Thuyết kiến tạo: Học tập là tự kiến tạo tri thứctải về 259.8 Kb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2023
Kích259.8 Kb.
#54107
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Quan điểm và lí thuyết dạy học hiện đại - Khóa 1

Các bƣớc tiến hành


 1. Xác định chủ đề, mục đích dự án

GV (GV) chia HS (HS) trong lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề.

 • Chủ đề1 : Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

 • Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

 • Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động

 • Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế-xã hội

 • Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính

 1. Các nhóm xây dựng kế hoạch làm việc

 • Phác thảo đề cương

 • Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm Có hai cách phân công:

  • Cách thứ nhất: phân công nhiệm vụ nghiên cứu và tập hợp tư liệu theo từng loại (bản văn, bản đồ, lược đồ, biểu đồ, số liệu thống kê...)

  • Cách thứ hai: phân công nhiệm vụ nghiên cứu và tổng hợp thông tin theo nội dung của đề cương.

 1. Thực hiện

HS làm việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch

 • Thu thập tài liệu:

  • Sách báo, tạp chí, tranh ảnh...(quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương);

  • Niên giám thống kê của tỉnh hoặc thành phố;

  • Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế;

  • Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

 • Tổng hợp kết quả nghiên cứu, tìm hiểu của các thành viên trong nhóm.

 • Viết báo cáo và chuẩn bị các sơ đồ, biểu bảng...để trình bày trước lớp.

Trong khi thực hiện dự án cần làm rõ các vấn đề chính của chủ đề được phân công:
Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

  • Vị trí ở vùng nào? giáp những đâu? diện tích của tỉnh/ thành phố là bao nhiêu? gồm những huyện/ quận nào?

  • Thuận lợi và khó khăn của vị trí, lãnh thổ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

  • Đặc điểm nổi bật về tự nhiên.

  • Đặc điểm về tài nguyên: tài nguyên chính, thuộc loại giàu hay nghèo tài nguyên.

  • Những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất.

  • Vấn đề bảo vệ môi trường.

Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động

  • Đặc điểm chính về dân cư, lao động: số dân, kết cấu dân số theo độ tuổi, lực lượng và trình độ của lao động, phân bố dân cư.

  • Những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

  • Hướng giải quyết các vấn đề về dân cư và lao động. Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế-xã hội

  • Những đặc điểm nổi bật về kinh tế- xã hội: sơ lược quá trình phát triển kinh tế, trình độ phát triển kinh tế; vị trí về kinh tế của tỉnh/ thành phố so với cả nước; cơ cấu kinh tế.

  • Thế mạnh về kinh tế.

  • Hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh/ thành phố.

Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.

  • Điều kiện phát triển.

  • Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế chính: các ngành của trung ương đóng tại tỉnh/ thành phố; các ngành của địa phương.

  • Hướng phát triển của một số ngành kinh tế.

 1. Giới thiệu sản phẩm trước lớp

  • Sản phẩm của các nhóm ngoài phần bài viết, nên có thêm tranh ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bảng thống kê, lược đồ để minh hoạ.

  • Mỗi nhóm cử một đại diện lên trình bày vấn đề đã tìm hiểu.

  • Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh/ thành phố.

 2. Đánh giá

  • Tổ chức cho HS tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau về kết quả làm việc của từng nhóm.

  • GV tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.

 1. tải về 259.8 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương