Tài liệu hưỚng dẫn tổ chứC ĐẠi hộI ĐOÀn cấp cơ SỞ nhiệm kỳ 2017 – 2019 I. XÂY dựng văn kiệN ĐẠi hộI ĐOÀNtải về 27.41 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2022
Kích27.41 Kb.
#52766
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
tai-lieu-huong-dan-dh-doan


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2019

I. XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN
1. Chuẩn bị các loại văn bản cơ bản trong Đại hội
- Kế hoạch tổ chức Đại hội, giấy mời, giấy triệu tập đại biểu.
- Chương trình Đại hội.
- Kịch bản điều hành (dành cho Đoàn chủ tịch).
- Văn kiện Đại hội: Gồm dự thảo báo cáo chính trị (báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ cũ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới) và báo cáo phụ lục có liên quan.
- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa cũ.
- Đề án nhân sự BCH khóa mới, BTV khóa mới (nếu có).
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.
- Quy chế bầu cử.
- Phiếu bầu các loại.
- Dự kiến phân bổ đại biểu từ các chi đoàn (đối với Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đại biểu).
(Có chương trình, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết, thể lệ bầu cử, biên bản kiểm phiếu, mẫu phiếu bầu được đăng trên website: doanccqbackan.vn)
2. Xây dựng dự thảo văn kiện
2.1 Yêu cầu chung
- Báo cáo tổng kết phải ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào thanh niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động công tác Đoàn.
- Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên có tính khả thi cao.
- Văn kiện Đại hội Đoàn phải bám sát định hướng chung của Đoàn cấp trên.
2.2 Về báo cáo chính trị
- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua:
Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên và nghị quyết Đại hội của cấp mình; trong đó đánh giá sâu kết quả thực hiện 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các chương trình Đại hội các cấp quyết định.

tải về 27.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương