Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc giatải về 0.5 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Biểu B1-2d-TMĐA

10/2014/TT-BKHCNTHUYẾT MINH1

ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA


 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN


1

Tên đề án:


1a. Mã số của đề án: (đư­ợc cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

2

Loại đề án:

 • Thuộc Ch­ương trình (Ghi rõ tên ch­ương trình), Mã số:

 • Độc lập

 • Khác (ghi rõ tên)

3

Thời gian thực hiện: …….tháng

(từ tháng /năm 20… đến tháng /năm 20…)4

Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó: • Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

 • Từ nguồn tự có của tổ chức:…

 • Từ nguồn khác: …

5

Phương thức khoán chi:

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí khoán: …………….. triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ……….triệu đồng6

Chủ nhiệm đề án:

Họ và tên:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: ....................................

Học hàm, học vị:........................................................................................................................

Chức danh khoa học: ...........................................................Chức vụ:.......................................

Điện thoại của tổ chức: ............................ Nhà riêng: ......................Mobile:............................

Fax: ........................................................... E-mail: .................................................................

Tên tổ chức đang công tác:.........................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:..........................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ......................................................................................................................


7

Thư ký đề án:

Họ và tên:....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: .....................................

Học hàm, học vị: ........................................................................................................................

Chức danh khoa học: .................................................... Chức vụ: ......................................

Điện thoại của tổ chức: ...............................Nhà riêng: ...................Mobile: ............................

Fax: ........................................................... E-mail: ..................................................................

Tên tổ chức đang công tác: .......................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: ..........................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ......................................................................................................................


8

Tổ chức chủ trì đề án 2:

Tên tổ chức chủ trì đề án: ...........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .................................................................................

E-mail: ................................................................................................................... ..................

Website: ............................................................................................................................ .....

Địa chỉ: ................................................................................................................................ ....

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .............................................................................................. .....

Số tài khoản: ...................................................................................................................... .....

Ngân hàng: ......................................................................................................................... .....

Cơ quan chủ quản đề án: .................................................................................................. .......


9

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề án: (nếu có)

 1. Tổ chức 1 : ................................................................................................... ......................

Cơ quan chủ quản ......................................................................................................... ...........

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. ....

Địa chỉ: .................................................................................................................................. ...

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ ...

Số tài khoản: .......................................................................................................................... ...

Ngân hàng: ................................................................................................................. ............. 1. Tổ chức 2 : ..................................................................................................................... ....

Cơ quan chủ quản .............................................................................................................. .....

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. ...

Địa chỉ: ................................................................................................................................ .....

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ............................................................................................. .......

Số tài khoản: ....................................................................................................................... ......

Ngân hàng: ............................................................................................................................ .3. Tổ chức .......

10

Các cán bộ thực hiện đề án:

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề án. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)
Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho đề án

(Số tháng quy đổi3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

: noidung -> tintuc -> Lists -> TinHoatDongKhoaHoc -> Attachments -> 1691
Lists -> 1. Tài sản bán đấu giá
Lists -> Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Lists -> Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Lists -> Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Lists -> BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
1691 -> Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNG
Lists -> Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu
Lists -> BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương