THÀnh phố HÀ NỘItải về 15.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.84 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
______


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________


Số: 1627/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội

_________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 28/010/2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 0152/QĐ-BCT, ngày 12/01/2011 của của Bộ Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND, ngày 14/02/2011 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 685/TTr-SCT ngày 21/3/2011;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội, gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Ông Trần Đức Hùng, Tổng Giám đốc Công ty điện lực Thành phố Hà Nôi, Phó Trưởng ban.

4. Thiếu tướng Đỗ Nghị, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ủy viên.

6. Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa – Thế thao và Du lịch Hà Nội, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Ủy viên.

9. Ông Đoàn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy viên.

10. Ông Trần Danh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Ủy viên.

11. Ông Trần Thanh Nhã, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ủy viên.

13. Ông Đàm Tiến Thắng, Trưởng phòng Quản lý điện năng – Sở Công Thương Hà Nội, ủy viên thư ký.Điều 2. Ban Chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình cung cấp điện trên địa bàn Thành phố trong trường hợp thiếu điện đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng giữa các phụ tải điện; tối ưu cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống sinh hoạt thiếu yếu của nhân dân và trật tự an toàn xã hội.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội do Trưởng ban quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các ông, bà có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Cty điện lực TPHN;
- CVP, các PVP, TH, CT;
- Lưu VP, CT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương