Tài liệu hưỚng dẫn tổ chứC ĐẠi hộI ĐOÀn cấp cơ SỞ nhiệm kỳ 2017 – 2019 I. XÂY dựng văn kiệN ĐẠi hộI ĐOÀN


- Về phương hướng trong nhiệm kỳ mớitải về 27.41 Kb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2022
Kích27.41 Kb.
#52766
1   2   3   4   5   6   7   8   9
tai-lieu-huong-dan-dh-doan

- Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới:
+ Phương hướng nhiệm kỳ mới của Đại hội Đoàn cấp cơ sở phải đảm bảo quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải trên cơ sở phân tích toàn diện đặc điểm tình hình của đơn vị; đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.
+ Xác định rõ nội dung, biện pháp chính, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác chủ yếu của Đoàn như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng...
2.3 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành
Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Thường vụ (nếu có), Ban Chấp hành và các Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra những mặt được, những hạn chế yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra.
2.4 Chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Trên cơ sở các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội thảo luận, quyết định.
3. Về thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội
- Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội
Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ đoàn về văn kiện của Đại hội.
- Đối với văn kiện cấp trên (đối với Đại hội của các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở)
Tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu và góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội của cấp mình. Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện phải được tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Đoàn lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Đoàn cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và nghị quyết Đại hội của cấp mình.

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương