THÀnh ủy uông bí ĐẢng cộng sản việt nam


Phát triển các lĩnh vực văn hoá- xã hộitải về 0.53 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6

2. Phát triển các lĩnh vực văn hoá- xã hội

2.1. Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền

Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao dân trí và nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá. Chú trọng phát triển sâu rộng phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá, các môn thể thao mang tính dân tộc, truyền thống. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Khai thác phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá hiện có. Tiếp tục bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh; duy trì tổ chức tốt lễ hội Yên Tử và các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hoá cho lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao; ưu tiên đầu tư nhanh các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT, công viên, khu vui chơi giải trí, Đài TT-TH, các nhà sinh hoạt cộng đồng, các trạm đài truyền thanh cơ sở. Hoàn thành các công trình văn hoá phục vụ phát triển du lịch; rừng quốc gia Yên Tử; trường quay phim cổ trang; Trung tâm dch v thương mi th dc th thao và văn hoá ti h công viên; các khu vui chơi thanh thiếu nhi, Công viên sinh viên theo tiến độ được duyt.

2.2. Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện theo sát yêu cầu, mục tiêu đào tạo của từng ngành học, cấp học; quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi. Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Chủ động, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò của Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng các cấp; đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội hoá giáo dục, khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập đi đôi với tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục triển khai đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Phấn đấu các trường học đều đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Giữ vững phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, 100% các trường công lập của 4 cấp học đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2020 số trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đạt 80%.2.3. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Triển khai có hiệu quả các dự án, chư­ơng trình mục tiêu quốc gia và chuẩn quốc gia về y tế. Khuyến khích thực hiện xã hội hoá trong công tác y tế, mở rộng đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Phối hợp, tạo điều kiện mở rộng Bệnh viện Việt Nam- Thuỵ Điển. Thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh nguồn nước, lương thực, thực phẩm, phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người. Đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế thành phố, trạm y tế xã, phường. Giữ vững 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí mới. Thực hiện tốt chính sách và chỉ tiêu về dân số, KHHGĐ, bảo vệ chăm sóc trẻ em.2.4. Giải quyết một cách căn bản các vấn đề xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, tập trung vào phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động ; bình quân hàng năm giải quyết việc làm mới có thu nhập ổn định cho 4.300 lượt người lao động trở lên ; 90% lao động được qua đào tạo, bồi dưỡng nghề. Chủ động thực hiện các dự án giải quyết việc làm bằng các nguồn ngân sách Nhà nước. Xây dựng cơ chế khuyến khích, thu hút nhân tài về công tác tại Thành phố.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, pháp lệnh đối với các gia đình có công, luật người cao tuổi, quan tâm chăm sóc các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và các đối tượng chính sách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế-xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 số hộ nghèo giảm còn dưới 0,45% (theo tiêu chí hiện nay).

3. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thực sự vững mạnh. Thực hiện nghiêm, chặt chẽ quan điểm gắn quốc phòng với kinh tế trong các dự án phát triển kinh tế-xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, chất lượng hoạt động của cụm quốc phòng-an ninh; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ của thành phố. Triển khai thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật giáo dục quốc phòng - an ninh, pháp lệnh dự bị động viên, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục quốc phòng; các chương trình, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an. Bổ sung hoàn thiện, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác an ninh; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ và "điểm nóng” về an ninh trật tự; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai tệ nạn xã hội, cháy nổ và các loại tội phạm.

4. Tiếp tục chỉnh đốn, đổi mới phương thức hoạt động từ chi bộ để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tăng cường xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó trọng tâm là: Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các quyết định, quy định, quy chế của TW, của Tỉnh. Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh phòng chống những biểu hiện thoái hoá, biến chất trong Đảng.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Kiện toàn bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn về tổ chức, biên chế; quan tâm giữ vững nề nếp sinh hoạt đảng, đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ đảng viên. Tiếp tục thực hiện có chất lượng Nghị quyết TW4 (Khoá XI), chú trọng việc khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm ở từng cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Chủ động, thận trọng trong công tác tổ chức và cán bộ; đánh giá tổng kết những mô hình mới để rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hợp lý, hiệu quả; thực hiện việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban thuộc thành phố thông qua thi tuyển. Nâng cao chất lượng hoạt động, chất vấn trong Đảng. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát, sơ kết, tổng kết, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của các cấp uỷ gắn với phát hiện, xử lý những sai phạm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định hoạt động của các cấp uỷ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt, tăng cường công tác dân vận chính quyền. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình trong nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng, những vụ việc nảy sinh ngay tại địa bàn dân cư. Tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, lãnh đạo tốt việc xây dựng mối quan hệ hài hoà, bình đẳng trong các loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới coi trọng cả về số lượng, chất lượng; phấn đấu hàng năm đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ; có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phát thẻ đảng, tặng huy hiệu đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và quy định 76 của Bộ chính trị về "Đảng viên đang công tác ở cơ quan doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú".     

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; qua công tác kiểm tra phát hiện nhân tố mới để phát huy nhân rộng, đồng thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý, uốn nắn, giáo dục. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và hệ thống chính trị.

5. Phát huy dân chủ, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở nhằm xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của địa phương. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước xây dựng, củng cố và phát triển môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; trọng tâm là quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, phối hợp kiện toàn bộ máy. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ba cơ quan: điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường công tác thi hành án, nhất là thi hành án dân sự; tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại.6. Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong việc xây dựng Nghị quyết, xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết, các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương theo quy định. Phát huy vai trò giám sát của các Ban HĐND, các đại biểu HĐND các cấp. Kịp thời nắm bắt, phản ánh, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chuẩn bị các điều kiện và nhân sự, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước xây dựng Thành phố Uông Bí trở thành thành phố thông minh. Phát huy hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công, tiến tới là Trung tâm dịch vụ hành chính công, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, để các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, nâng tiêu chuẩn dịch vụ lên mức 4 vào năm 2016. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài trên tinh thần đúng luật và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao năng lực quản lý, hiệu lực của bộ máy chính quyền các cấp. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thi hành pháp luật. Kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của đảng thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng.

Bố trí sắp xếp hợp lý các đơn vị sự nghiệp theo tình hình thực tế và Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp uỷ, HĐND, chương trình công tác của UBND và nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể các cấp.

Với truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đã qua; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Uông Bí quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIX (nhiệm kỳ 2015 -2020) đề ra, xây dựng thành phố Uông Bí ngày càng phát triển, trở thành thành phố đáng sống, đáng đến, đáng nhớ, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.          
T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ
Nguyễn Ngọc Thu
Biểu số 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XVIII (2010-2015)Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu Đại hội XVIII

Kết quả thực hiện

Ghi chú

1

Giá trị sản xuất CN-TTCN địa phương tăng bình quân /năm (giá hiện hành)

%

25

25.3

 

2

Doanh thu dịch vụ thương mại, du lịch tăng bình quân/năm

%

25

22.5

 

3

Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân/năm (giá hiện hành)

%

 Đại hội XVIII không đặt chỉ tiêu

6.6
4

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân/năm

%

10

13.4

 

5

Giảm tỷ xuất sinh thô/năm

%

0.25

0.52

 

6

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

%

 0,05

0,16
7

Số trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường

 42

 42
8

Mầm non, tiểu học, THCS chuẩn quốc gia

%

100

100

 

9

Mầm non, tiểu học chuẩn mức độ 2

%

50

57,1

 

10

Giảm hộ nghèo

%

dưới 1

0,95 
11

Thu nhập bình quân đầu người USD/người/năm

USD

3.000 trở lên

4,500
12

Cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

%

 Trên 80

Từ 2010-2013 đạt 88,4%; năm 2014 đạt 50% (theo quy định mới không quá 50%) 

 

13

Kết nạp đảng viên mới so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ (bình quân/năm)

%

4

4,71

 Biểu số 21   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương