Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1304-355 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaøtải về 37.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích37.59 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1304-355

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, THAÄT THAØ

Thôøi gian laøm: 18H - 20H, T2 - CN

Nôi laøm vieäc: QUANG TRUNG, GOØ VAÁP

Löông: 25.000Ñ - 30.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1303-232

Coâng vieäc: PHAÙT TÔØ RÔI

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH/ 7H30 - 11H30/ 13H - 17H (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: LEÂ THAÙNH TOÂN, Q.1

Löông: 3.000.000Ñ - 3.300.000Ñ/T/ CA 8HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-603

Coâng vieäc: NV TRÖÏC TOÅNG ÑAØI

Soá löôïng nam: 25 Soá löôïng nöõ: 25

Yeâu caàu: GIOÏNG NOÙI CHUAÅN, GIAO TIEÁP TOÁT, TIN HOÏC CAÊN BAÛN

Thôøi gian laøm: 7H - 14H20/ 14H20 - 22H/ 22H - 7H/ 19H - 24H + 5H - 7H (XOAY CA)

Nôi laøm vieäc: LEÂ TRUNG NGHÓA, P.12, Q.TAÂN BÌNH

Löông: 3.100.000Ñ - 4.100.000Ñ/T + THÖÔÛNGTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-604

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, THAÄT THAØ

Thôøi gian laøm: 19H - 21H, 2 BUOÅI/ TUAÀN

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN THÖÔÏNG HIEÀN, P.5, Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 25.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-588

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, SV MIEÀN BAÉC

Thôøi gian laøm: 8H - 11H, T2 - T7

Nôi laøm vieäc: ÑAËNG TAÁT, P.TAÂN ÑÒNH, Q.1

Löông: 25.000Ñ/H


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-605

Coâng vieäc: DAÏY KEØM LÔÙP 8

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SV ÑAÏI HOÏC COÂNG LAÄP, NHIEÄT TÌNH, COÙ KINH NGHIEÄM ÑI DAÏY

Thôøi gian laøm: 19H - 21H (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: KDC BAÉC RAÏCH CHIEÁC, P.PHÖÔÙC LONG A, Q.9

Löông: 1.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-606

Coâng vieäc: DAÏY KEØM T,L,H LÔÙP 10/ LÔÙP 12

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SV ÑAÏI HOÏC COÂNG LAÄP, NHIEÄT TÌNH, COÙ KINH NGHIEÄM

Thôøi gian laøm: 3 BUOÅI/ TUAÀN, 2H/ BUOÅI

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN VAÊN NGUYEÃN, P.TAÂN ÑÒNH, Q.1

Löông: 1.200.000Ñ - 1.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1305-514

Coâng vieäc: PHUÏ NHAËT HAØO + GIAO HAØNG

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: RAØNH ÑÖÔØNG TP, SÖÙC KHOÛE TOÁT, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 7H - 11H30/ 15H - 19H30

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.10)

Löông: 2.400.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-607

Coâng vieäc: NV KEÁ TOAÙN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TN TRUNG CAÁP CN KEÁ TOAÙN, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 8H - 18H

Nôi laøm vieäc: VOÕ VAÊN KIEÄT, P.NGUYEÃN THAÙI BÌNH, Q.1

Löông: THÖÛ VIEÄC: 2.500.000Ñ/T + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-608

Coâng vieäc: NV KINH DOANH NGAØNH HAØNG NOÄI THAÁT

Soá löôïng nam: 7 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.BÌNH THAÏNH)

Löông: CB: 3.000.000Ñ/T + PC XAÊNG + HOA HOÀNGHoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1
: files -> news
news -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương