bảo độ tuổi bình quân dưới 30 tuổi. Trường hợp đặc biệt, đơn vị báo cáo BTV Đoàn CCQ tỉnh để xem xét, chỉ đạo.
* Lưu ý:
- Nhân sự BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư đơn vị phải được cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt.
- Số lượng Ủy viên BCH, Ủy viên BTV bầu lấy số lẻ.
- Khi chuẩn bị danh sách bầu cử BCH, BTV khóa mới, BCH đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 15%.
- Trong trường hợp đặc biệt phải được sự nhất trí của BTV Đoàn CCQ tỉnh.
2. Quy trình bầu cử BCH khóa mới
- Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Đề án xây dựng BCH khóa mới. Đại hội thảo luận đề án về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu BCH; biểu quyết số lượng UV BCH nhiệm kỳ mới.
- Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách bầu BCH khóa mới.
- Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách nhân sự ứng cử, đề cử và nhân sự xin rút; xem xét và kết luận về việc cho rút tên khỏi danh sách bầu cử; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội, thông qua danh sách bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu.
- Bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, nguyên tắc bầu cử, điều kiện trúng cử, hướng dẫn cách bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại biểu.
- Đại hội tiến hành bầu cử; Ban Kiểm phiếu tổng hợp số phiếu phát ra, thu về báo cáo tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố trước Đại hội về kết quả bầu cử.
3. Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội
3.1 Số lượng bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội
- Thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ở một số đơn vị theo tỷ lệ sau: Cấp cơ sở ít nhất 25% (tương ứng từ 11 – 12 đơn vị).
- Danh sách đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội do BTV Đoàn CCQ tỉnh lựa chọn, chỉ đạo trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cơ quan, đơn vị (sẽ có thông báo sau).
3.2 Quy trình bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội
- Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH khóa mới, Đoàn Chủ tịch thông báo ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy đơn vị về việc Đại hội bầu trực tiếp Bí thư; thông báo tiêu chuẩn, yêu cầu, phương án nhân sự Bí thư khóa mới để Đại hội thảo luận trước khi tiến hành ứng cử, đề cử.
- Đại hội tiến hành thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự bầu chức danh Bí thư trong số các đồng chí vừa trúng cử vào BCH khóa mới.
- Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách nhân sự ứng cử, đề cử và nhân sự xin rút; xem xét và kết luận về việc cho rút tên khỏi danh sách bầu cử; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội, thông qua danh sách bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu (danh sách bầu có thể có số dư hoặc không có số dư).
- Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố trước Đại hội về kết quả bầu cử.
- Chức danh Phó Bí thư tiến hành bầu tại cuộc họp BCH lần thứ nhất.

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương