ThuyÕt minh tr×nh duyÖttải về 0.76 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6Tæng C«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ Kinh b¨c---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ThuyÕt minh tr×nh duyÖt

Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng

Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng nam

ThÞ x· U«ng bÝ – tØnh qu¶ng ninh

Tû lÖ 1/2000

Qu¶ng ninh – n¨m 2010


Tæng C«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ kinh b¨c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ThuyÕt Minh tæng hîp
Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng

Khu c«ng nghiÖp ph­¬ng nam

thÞ x· U«ng bÝ, tØnh qu¶ng ninh.

Tû lÖ 1/2000

§¬n vÞ ®Çu t­

Tæng C«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ kinh b¾c


®¬n vÞ t­ vÊn

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­

kinh b¾c

Qu¶ng Ninh – n¨m 2010


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ThuyÕt minh tæng hîp

quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng

khu c«ng nghiÖp ph­¬ng nam

thÞ x· U«ng bÝ, tØnh Qu¶ng Ninh.

TØ lÖ 1/2000

P.Tæng Gi¸m ®èc: KTS. NguyÔn TuÊn Long

Chñ nhiÖm: KTS. NguyÔn TuÊn Long
Tham gia nghiªn cøu thiÕt kÕ:

- KiÕn tróc KTS. TrÇn R¹ng §«ng

KTS. D­¬ng Hång Vinh

- Kinh tÕ KS. NguyÔn Quèc Huy

KS. TrÇn Trùc

- Giao th«ng KS. Ph¹m §¾c D­¬ng

- ChuÈn bÞ kü thuËt KS. Ng« QuÝ §øc

- CÊp n­íc KS. Do·n V¨n V­îng

- CÊp ®iÖn KS. Tr­¬ng Th¸i B×nh

- Tho¸t n­íc bÈn-VSMT KS. Do·n V¨n V­îng


Qu¶n lý kü thuËt:

Ths. KS. NguyÔn Anh §øc.Qu¶ng Ninh, ngµy th¸ng n¨m 2010

C«ng ty cæ phÇn

t­ vÊn vµ ®Çu t­ Kinh b¾c


Môc lôc

PhÇn më ®Çu:

Sù cÇn thiÕt, môc tiªu vµ nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch 1. Môc tiªu

 2. NhiÖm vô lËp quy ho¹ch

 3. C¬ së nghiªn cøu lËp quy ho¹ch
Trang

6


Ch­¬ng I: C¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng khu ®Êt

  1. C¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn

  2. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng khu vùc lËp quy ho¹ch

9

Ch­¬ng II: §Þnh h­íng ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp  1. Môc tiªu ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp

  2. TÝnh chÊt, chøc n¨ng

  3. H­íng chän ®Êt x©y dùng

15

Ch­¬ng III: C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña ®å ¸n


  1. C¸c chØ tiªu sö dông ®Êt

  2. C¸c chØ tiªu h¹ tÇng kü thuËt

17

Ch­¬ng IV: Néi dUng Quy ho¹ch


  1. Tæ chøc c¬ cÊu quy ho¹ch

  2. Tæng hîp quy ho¹ch sö dông ®Êt

  3. Tæ chøc kh«ng gian quy ho¹ch kiÕn tróc

  4. Bè trÝ c¸c khu chøc n¨ng

  5. Tæng vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc

19

Ch­¬ng V: Gi¶i ph¸p x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt


  1. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ x©y dùng chuÈn bÞ kü thuËt

  2. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng giao th«ng

  3. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc

  4. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng VSMT vµ tho¸t n­íc th¶i

  5. Gi¶i ph¸p ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng cÊp ®iÖn

28

Ch­¬ngVI: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña Dù ¸n


  1. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña khu §TM tíi m«i tr­êng

  2. C¸c gi¶i ph¸p khèng chÕ gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng.

57

Ch­¬ng VII: Tæng hîp kinh tÕ x©y dùng

66

Ch­¬ng VIII: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

67
B. PhÇn phô lôc
C¸c v¨n b¶n cã liªn quan


C. C¸c b¶n vÏ thu nhá
Më ®Çu

Sù cÇn thiÕt ph¶i lËp quy ho¹ch chi tiÕt KCN Ph­¬ng Nam.

N»m trong vïng Tam gi¸c t¨ng tr­ëng B¾c Bé, tØnh Qu¶ng Ninh ®ang thùc hiÖn c¸c chñ tr­ong ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi n¨ng ®éng vµ toµn diÖn; ®Æc biÖt ­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nh»m chuyÓn ®æi c¸c ngµnh kinh tÕ cña TØnh theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸.

ViÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña toµn tØnh Qu¶ng Ninh nãi chung, ®Æc biÖt lµ chñ tr­¬ng ph¸t triÓn ®ång bé tæng thÓ khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ däc trôc QL10, QL 18 Hµ Néi – H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh, trªn c¬ së ®· vµ ®ang ph¸t triÓn dù ¸n khu c«ng nghiÖp Ch¹p Khª, ViÖt H­ng, C¸i L©n. Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi tiÕp tôc ®Çu t­ vµo khu vùc nµy cña tØnh Qu¶ng Ninh. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña TØnh.

Khu vùc dù kiÕn x©y dùng Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam lµ khu vùc cã nhiÒu thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn h¹ tÇng : QuÜ ®Êt cã kho¶ng 700 ha ph¸t triÓn KCN ®­îc ChÝnh Phñ ®· chÊp thuËn chñ tr­¬ng; N»m trªn tuyÕn Quèc lé 10 vµ gÇn Quèc lé 18 míi; liªn kÕt víi khu vùc c¶ng C¸i L©n (Qu¶ng Ninh), cöa khÈu Quèc tÕ Mãng C¸i b»ng Quèc lé ; GÇn c¶ng ®­êng s«ng Cöa Cua, §¸ B¹c ; Cã c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi quan träng nh­: §­êng ®iÖn 110KV, ®­êng ®iÖn 35KV ®i tõ tr¹m trUng gian CÇu SÕn 35/6KV. nguån cung cÊp n­íc tõ nhµ m¸y n­íc U«ng BÝ vµ nguån n­íc mÆt dåi rµo. HÖ thèng tho¸t n­íc thuËn lîi. HiÖn tr¹ng x©y dùng trong khu vùc cßn s¬ sµi, chñ yÕu lµ ®Êt hoang hãa kh«ng cã d©n c­ sinh sèng còng nhu c¸c c«ng tr×nh kiªn cè, thuËn lîi cho c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng KCN.

Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam sÏ thu hót c¸c m« h×nh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao, c¸c tËp ®oµn nhµ s¶n xuÊt hµng ®Çu thÕ giíi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam nh­ : T©p ®oµn ®iÖn tö GE Hoa Kú, TËp ®oµn SANYO NhËt B¶n, TËp ®oµn ®iÖn tö Kú Mü (§µi Loan),...

Sù h×nh thµnh Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ vïng tØnh Qu¶ng Ninh.


 1. Môc tiªu nghiªn cøu:

 • Tõng b­íc cô thÓ ho¸, thùc hiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi vµ chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i cña tØnh Qu¶ng Ninh.

 1. NhiÖm vô nghiªn cøu:

 • §¸nh gi¸ t×nh h×nh hiÖn tr¹ng vµ quü ®Êt hiÖn cã ®­a vµo x©y dùng Khu c«ng nghiÖp.

 • Quy ho¹ch mÆt b»ng sö dông ®Êt ®ai.

 • Quy ho¹ch c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: san nÒn, tho¸t n­íc mÆt, giao th«ng, cÊp n­íc, cÊp ®iÖn, tho¸t n­íc th¶i, vÖ sinh m«i tr­êng vµ b¶o vÖ c¶nh quan.

 • X¸c ®Þnh chØ giíi ®­êng ®á vµ chØ giíi x©y dùng.

 • So¹n th¶o quy chÕ x©y dùng vµ qu¶n lý x©y dùng lµm c¨n cø cho c¸c nhµ ®Çu t­ lËp dù ¸n tiÒn kh¶ thi x©y dùng Khu c«ng nghiÖp.

 1. C¬ së nghiªn cøu thiÕt kÕ:

C¨n cøu LuËt x©y dùng ngµy 26/11/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24/1/2005 cña ChÝnh Phñ; Th«ng t­ sè 07/2008/TT-BXD ngµy 7/4/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng;

C¨n cøu QuyÕt ®Þnh sè 03/2008/Q§-BXD ngµy 31/3/2008 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh néi dUng thÓ hiÖn b¶n vÏ, thuyÕt minh ®èi víi NhiÖm vô vµ ®å ¸n Quy ho¹ch x©y dùng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 682/Q§-BXD-CSXD ngµy 14/2/1996 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam; QuyÕt ®Þnh sè 04/2008/Q§-BXD ngµy 3/4/2008 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh “Quy chuÈn quèc gia vÒ Quy ho¹ch x©y dùng”;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005 N§-CP ngµy 7/02/2005 cña ChÝnh Phñ ban hµnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 02/2006/ N§-CP ngµy 5/01/2006 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ khu ®« thÞ míi; th«ng t­ sè 04/2006/TT-BXD ngµy 18/8/2006 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ khu ®« thÞ míi ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 02/2006/N§-CP ngµy 5/01/2006;

C¨n cø LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng ®· ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 29/11/2005;

C¨n cø v¨n b¶n sè 319/UBND-XD1, ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2010 cña UBND tØnh Qu¶ng Ninh vÒ viÖc nghiªn cøu ®Çu t­ c¸c khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam vµ ViÖt H­ng.

C¨n cø v¨n b¶n sè 163/KKT-TNMT, ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2010 cña Ban qu¶n lý kinh tÕ tØnh Qu¶ng Ninh vÒ viÖc triÓn khai c«ng viÖc liªn quan ®Õn Dù ¸n ®Çu t­ h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam vµ ViÖt H­ng.Ch­¬ng i.

vÞ trÝ, §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng khu ®Êt.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, giíi h¹n khu ®Êt:

Khu c«ng nghiÖp Ph­¬ng Nam cã qui m« 709,01 ha n»m trªn ®Þa bµn thuéc c¸c x·: Ph­¬ng §«ng, Ph­¬ng Nam thÞ x· U«ng BÝ, tØnh Qu¶ng Ninh. cã ranh giíi nh­ sau: • PhÝa B¾c gi¸p Quèc lé 10 vµ khu d©n c­ dù kiÕn .

 • PhÝa Nam gi¸p S«ng B¹ch §»ng.

 • PhÝa §«ng gi¸p S«ng CÇu SÕn.

 • PhÝa T©y gi¸p s«ng §¸ B¹c vµ nói ®¸ ®ang khai th¸c.

1.2. §Þa h×nh cña khu ®Êt :

Lµ khu vùc hoang hãa, ngËp mÆn cã bÒ mÆt bÞ ph©n c¾t bëi hÖ thèng s«ng, kªnh m­¬ng, c¸c ®­êng liªn th«n, liªn x·, c¸c bê vïng, bê thöa vµ c¸c thïng, vòng. Cao ®é tõ 2,8 m ®Õn 0,1 m.1.3. KhÝ hËu :

Khu vùc nghiªn cøu thuéc vïng khÝ hËu §«ng B¾c B¾c Bé, mïa hÌ nãng Èm, m­a nhiÒu, mïa ®«ng hµnh kh« kÐo dµi. Khu vùc vïng thÊp phÝa Nam ®­êng 18A ®Õn h¹ l­u s«ng §¸ B¹c cã tÝnh chÊt khÝ hËu miÒn duyªn h¶i.a. NhiÖt ®é kh«ng khÝ :

- NhiÖt ®é trung b×nh n¨m: 220C

- NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi: 39,50C

- NhiÖt ®é thÊp nhÊt tuyÖt ®èi: 8,80Cb. §é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ:

- §é Èm trung b×nh n¨m : 81%

- §é Èm trung b×nh th¸ng cao nhÊt : 88%

- §é Èm trung b×nh th¸ng thÊp nhÊt : 72%c. L­îng m­a:

- L­îng m­a trung b×nh n¨m: 1600mm

- L­îng m­a trung b×nh th¸ng cao nhÊt: 2200mm

- L­îng m­a lín nhÊt trong mét ngµy: 1200mm

- Sè ngµy m­a trung b×nh trong mét n¨m: 153ngµy

d. Giã:

Giã khu vùc nµy kh«ng lín trung b×nh 2,6m/s, giã m¹nh tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 10, h­íng giã thÞnh hµnh hµng n¨m lµ §«ng Nam. Ngoµi ra do ¶nh h­ëng cña d·y nói nen t¹i khu vùc nµy th­êng cã giã lïa, giã xo¸y.

Qu¶ng Ninh th­êng chÞu ¶nh h­ëng trôc tiÕp cña c¸c c¬n b·o ®æ bé tõ biÓn §«ng, c¬n b·o ®¹t cÊp 11 vµ cÊp 12, tèc ®é giã tõ 35-40m/s. B·o th­êng kÌm theo møa to vµ triÒu c­êng, trUng b×nh mét n¨m cã kho¶ng 2 -3 c¬n b·o.

1.4. §éng ®Êt:

KCN n»m ë vïng chÊn ®éng cÊp 7 (thang MSK) víi tÇn hey lÆp l¹i B1>= 0,005 (Chu kú T1 <=200 n¨m).1.5. §Þa chÊt c«ng tr×nh:

Theo b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n do C«ng ty T­ vÊn c«ng nghÖ thiÕt bÞ vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng – Bé X©y dùng lËp th¸ng 1 n¨m 2006 t¹i khu vùc qui ho¹ch th× cÊu tróc nÒn thiªn nhiªn vµ ®Æc tÝnh ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho hey ®©y lµ vïng trÇm tÝch ven s«ng cã nhiÒu sÐt vµ sÐt pha c¸t, c­êng ®é chÞu t¶I thÊp 0,5-0,7kg/cm2. Cêu tróc ®Þa tÇng cña khu vùc phæ biÕn lµ lón sôt, båi l¾ng, phong hãa ®èi víi ®¸ v«i.

Tuæi tõ Paleozoi ®Õn KailoZoi thuéc trÇm tÝch Catbonat.

Bao gåm c¸c líp sau ®©y:

- Líp ®Êt lÊp.

- Líp bïn sÐt pha.

- Líp sÐt pha.

- Líp c¸t h¹t nhá c­êng ®é chÞu t¶i trUng b×nh.

- Líp ®¸ v«i cã kh¶ n¨ng chÞu lùc tèt.

* Nh×n chung ®Þa chÊt t¹i khu vùc nµy thuËn lîi cho c«ng t¸c x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cña KCN.1.6. §iÒu kiÖn tù nhiªn thuû v¨n vµ H¶i V¨n:

Thñy V¨n:

Trong khu vùc nghiªn cøu cã s«ng Cöa Cua ®­îc ph©n nh¸nh chia khu vùc nghiªn cøu thµnh 4 khu ®Êt. S«ng Cöa Cua ®æ vÒ s«ng Cöa HÑp th«ng qua 4 cña phai.Do ¶nh h­ëng cña viÖc lªn xuèng thñy triÒu lµm cho n­íc kªnh, s«ng trong khu vùc nhiÔm mÆn ngËp óng nen däc khu vùc ven s«ng Cöa HÑp, §¸ B¹c, B¹ch §»ng ®· xd ®Ó ng¨n n­íc triÒu c­êng h¹n chÕ ¶nh h­ënh cöa thñy triÒu.

Khu vùc quy ho¹ch kh«ng chÞu t¸c ®éng ngËp lôt cña s«ng §¸ B¹c do cã hÖ thèng ®ª s«ng nh­ng chÞu sù t¸c ®éng cña m­a ng¹p néi ®ång nªn cèt ngËp lôt cña khu vùc nµy dao ®éng ë d­íi cèt 2,0m.

H¶i V¨n:

Ung BÝ chÞu ¶nh h­ëng cña nhËt triÒu cã biªn ®é giao ®éng thñy triÒu tb lµ 6,6m theo triÒu cña s«ng B¹ch §»ng, §¸ B¹c. §é lín thñy triÒu m¹nh nhÊt vµo kho¶ng th¸ng 6 vµ th¸ng 12 (Htr> 4m)

Mïa kh« mÆn x©m nhËp vµo lôc ®Þa kho¶ng c¸ch 0,5-1Km tÝnh tõ ®iÓm c¾t quèc lé 18.

§é x©m nhËp mÆn lín nhÊt cña s«ng §¸ B¹c ®¹t 40Km.  1. §Þa chÊt thñy v¨n:

Kõt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n ë lç khoan th¨m dß s©u 30 m do Trung t©m nghiªn cøu ®Þa chÊt tr­êng §H Má ®Þa chÊt tiÕn hµnh kh¶o s¸t th¸ng 7/2007 nh­ sau:

Khu vùc nµy n­íc ®­îc tµng tr÷ trong líp c¸t c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 1,0 – 1,1m. N­íc kh«ng trong cã vÞ lî bÞ nhiÔm bÈn kh«ng thÓ sö dông cho sinh ho¹t vµ thi c«ng ®­îc.

D­íi ®é s©u ranh giíi gi÷a ®¸ v«i phong hãa vµ sÐt pha cã n­íc mÆn l­u th«ng.

1.7. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt:


Khu vùc nghiªn cøu thiÕt kÕ cã diÖn tÝch kho¶ng 709,01 ha chñ yÕu lµ ®Êt hoang hãa.

HiÖn nay trong khu vùc cã mét sè c«ng tr×nh phôc vô thñy lîi nh­: tr¹m b¬m néi ®ång.

B¶ng 1: Tæng hîp hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt


TT

Lo¹i ®Êt

DiÖn tÝch

Ha

TØ lÖ

%
Tæng khu vùc nghiªn cøu

709,01

100

1

Côm c«ng nghiÖp c¬ khÝ n©ng h¹:

- NM sx thiÕt bÞ n©ng h¹

- Khu vùc c¶ng

- C«ng ty Cæ phÇn Ph­¬ng Nam

- C«ng ty sx khai th¸c ®¸

110,79

15,61

2

Côm c«ng nghiÖp xi m¨ng Lam Th¹ch:

- NM SX XM Lam Th¹ch

- Cty. CP bao b× Lam Thµnh

- C¬ khÝ Nam S¬n

- Tr¹m SX bª t«ng t­¬i, thµnh phÈm

- C«ng tr×nh ®Çu mèi: tr¹m ®iÖn, n­íc

- Kho

36,68

5,17

3

§Êt ë (x· giao t¹m cho c¸c h« d©n)

0,75

0,10

4

§Êt ruéng, trång mÇu

87,81

12,37

5

§Êt hoang hãa, ngËp n­íc

420,12

59,28

6

§Êt giao th«ng, c«ng tr×nh h¹ tÇng

18,10

2,55

7

Kªnh m­¬ng thñy lîi

42,35

4,92

1.8. HiÖn tr¹ng d©n c­:


Trong khu vùc lËp quy ho¹ch thuéc x· Ph­¬ng Nam vµ Ph­¬ng §«ng cã kho¶ng 45 hé d©n sinh sèng ®Ó tr«ng nom c©y trång vµ Thñy s¶n víi kho¶ng 120 nh©n khÈu. Nhµ chñ yªu lµ nhµ t¹m, nhµ cÊp 4 kh«ng cã nhµ kiªn cè.

Ngoµi khu vùc quy ho¹ch cã th«n xãm míi n»m s¸t ®­êng QL10 chiÕm chiÒu dµi mÆt ®­êng kho¶ng 200m vµ s©u vµo kho¶ng 80m diÖn tÝch chiÕm ®Êt kho¶ng gÇn 2 ha.§©y lµ d©n c­ kinh tÕ vµ ®Êt ®· ®­îc cÊp sæ ®á nªn viÖc di dêi d©n khu vùc nµy rÊt khã kh¨n. §Ó h¹n chÕ viÖc ®Òn bï gi¶i táa di dêi, khu vùc d©n c­ ë ®©y ®­îc gi÷ nguyªn theo hiÖn tr¹ng vµ ng¨n c¸ch b¶o vÖ víi KCN b»ng d¶i c©y xanh c¸ch ly 20m.

Nhin chung viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng trong khu vùc quy ho¹ch t­¬ng ®èi thuËn lîi.

1.9. HiÖn tr¹ng x©y dùng:


Nhµ ë: t¹i khu vùc nghiªn cøu quy ho¹ch cã kho¶ng 45 nhµ t¹m, kh«ng cã nhµ kiªn cè.

C«ng tr×nh ngoµi nhµ ë: Trong khu vùc cã kho b·i cña tæng c«ng ty hãa chÊt n¨mg gÇn khu vùc c¶ng B¹ch Th¸i B­ëi vµ mét sè c«ng tr×nh phôc vô thuû lîi.

Khu vùc côm c«ng nghiÖp c¬ khÝ N©ng H¹ Quang Trung gåm:

- Nhµ m¸y c¬ khÝ n©ng h¹

- Khu vùc c¶ng §¸ B¹c

- C«ng ty cæ phÇn Ph­¬ng Nam

- C«ng ty s¶n xuÊt chÕ biÕn ®¸ x©y dùng

Khu vùc côm c«ng nghiÖp xi m¨ng Lam Th¹ch:

- Nhµ m¸y XM Lam Th¹ch

- C«ng ty c¬ khÝ Nam S¬n

- C«ng ty CP bao b× Lam Thµnh

- C«ng ty CP cung cÊp bª t«ng

- Kho thiÕt bÞ c¬ khÝ

- Tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cÊp n­íc.1.10. §¸nh gi¸ chung:

Nh×n chung ®Êt ë ®©y kh«ng thuéc ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp hiªuh qu¶ kinh tÕ thu ®­îc tõ ®Êt lµ rÊt thÊp nªn viÖc sö dông ®Êt nµy ®Ó khai th¸c c©y dùng KCN lµ hîp lý vµ thuËn lîi.

1.11. HiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt:


1.11.1. Giao th«ng:

a. HÖ thèng giao th«ng ®èi ngo¹i cã liªn quan:

 • Giao th«ng ®­êng bé:

N»m gi¸p phÝa T©y KCN lµ tuyÕn ®­êng QL10 nèi tõ QL 18 ®i H¶i Phßng, Nam §Þnh, Th¸i B×nh mÆt c¾t ®­êng réng 12m, cèt cao ®é mÆt ®­êng 2,5 – 2,8m, phÝa B¾c gi¸p KCN dù kiÕn cã tuyÕn quèc lé 18 míi ®i thµnh phè H¹ Long cã lé giíi réng 80m.

 • §­êng thuû:

S«ng B¹ch §»ng, s«ng §¸ B¹c cã ®é s©u t­¬ng ®èi kho¶ng 10m, cho phÐp xµ lan cã t¶i träng 8.000 tÊn ®i l¹i quanh n¨m. GÇn khu qui ho¹ch cã c¶ng VLXD vµ c¶ng B¹ch Th¸i B­ëi.

b. Giao th«ng néi bé trong khu vùc:

Trong ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch hiÖn cã 2 tuyÕn ®­êng néi bé

- §­êng ®Êt réng 1,5m nèi tõ QL 10 ®i s©u vµo vïng ®Êt gÇn s«ng Cöa Cua; cèt mÆt ®­êng thÊp tõ 0,9 – 1,2m.

§­êng bª t«ng réng 3,5m ®i tõ QL 18 vµo khu c¶ng B¹ch Th¸i B­ëi cña tæng c«ng ty Hãa ChÊt, cèt nÒn tõ 2,7 – 3,0m.c. §ª thñy lîi:

TuyÕn ®ª thø nhÊt: Ch¹y däc ven s«ng B¹ch §»ng mÆt ®ª ®­îc d¶i nhùa cÊp phèi, s­êng ®ª trång cá déc 1 – 1,5m. TuyÕn ®ª nµy ch¹y tõ ®­êng bª t«ng ®I tõ x· Yªn Thµnh theo bê s«ng B¹ch §»ng.

TuyÕn ®ª thø hai: Tuyªn ®ª ch¹y ven s«ng §¸ B¹c tíi khu vùc nói con Rïa phÝa §«ng Nam KCN.

1.11.2. HÖ thèng cung cÊp ®iÖn:

Nguån ®iÖn dù kiÕn cÊp ®iÖn cho KCN ®­îc lÊy tõ tuyÕn ®iÖn 110KV ch¹y song song víi ®­êng bª t«ng ra c¶ng B¹ch Th¸i B­ëi. TuyÕn 35KV ®I tõ tr¹m trung gian CÇu SÕn 35/6KV ®i qua khu cùc quy ho¹ch ®Õn cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y xi m¨ng Lam Th¹ch vµ tuyÕn ®­êng 35KV ®i tõ nhµ m¸y xi m¨ng c¾t qua ®­êng QL ®i §«ng TriÒu.1.11.3. CÊp n­íc:

HiÖn t¹i khu vùc ch­a cã hÖ thèng cÊp n­íc.

Däc QL10 cã tuyÕn èng cÊp n­íc D400 d©n n­íc tõ nhµ m¸y n­íc U«ng BÝ ®Õn khu vùc nhµ m¸y xi m¨ng Lam Th¹ch.

1.11.4. Tho¸t n­íc:

Khu vùc nghiªn cøu cã hÖ thèng s«ng r¹ch bao quanh rÊt thuËn lîi cho viÖc tho¸t n­íc m­a vµ tho¸t n­íc th¶i sau khi ®· ®­îc xö lý.


Ch­¬ng II.
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương