Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNGtải về 0.62 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Biểu B1-2a-TMĐTCN

10/2014/TT-BKHCN


THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA1

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI


1

Tên đề tài

1a

Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển)


2

Thời gian thực hiện: .......... tháng

3

Cấp quản lý

(Từ tháng /20.. đến tháng /20…)


Quốc gia  Bộ 

Tỉnh  Cơ sở 4

Tổng kinh phí thực hiện: ........................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Kinh phí (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
5

Phương thức khoán chi:
Khoán đến sản phẩm cuối cùng

Khoán từng phần, trong đó:
- Kinh phí khoán: ………………….....triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ………….….triệu đồng

6

 Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số:

 Thuộc dự án KH&CN

 Độc lập

 Khác


7

Lĩnh vực khoa học
 Tự nhiên;  Nông, lâm, ngư nghiệp;

 Kỹ thuật và công nghệ;  Y dược.
8

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:..............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam / Nữ:

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: .............................................................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ .........................................

Điện thoại: ............................Tổ chức: ................................. Nhà riêng:.............................

Mobile: ................................. Fax: ....................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................

Tên tổ chức đang công tác:...................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:.....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ................................................................................................................


9

Thư ký đề tài

Họ và tên:..............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ Nam/ Nữ: ..........................................

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: .............................................................................

Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ..........................................

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

Tổ chức: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: ..............................

Fax: .................................................. E-mail: ......................................................................

Tên tổ chức đang công tác: ..................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ................................................................................................................


10

Tổ chức chủ trì đề tài

Tên tổ chức chủ trì đề tài: ....................................................................................................

Điện thoại: .................................... Fax: ..............................................................................

Website: ...............................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ..............................................................................................

Số tài khoản: ........................................................................................................................

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ............................................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài: ...............................................................................................
11

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)

  1. Tổ chức 1 : .....................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản .........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ..............................................................................................

Số tài khoản: ........................................................................................................................

Ngân hàng: ...........................................................................................................................  1. Tổ chức 2 : .....................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản .......................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ..............................................................................................

Số tài khoản: ........................................................................................................................

Ngân hàng: ...........................................................................................................................
12

Các cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung,

công việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài
(Số tháng quy đổi2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

: noidung -> tintuc -> Lists -> TinHoatDongKhoaHoc -> Attachments -> 1691
Lists -> 1. Tài sản bán đấu giá
Lists -> Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Lists -> Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Lists -> Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Lists -> BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
1691 -> Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc gia
Lists -> Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu
Lists -> BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương