Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1302-147 Coâng vieäc: nv phuïc vuïtải về 48.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích48.9 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1302-147

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: GIAO TIEÁP TOÁT, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ (ÖU TIEÂN SV NAÊM 1,2)

Thôøi gian laøm: 7H-11H/12H-17H HOẶC 4H/NGAØY (THOÛA THUAÄN TÖØ 6H - 21H30)

Nôi laøm vieäc: TOÂN THAÁT TUØNG, Q.1/ Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 9.000Ñ - 11.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1302-151

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ QUAÙN CÔM VAÊN PHOØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 3

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 7H-15H

Nôi laøm vieäc: K300, P.12, Q.TAÂN BÌNH

Löông: 1.000.000Ñ - 1.200.000Ñ/T + CÔM


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1303-245

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ CAÊN TIN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, NHIEÄT TÌNH

Thôøi gian laøm: 7H - 13H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: TOÂ HIEÁN THAØNH, P.12, Q.10

Löông: KHÔÛI ÑIEÅM: 12.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1305-474

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; PHUÏ BEÁP

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 8H - 14H/ 17H - 22H (COÙ THEÅ SAÉP XEÁP CA THEO LÒCH HOÏC)

Nôi laøm vieäc: ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ, P.ÑAKAO, Q.1

Löông: 8.000Ñ - 10.000Ñ/H + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-644

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; PHA CHEÁ; THUÛ KHO

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, BIEÁT SÖÛ DUÏNG WORD, EXCEL, PC:

ÑÖÔÏC ÑAØO TAÏO

Thôøi gian laøm: PV: 7H-15H/15H-23H; PC: 15H-23H; TK: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: HOÀ BIEÅU CHAÙNH P.11 Q.PHUÙ NHUAÄN

Löông: 2.000.000 - 2.500.000Ñ/T + CÔM + TIP

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1307-671

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 3 BUOÅI/TUAÀN, 3H/BUOÅI

Nôi laøm vieäc: HUØNG VÖÔNG P.4 Q.5

Löông: 25.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-807

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: THÖÛ VIEÄC 3 THAÙNG, TOÁT NGHIEÄP TRUNG CAÁP TRÔÛ CHUYEÂN

NGAØNH KEÁ TOAÙN TRÔÛ LEÂN

Thôøi gian laøm: 8H-18H

Nôi laøm vieäc: HOAØNG DIEÄU P.13 Q.4

Löông: THÖÛ VIEÄC: 2.500.000 + CÔM

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-808

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: CAO TÖØ 1M6 TRÔÛ LEÂN, CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 8H30-12H/15H-20H30 (THÖÙ 7 VAØ CHUÛ NHAÄT)

Nôi laøm vieäc: METRO Q.2, Q.6

Löông: 200.000 - 250.000Ñ/NGAØYTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-809

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 8H-11H (T3,5,7)

Nôi laøm vieäc: ÑINH COÂNG TRAÙNG Q.1

Löông: 100.000Ñ/NGAØYTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-810

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 6H-10H/10H-14H

Nôi laøm vieäc: MAÏC ÑÓNH CHI Q.1

Löông: 10.000Ñ/H + 1 BUOÅI AÊNTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-811

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, TOÁT NGHIEÄP TRUNG CAÁP TRÔÛ LEÂN

Thôøi gian laøm: 9H-15H30/15H30-21H30

Nôi laøm vieäc: TT LUCKY PLAZA Q.1

Löông: 1.800.000 - 2.000.000 + HOA HOÀNGTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-812

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ; NHAÂN VIEÂN CHÔI VÔÙI TREÛ EM

Soá löôïng nam: 15 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, GIAO TIEÁP ANH VAÊN TOÁT, YEÂU TREÛ,

COÙ KINH NGHIEÄM LAØM MC, QUAÛN TROØ

Thôøi gian laøm: PV: 9H-17H/15H-23H; CVTE: 14H-22H (OFF 1 NGAØY/TUAÀN)

Nôi laøm vieäc: NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA Q.1

Löông: 3.000.000 - 4.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-813

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN KHAÛO SAÙT TAÏI HEÄ THOÁNG SIEÂU THÒ COOP.MART

Soá löôïng nam: 15 Soá löôïng nöõ: 15

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: THEO LÒCH HOÏC

Nôi laøm vieäc: HEÄ THOÁNG SIEÂU THÒ COOP.MART

Löông: 30.000Ñ/1 BAÛNG CAÂU HOÛIHoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1
: files -> news -> 4135 -> content -> 4129
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
4129 -> Coâng vieäc: trôÏ lyù kinh doanh; phuï vieäc nhaø
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương