Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1304-402 Coâng vieäc: nv phuïc vuïtải về 38.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích38.8 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-402

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 7H - 14H30/ 14H30 - 21H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: LAM SÔN, P.2, Q.TAÂN BÌNH

Löông: 2.000.000Ñ - 2.500.000Ñ/T


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1302-150

Coâng vieäc: PHA CHEÁ; PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 3 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, LAØM LAÂU DAØI, KHOÂNG CAÀN KINH

NGHIEÄM


Thôøi gian laøm: 6H30 - 15H/ 15H - 22H30 (NGHÆ 2 NGAØY/ THAÙNG)

Nôi laøm vieäc: TOÂ HIEÁN THAØNH, P.12, Q.10

Löông: CB: 2.500.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-394

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; PHA CHEÁ

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: 18 - 25 TUOÅI, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT (PC: COÙ

KINH NGHIEÄM)

Thôøi gian laøm: 6H - 14H/ 14H - 22H

Nôi laøm vieäc: TRAÀN QUOÁC HOAØN, P.4, Q.TAÂN BÌNH

Löông: NVPV: 2.800.000Ñ/T; PC: 4.500.000Ñ/T (THÖÛ VIEÄC 1 THAÙNG 50%

Hoà sô: LÖÔNG)THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1303-323

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 10H30 - 14H (NGHÆ 2 NGAØY/ THAÙNG)

Nôi laøm vieäc: VUÕ HUY TAÁN, P.3, Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 12.000Ñ/H + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-403

Coâng vieäc: NV KINH DOANH

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: HAØNH CHÍNH/ PART TIME

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.10)

Löông: 3.000.000Ñ - 4.000.000Ñ/T/ CA 8H + HOA HOÀNGTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-404

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 2 - 3H/ NGAØY, 2 - 3 BUOÅI/ TUAÀN (THOÛA THUAÄN TÖØ 16H TRÔÛ ÑI)

Nôi laøm vieäc: ÑÖÔØNG TRUÏC, P.13, Q .BÌNH THAÏNH

Löông: 25.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-405

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SV MIEÀN TRUNG, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 2H/ NGAØY, 3 BUOÅI/ TUAÀN (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: CAÙCH MAÏNG THAÙNG 8, P.7, Q.TAÂN BÌNH

Löông: 800.000Ñ/ THAÙNG


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-407

Coâng vieäc: NV KINH DOANH

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: TN CAO ÑAÚNG TRÔÛ LEÂN, GIOÏNG NOÙI ROÕ RAØNG, NGOAÏI HÌNH DEÃ

NHÌN, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.1)

Löông: CB: 2.000.000Ñ/T + HH + THÖÔÛNG (KHOAÛNG 4.000.000Ñ -

Hoà sô: 5.000.000Ñ/T)THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-406

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SV MIEÀN TRUNG/ MIEÀN NAM, SV ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP NAÊM

1,2, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 4H/ NGAØY, T7 VAØ CN

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN VAÊN NGHI, P.7, Q.GOØ VAÁP

Löông: 25.000Ñ/H

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-408

Coâng vieäc: CTV KINH DOANH

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIOÏNG NOÙI ROÕ RAØNG

Thôøi gian laøm: 8H - 12H/ 13H30 - 17H30 (T2 - T7)

Nôi laøm vieäc: CAÙCH MAÏNG THAÙNG 8, P.BEÁN THAØNH, Q.1

Löông: CB: 800.000Ñ/T + HOA HOÀNGHoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1
: files -> news -> 3706 -> content -> 3703
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
3703 -> Coâng vieäc: nv giöÕ xe; nv keá toaùN
3703 -> Coâng vieäc: nv phuïc vuï caên tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương